ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

706

Гр.Варна,17. 10.2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 16.10.2014 г. в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Северина Илиева

     ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

           Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 506 по описа на съда за 2014г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 506/2014  г. по описа на Апелативен съд –Варна е по чл. 274 ГПК и е образувано по частна жалба на С.Р.Г. /молба с вх.№ 1627 от 31.05.2014 г./, против определение №140/15.05.2014 г., постановено по гр.д. № 75/2014 г. по описа на Силистренския окръжен съд, с което е прекратено производството по делото и същото е изпратено на РД „СП” гр.Силистра за комплектоване на молбата на жалбоподателката за пълно осиновяване на детето Туана Демирева.

Жалбоподателката е молила първата инстанция да отмени определението си, евентуално при неуважаване на молбата, същата да се счита за жалба срещу определението. Изразила е несъгласие с извода на окръжния съд, че молбата за осиновяване следва да се подаде чрез Дирекцията за социално подпомагане, тъй като разпоредбите на чл. 96 от СК се прилагали само когато било необходимо детето да бъде вписано в регистъра и Съвета по осиновяването да е определил осиновяващия. Настоящият случай не бил такъв, тъй като се настоявало за осиновяване на дете, произхождащо от съпруга на осиновителката и детето не следвало да се вписва в регистрите на осиновяваните, а Съвета по осиновяването нямал отношение.

Варненският апелативен съд, като се запозна с документите по делото, намира следното:

С определение №140/15.05.2014 г., постановено по гр.д. № 75/2014 г., окръжният съд, след като е преценил, че молбата на молителката за осиновяване на дете, следва да бъде подадена до окръжния съд чрез съответната регионална дирекция за социално подпомагане, е прекратил производството по делото, като е изпратил преписката за комплектоване на РДСП гр.Силистра с указания за връщането й на съда след това. Съдът е посочил, че това определение не подлежи на обжалване.

В срока за обжалване е постъпила и настоящата жалба /молба с вх.№ 1627 от 31.05.2014 г./. С определение № 175 от 17.06.2014 г. окръжният съд е върнал жалбата като недопустима – подадена срещу необжалваем съдебен акт. Срещу последното определение е била подадена частна жалба и образувано ч.гр.д. № 442/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд, по което друг състав на апелативния съд, след като е преценил, че настоящата жалба е допустима, като подадена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, е отменил определение № 634 от 01.10.2014 г. за връщането й и е указал на окръжния съд да администрира същата.

Настоящата жалба срещу определение №140/15.05.2014 г., постановено по гр.д. № 75/2014 г. по описа на Силистренския окръжен съд е неоснователна по следните съображения:

Молбата за пълно осиновяване на дете е подадена от съпругата на бащата на детето, в който случай, както правилно е отбелязала в жалбата си молителката, нито осиновителят, нито детето се вписват в специалните списъци за деца за осиновяване и за осиновители. Това, обаче не дерогира приложението на разпоредбата на чл. 96, ал.2 от СК, която определя реда за подаване на молбата и органа, чрез който същата следва да бъде внесена в съда.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 96, ал.2 СК, молбата за пълно осиновяване по чл. 82, ал. 2 и 3 може да се подаде от осиновяващия, от родителите на осиновявания, както и от осиновявания, ако е навършил четиринадесет години, чрез съответната регионална дирекция за социално подпомагане до окръжния съд по постоянния адрес на молителя. Това означава, че производството по осиновяване стартира чрез Регионална дирекцция „Социално подпомагане”, съобразно императивната разпоредба на  чл. 96, ал.2 СК и е  недопустимо  предявяване на молбата директно в окръжния съд. Затова, като е прекратил производството пред съда и е изпратил преписката по молбата за осиновяване за комплектоване и подаване в съда чрез Регионална дирекция „Социално подпомагане”, окръжен съд Силистра е постановил правилен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №140/15.05.2014 г., постановено по гр.д. № 75/2014 г. по описа на Силистренския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд на Република България, с частна жалба, при условията на чл. 280, ал. 1 ГПК, в едноседмичен срок от връчването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: