ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№671

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  06.10.2015 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 507/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от А.М.А. чрез процесуалния му представител адв. А. Д.А. *** срещу определение № 2494/10.07.2015 год по в.ч.гр.д. № 1783/2015 год на Окръжен съд Варна, с което е оставена без разглеждане частната жалба срещу прекратителното определение № 4859/15.04.2015 год по гр.д. № 6771/2014 год на ВРС и производството по делото е прекратено. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на Окръжен съд за произнасяне по същество. Моли за присъждане на разноски.

В отговора на частнатна жалба от Е.Д.А. и М.Е.Д. чрез процесуалния им представител е направено искане за потвърждаване на определението, както и за присъждане на разноски за тази инстанция.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Окръжен съд Варна се е произнесъл като въззивна инстанция по частна жалба срещу определение на първоинстанционния Районен съд Варна, с което е прекратено производството по предявения в делбеното производство инцидентен установителен иск от А.М.А. срещу Е.Д.А. и М.Е.Д. за установяване, че същите не са собственици на държавно дворно място с идентификатор 10135.3517.41, както и на 2/3 ид.ч. от намиращите се в него сгради.

За да остави частната жалба без разглеждане, Окръжен съд Варна е съобразил, че отказът на първоинстанционния съд да приеме за съвместно разглеждане инцидентен установителен иск не подлежи на обжалване, позовавайки се на задължителното тълкуване, дадено с ТР № 1/2013 год  от 09.12.2013 год по т.д. № 1/2013 год на ОСГТК на ВКС. Това е така, защото с това определение не се прегражда пътят за самостоятелно предявяване на иска.

Постановеното определение е в съответствие със засължителната практика на ВКС на РБ и следва да бъде потвърдено.

С оглед горното, на ответната страна следва да се присъдят разноски за тази инстанция съгласно представения списък и приложените към него договори за правна помощ.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2494/10.07.2015 год по в.ч.гр.д. № 1783/2015 год на Окръжен съд Варна.

ОСЪЖДА А.М.А. с ЕГН ********** да заплати на Е.Д.А. с ЕГН ********** сумата 200 лв и на М.Е.Д. с ЕГН ********** сумата 200 лв – разноски за настоящото производство.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.