О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                     № 710      /20.10.2014 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети октомври две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                                       ПЕНКА ХРИСТОВА

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 505 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.2, във връзка с чл.437 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на В.Б.Д. от гр.Шумен срещу решение № 194/01.08.2014 година на Шуменския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 382/2014 година, с което е оставена без разглеждане подадената преди това от него жалба срещу действията на ДСИ при ШРС по изп.д.№ 16/2013 година - налагане на запор върху трудовото му възнаграждение. В жалбата не са мотивирани никакви оплаквания за незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт, а се иска отмяната му и присъждане на разноските по делото.

Насрещната страна В.В.Д. - взискател по изпълнението, не е изразила становище по частната жалба.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното решение , а по съществото на спора приема следното:

С обжалваното решение, ШОС се е произнесъл по същество относно спора за дължимите разноски към ДСИ във връзка с реализираното изпълнение по събиране на дължимата издръжка и в тази част решението е влязло в сила с постановяването му.

От една страна, в частта на обжалване на същото решение, с което първоначалната  жалба срещу налагането на запор върху трудовото възнаграждение е оставена без разглеждане и е прекратено производството в тази част, частната жалба е неоснователна, тъй-като ГПК не предвижда съдебен контрол за него.

От друга страна, в частната жалба не са наведени никакви доводи за незаконосъобразност (неправилност) на обжалваното решение, което има характер на определение и поради това то следва да бъде потвърдено и на това основание.

При този изход на делото разноски не могат да се присъдят на жалбоподателя.

Водим от горното, ВАпС

 

                                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 194/01.08.2014 година на Шуменския окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 382/2014 година в частта, в която е оставена без разглеждане подадената жалба от В.Б.Д. от гр.Шумен срещу налагане на запор върху трудовото му възнаграждение.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                           2.