О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№692

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 07.11.2019г.в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 505/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от С.В.П. чрез адв. Д.Г.М. срещу разпореждане № 4475/16.07.2019 год по в.гр.д. № 849/2018 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е върната жалба вх.№ 6019/25.02.2019 год срещу непосочен акт по делото.

От съдържанието на жалба вх.№ 6019/25.02.2019 год личи, че страната е поискала предоставяне на правна помощ, по което искане съдът се е произнесъл с определение № 1768/12.06.2019 год и е дал последна възможност за отстраняване нередовностите на оставената без движение жалба, съгласно подробните указания в разпореждане № 1437/27.02.2019 год. Препис от разпореждането е редовно връчен на страната на 17.06.2019 год. Срокът за изпълнение на указанията е изтекъл на 24.06.2019 год, присъствен ден, но указанията не са изпълнени.

Съгласно чл.275 във вр. с чл. 259 и 262 ал.2 т.2 от ГПК ако нередовностите на жалбата не бъдат отстранени в срок, тя се връща. Срокът се прекъсва с подаването на молба за правна помощ и тече докато тя се разглежда. В случая съдът е спазил изискванията на закона, като е разгледал молбата за правна помощ и се е произнесъл по нея, и едновременно с това е дал нов едноседмичен срок за отстраняване на нередовностите на жалбата, което не е било сторено. Единствената законна последица от бездействието на жалбоподателя е връщане на жалбата съгласно императивната разпоредба на чл. 275 ал.2 във вр. с чл. 262 ал.2 т.2 от ГПК.

Съдът правилно е приложил закона, поради което постановеното разпореждане за връщане на жалба вх.№ 6019/25.02.2019 год срещу непосочен акт по делото, е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 4475/16.07.2019 год по в.гр.д. № 849/2018 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е върната жалба вх.№ 6019/25.02.2019 год срещу непосочен акт по делото.

Определението не подлежи на касационно обжалване

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

2.