ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

592

Гр.Варна,…24…10.2013  г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, …24….. октомври 2013 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Диана Джамбазова

     ЧЛЕНОВЕ:Пенка Христова

           Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова в.ч.гр.д. № 505  по описа на съда за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по по чл. 274, ал.1 вр. чл. 121 от ГПК е и образувано по частна жалба на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, представлявано от изпълнителния директор Е. Манчева –Тонева, подадена чрез юрисконсулт Красимир Кондев, против определение № 567/26.08.2013 г., постановено по гр.д. № 660/2013 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е прекратено производството пред окръжния съд и делото е изпратено за разглеждане по правилата на родовата подсъдност – на Каварненския районен съд.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на обжалвания акт и е молил за отмяната му.

Насрещната страна не е подала писмен отговор на жалбата.

Въззивната частна жалба е подадена в срок /по пощата/, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Предмет на гр.д. № 660/2013 г. по описа на Добричкия окръжен съд са били предявените от „Ученически отдих и спорт” ЕАД срещу Община Шабла обективно съединени установителни искове - главни и евентуални такива за собственост върху отделни недвижими имоти, всеки от които с данъчна оценка под 50 000 лв.

Според разпоредбата на чл. 104, т.3 от ГПК, на окръжен съд като първа инстанция са подсъдни исковете за собственост и други вещни права върху имот с цена на иска над 50 000 лв. Следователно, вещните искове с цена под 50 000 лв. са родово подсъдни на районния съд.

В настоящия казус, всеки един от предявените искове е с цена под 50 000 лв., която е определена съгласно чл. 69, ал.1, т.2 от ГПК – от данъчната оценка на имота и следователно делото е подсъдно на районния съд като първа инстанция.

Следва да се отбележи, че за определяне на родовата подсъдност на делото е от значение цената на всеки един от исковете поотделно, а не сбора от цените на всички искове, поради което и съдът не споделя съображенията на жалбоподателя за предявен един главен и един евентуален иск.

Оплакванията на жалбоподателя, свързани с неправилното разделяне на исковете и съображенията за разглеждане на искове с еднакъв предмет и страни в едно производство, са неотносими към настоящото дело, доколкото такова разделяне не е било постановено от окръжния съд.

Като е изпратил делото на надлежния съд и е прекратил производството пред себе си, окръжният съд е действал правилно и в съответствие с процесуалните правила - разпоредбата на чл.118 ГПК, поради което и оплакванията в жалбата за нарушаването им са неоснователни.

Предвид изложеното се налага извода, че окръжният съд е процедирал правилно и обжалваното определение по подсъдността следва да бъде потвърдено. Затова, Варненският апелативен съд

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПОТВЪРЖДАВА определение № 567/26.08.2013 г., постановено по гр.д. № 660/2013 г. по описа на Добричкия окръжен съд.

 

Определението подлежи на обжалване, при условията на чл. 280, ал.1 ГПК, с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                                   2.