ОПРЕДЕЛЕНИЕ №669

гр. Варна,06.10.2015г.

Варненският апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

         ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. гр. дело № 508/15г., намира следното:

            Производството е образувано по въззивна жалба на „ФАЙТ-2” ЕООД, гр. Варна срещу решение № 1334/02.07.2015г., постановено по гражданско дело № 1612 по описа за 2014г. на Окръжен съд – Варна, с което са отхвърлени предявените отрицателни установителни искове за собственост съответно против „НУР ИНВЕСТ” ООД, гр. Варна /относно недвижим имот, представляващи реални части от хотел, построен в гр. Варна, бул."Сливница" №10 върху дворно място, представляващо УПИ VІІІ-8 в кв.175 по плана на трети микрорайон, а именно: РЕЦЕПЦИЯ, находяща се на първия /партерен/ етаж от хотела с площ от 14 кв.м., ОФИС и тоалет с предверие, находящи се на първия /партерен/ етаж с площ от 18 кв.м., ЦЕЛИЯТ ПЕТИ ЕТАЖ на хотела с площ от 214,35 кв. м, състоящ се от четири апартамента, заедно с 39,90 кв. м обслужващи ид.ч. от общите части на сградата; ЦЕЛИЯТ ШЕСТИ ЕТАЖ от хотела с площ от 192,70 кв.м, състоящ се от три апартамента и камериерски офис, заедно с 35,88 кв.м обслужващи ид.ч. от общите части на сградата; ЦЕЛИЯТ СЕДМИ ЕТАЖ от хотела с площ от 192,70 кв.м, състоящ се от три апартамента и камериерски офис, заедно с 35,88кв.м обслужващи ид.ч. от общите части на сградата и ЦЕЛИЯТ ОСМИ ЕТАЖ от хотела с площ от 192,70кв.м, състоящ се от камериерски офис, заедно с 35,88 кв.м обслужващи ид.ч. от общите части на сградата; и против „САФАРИ" ООД гр. Варна, при участието на трето лице помагач М.А.С. *** на страната на „САФАРИ" ООД /относно недвижим имот, находящ се в гр. Варна, бул.”Сливница" 10, представляващ 78,5/209,38 кв.м ид.ч. от следния недвижим имот, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1508.192.1.2, представляващ по предходен документ за собственост трети етаж /втори над партерен/с кота +6.08, представляваща хотел с нощен бар, лоби бар й рецепция, целият със застроена площ от 209,38 кв.м, предназначение на самостоятелния обект в сградата, ведно с 4.39754 % ид.ч. от общите части на сграда №1 и от отстъпено право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 10135.1508.192 по плана на трети под район на Варна/.

            При извършената проверка за допустимостта на въззивното производство настоящият състав на съда установи, че не е изпълнена процедурата по чл. 263, ал. 1 от ГПК чрез изпращане на препис от въззивната жалба на третото лице-помагач М.С., което се явява насрещна страна, наред със страната, която подпомага.

            Настоящото производство следва да се прекрати и делото да се върне на ВОС за надлежно администриране на въззивната жалба чрез връчването на препис от същата и на третото лице-помагач за отговор в 2-седмичен срок.

            Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 508/15г. на ВАпС, ГО и ВРЪЩА делото на Окръжен съд-Варна, който да съобрази констатациите в настоящото определение за надлежно администриране на въззивната жалба чрез връчването на препис от същата и на третото лице-помагач за отговор в 2-седмичен срок

Едва след горното, делото следва отново да се изпрати отново на въззивния съд за разглеждане на въззивната жалба, ведно с евентуално постъпил отговор и от третото лице-помагач.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: