ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

611

Гр.Варна, 05.10.2018  г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 05.10.2018 г. в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 507  по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 257 ГПК и е образувано по подадена във Варненския окръжен съд молба с вх. № 28465 от 04.10.2018 г. от Д.Д.Д., чрез адв. К. С., за определяне на Варненския окръжен съд срок при бавност за извършване на процесуално действие – изпращане на Варненския апелативен съд за разглеждане на подадената от молителката частна жалба от 08.05.18 г. против определение от 25.04.2018 г. по в.гр.д. № 783/2018 г. на ВОС. Молителката е настоявала и за спиране на производството по друга частна жалба, насочена срещу определение № 1425/06.06.2018 г., до приключване на производството по частната й жалба от 08.05.2018 г., както и за продължаване на срока за внасяне на държавна такса по сметка на Варненския апелативен съд.

Съдията е изразил писмено становище за неоснователност на молбата и  липса на забавяне, предвид неприключило преюдициално производство по администриране на друга частна жалба на същата молителка (от 20.08.2018 г.) срещу разпореждане на съда.

Апелативен съд – Варна, след като се запозна с оплакванията на молителката и приложеното гр.д. № 783/2018 г. по описа на ВОС, намира молбата за неоснователна по следните съображения:

Частната жалба от 08.05.2018 г. е подадена от молителката срещу определение № 1013 от 25.04.2018 г. по същото дело, с което е оставена без разглеждане жалбата й срещу действия на съдебен изпълнител. Същата е била нередовна и е оставена без движение с определението на съда от 10.05.2018 г., връчено на страната на 14.05.2018 г. Нередовностите са поправени с молба от 21.05.2018 г. На 25.05.2018 г. е разпоредено от съда връчването на преписи на насрещната страна, като на 29.05.2018 г. те са получени и на 04.06.2018 г. е депозиран отговора по тази частна жалба. Междувременно, обаче съдът е констатирал допусната очевидна фактическа грешка в обжалваното от молителката определение и е поправил същата с определение от 06.06.2018 г., което е съобщено на страните съответно на 12.06.2018 г. и на 26.06.2018 г. На 03.07.2018 г. настоящата молителка е подала частна жалба срещу определението за поправка на ОФГ. Тази жалба е била нередовна и съдът я оставил без движение с разпореждане от 06.07.2018 г., което е връчено на пълномощника на молителката на 18.07.2018 г. След изтичане на дадения едноседмичен срок, съдът с разпореждане №5363 от 03.08.2018 г. е върнал частната жалба на молителката срещу определението за поправка на ОФГ, като съобщението е връчено на страната на 14.08.2018 г. На 20.08.2018 г. настоящата молителка е подала частна жалба вх.№ 24278/20.08.2018 г. срещу разпореждането за връщане на частната й жалба срещу определението за поправка на ОФГ. Тази частна жалба също е била нередовна и с разпореждане от 23.08.2018 г. съдът е дал на страната указания за поправянето й, като същите са й връчени на 28.08.2018 г. С молба от 04.09.2018 г., Д. чрез процесуалния си представител е поискала от съда да й посочи банкова сметка ***а, както и да продължи срока за поправяне на нередовностите, като с разпореждане от 27.09.2018 г. съдът е уважил молбата, определил е нов едноседмичен срок от съобщението за внасяне на таксата и е посочил конкретната банкова сметка ***. Съобщението е връчено на страната на 27.09.2018 г., като срокът за поправяне на нередовностите изтича на 04.10.2018 г., когато е подадена и настоящата молба.

От изложеното по-горе се налага извода, че всяко действие на съда е предприемано в най-кратки срокове и забавяне не е допуснато. Доколкото произнасянето по развилите се междувременно производства по обжалване на актовете на съда, постановени по повод производството по отстраняване на очевидната фактическа грешка, допусната в обжалваното от молителката с частната жалба от 08.05.2018 г. определение на съда, предпоставят разглеждането на частната й жалба от 08.05.2018 г. от апелативния съд, а те понастоящем не са приключили, то и няма и неоснователно забавяне от окръжния съд при изпращането на жалбата от 08.05.2018 г. на апелативния съд. Правните последици на съдебния акт, с който се поправя очевидна фактическа грешка в основния съдебен акт по делото, се наслагват към тези на основния съдебен акт, така че поправеното определение важи с поправеното си съдържание от деня, в който същото е постановено, като това предполага и частната жалба на заинтересованата от обжалването страна против първоначалното определение (т.е. от 08.05.2018 г.) да се изпрати и с евентуално депозирана против поправящото определение частна жалба - за едновременно им разглеждане и произнасяне от горната инстанция.

Исканията на молителката за спиране на производството по жалбата й и за продължаване на срок за поправяне на нередовности в частна жалба не могат да бъдат  разглеждани в настоящото производство, което има за предмет само въпроса за евентуално допуснато забавяне от окръжния съд. Тези искания страната следва да заяви в съответните производства, по които същите като относими към тях се разглеждат от съда.

Водим от изложеното, молбата по чл. 255 ГПК за определяне на срок при бавност е неоснователна и следва да бъде отхвърлена, поради което, Апелативен съд – Варна

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТХВЪРЛЯ подадената на осн. чл. 255 от ГПК молба с вх. № 28465 от 04.10.2018 г. на Д.Д.Д. чрез адв. К. С., за определяне на Варненския окръжен съд срок при бавност за извършване на процесуално действие – изпращане на Варненския апелативен съд за разглеждане на подадената от молителката частна жалба от 08.05.18 г. против определение от 25.04.2018 г. по в.гр.д. № 783/2018 г. на ВОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ: