Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

№  659/21.11.2017 година                

 

 

С разпореждане № 1494/30.10.2017 год е оставена без движение въззивна частна жалба вх.№ 6226/27.10.2017 год от „Енерго-Про Мрежи“ АД срещу определение от 13.09.2017 по гр.д. № 85/2016 год на Окръжен съд Добрич, г.о. и е даден на страната едноседмичен срок за отстраняване на нередовностите й, а именно – представяне на доказателства за внесена държавна такса в размер на 15 лв по сметка на Апелативен съд Варна. Съобщениието е връчено на страната чрез процесуалния й представител адв. Н.Й.Н. на 08.11.2017 год и към настоящия момент нередовностите на частната жалба не са отстранени, поради което и на осн. чл. 275 ал.2 във вр. с чл. 262 ал.2 т.1 ГПК съдът

 

РАЗПОРЕДИ:

 

ВРЪЩА въззивна частна жалба вх.№ 6226/27.10.2017 год, подадена от „Енерго-Про Мрежи“ АД срещу определение от 13.09.2017 по гр.д. № 85/2016 год на Окръжен съд Добрич, г.о.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страната пред ВКС на РБ.

 

Апелативен съдия :

                                                                /М.Дончева/