ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

605

 

Гр.Варна, 30.10.2013 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 30.10.2013 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Джамбазова

     ЧЛЕНОВЕ: Иван Лещев

           Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 508  по описа на съда за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 508/2013 г. по описа на Апелативен съд - гр.Варна е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на Тошко А.Е. и П.Д.П. против определение № 593/05.09.2013 г., постановено по гр.д.№ 690/2013 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата им вх. № 4301/26.06.2013 г. по чл. 435, ал.3 от ГПК срещу постановление за възлагане от 19.06.2013 г. на апартамент в гр.Добрич, изготвено от частен съдебен изпълнител с рег.№ 810 по регистъра на КЧСИ, с район на действие ДОС по изпълнително дело № 20118100400379 и е прекратено производството пред окръжния съд.

Жалбоподателите са сочили, че обжалваното определение е неправилно и са молили за неговата отмяна. Изложили са съображения по същество, идентични с тези по жалбата срещу действието на съдебния изпълнител.

Насрещната страна – „Първа инвестиционна банка” АД не е изразила становище по жалбата.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване определението на окръжния съд и е редовна. Разгледана по същество същата е неоснователна по следните съображения:

Производството по в.гр.д. № 690/2013 г. по описа на Добричкия окръжен съд е било образувано по жалба на Т.Е. и П.П. против постановление за възлагане на недвижим имот  /апартамент в гр.Добрич/ от 19.06.2013 г., изготвено от частен съдебен изпълнител с рег.№ 810 по регистъра на КЧСИ, с район на действие ДОС по изпълнително дело № 20118100400379. Жалбоподателите са навели следните оплаквания: - обектът бил съпружеска имуществена общност, предмет на изпълнение, за което съпругата не била уведомена, а двамата не били запознати с условията на търга и така било осуетено правото им на участие в него. Молили са за отмяна на постановлението за възлагане на имота.

Жалбоподателите имат качеството на длъжници по изпълнителното дело и като такива те разполагат с право на жалба срещу постановлението за възлагане само в изрично предвидените в чл. 435, ал.3 от ГПК хипотези, а именно: - поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно; -  или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В случая, жалбоподателите изобщо не са навели подобни твърдения за незаконосъобразност на постановлението за възлагане, а заявените такива са неотносими към посочената хипотеза, поради което и жалбата им срещу постановлението за възлагане на недвижим имот, е била недопустима.

Затова, като е оставил без разглеждане жалбата и е прекратил производството по делото, окръжният съд е постановил правилен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 593/05.09.2013 г., постановено по гр.д.№ 690/2013 г. по описа на Добричкия окръжен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: