ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№634

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  08.11.2017 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 505/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от В.В.Д. от гр.София чрез процесуалния й представител адв. В.В. срещу определение № 2211/23.08.2017 год по в.ч.гр.д. № 1797/2017 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е оставена без разглеждане частна жалба вх.№ 23424/17.08.2017 год срещу определение от 05.06.2017 год по гр.д. № 12432/2016 год на Районен съд Варна, 40 състав, с което производството е прекратено поради изчерпване предмета на делото. По съображения за незаконосъобразност на определението частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия и постановяване на акт по същество.

В постъпилия отговор от К.К.М. от гр.Варна чрез адв. К.Ф.Д. *** се изразява становище за неоснователност на частната жалба и потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството по гр.д. № 12432/2016 год на Районен съд Варна е по реда на чл. 207 и сл. от ГПК – по молба от К.К.М. за обезпечаване на доказателства.

Съгласно чл. 274 ал.1 от ГПК срещу определенията на съда могат да бъдат подавани частни жалби, когато те преграждат по-нататъшното развитие на делото, или в случаите, изрично посочени в закона. Специфичния предмет на производствата по чл. 207 и сл. от ГПК урежда възможността за предварително събиране на доказателства, ако съществува опасност те да се загубят, или събирането им да се затрудни. То не е същинско исково производство и с постановения акт не се дава разрешение по същество. Определението на съда, с което делото се прекратява не е такова по смисъла на чл. 274 ал.1 т.1 от ГПК, защото не прегражда хода на делото, а с уважаването на молбата се изчерпва предметът на делото. То не попада и в приложното поле на чл. 274 ал.1 т.2 от ГПК, защото съгласно разпоредбата на чл. 208 ал.3 ГПК процесуалната възможност за обжалване на определението на съда в това производство е ограничена единствено до случаите, когато молбата не е била уважена.   

Поради това частната жалба срещу определението по гр.д. № 12432/2016 год на Районен съд Варна е недопустима и правилно Окръжен съд Варна е оставил същата без разглеждане.

На осн. чл. 274 ал.2 от ГПК настоящото определение не подлежи на касационно обжалване.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2211/23.08.2017 год по в.ч.гр.д. № 1797/2017 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е оставена без разглеждане частна жалба вх.№ 23424/17.08.2017 год срещу определение от 05.06.2017 год по гр.д. № 12432/2016 год на Районен съд Варна, 40 състав, с което производството е прекратено поради изчерпване предмета на делото.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.