ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

627

 

Гр.Варна, 16.10.2018 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 16.10, две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                        Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 508 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК и е образувано по частна жалба на „Трансмобил“ ООД гр.София, подадена чрез адв. А.В., против определение №443/25.07.2018 г., постановено по в.гр.д.№ 332/2018 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата му с вх.№ 1855/5.06.2018г. (по регистъра на ЧСИ, с рег.№ 811 Н. Ж.) срещу действия по изпълнение на обезпечителна заповед от 19.02.1018 г., издадена от Софийски районен съд по гр.д. № 9908/2018 г за налагане на запори и запечатване на подробно описаните в нея вещи – машини и съоръжения, извършени по изпълнително дело № 20188110400026 по описа на ЧСИ, с рег.№ 811 по регистъра на КЧСИ, с район на действие – ДОС и е прекратено производството по делото. Настоявал е, че обжалваният акт е неправилен, като постановен в противоречие на закона и по съображения за допустимостта на производството пред окръжния съд е молил за отмяната му и за връщане на делото за разглеждане на жалбата му срещу действието на съдебния изпълнител.

„Еко – Тех Про” ЕООД, град София, чрез адв. М. А., е подал писмен отговор, с който е оспорил частната жалба и е молил за оставянето й без уважение по съображения за правилността на обжалваното определение на окръжния съд. Молил е и за присъждане на сторените в настоящото производство разноски от 300  лв.- заплатено адвокатско възнаграждение.

Настоящата частна жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на преграждащото определение на окръжния съд като неизгодно за него, редовна е и допустима, а разгледана по същество тя е неоснователна по следните съображения:

Изпълнителното дело е образувано пред ЧСИ по молба на „Еко – Тех Про” ЕООД, град София за налагане, на допуснати в производство за обезпечаване на бъдещ иск на молителя срещу настоящия жалбоподател, обезпечителни мерки. Жалбоподателят е бъдещия ответник по иска, като предмет на жалбата му пред окръжния съд са действията на ЧСИ по изпълнение на обезпечителната заповед за налагане на обезпечителните мерки – запори върху непотребими вещи. Наведените оплаквания в жалбата пред окръжния съд са за липса на тъждество между молителя в двете производства (обезпечителното и изпълнителното)- молител по изпълнителното дело бил „Еко – Тех Про” ЕООД, а обезпечението било допуснато в полза на „Ехо – Тех Про” ЕООД.

Действието на съдебния изпълнител по привеждане в изпълнение на обезпечителната мярка и налагането на запорите, не е сред допустимите за обжалване действия на съдебния изпълнител по чл. 435 ГПК. Така и разясненията по т.1 от ТР от 26.06.2015 г. по тълк.д.№ 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС, че запорът и възбраната като изпълнителни действия не подлежат на обжалване.  Ако с тях се подготвя изпълнението на непарични притезания (както в случая за предаване на отнети по скрит начин вещи в полза на владелец или държател – член 76 от ЗС ), на обжалване от длъжника подлежи (при бъдещо благоприятно за обезпечения ищец съдебно решение) друго изпълнително действие - отнемането на вещите и то поради това, че той не е надлежно уведомен за изпълнението – член 435, ал.2,т.3 от ГПК. Жалбата пред окръжния съд е била недопустима и е подлежала на връщане, а образуваното производство - на прекратяване. Като е достигнал до идентични изводи с обжалваното определение окръжния съд е постановил правилен съдебен акт, който не страда от визираните в настоящата частна жалба пороци и като правилен следва да бъде потвърден. Наведените в частната жалба оплаквания касаят по същество иначе недопустимото производство и поради това не следва да бъдат обсъждани.

С оглед изхода от настоящото производство, частният жалбоподател дължи на насрещната страна сторените разноски пред настоящата инстанция в размер на сумата от 300 лв., представляваща платено адвокатско възнаграждение, доказано с договора за правна помощ от 20.09.2018 г.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №443/25.07.2018 г., постановено по в.гр.д.№ 332/2018 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на „Трансмобил“ ООД гр.София с вх.№ 1855/5.06.2018г. (по регистъра на ЧСИ, с рег.№ 811 Н. Ж.) срещу действия по изпълнение на обезпечителна заповед от 19.02.1018 г., издадена от Софийски районен съд по гр.д. № 9908/2018 г за налагане на запори и запечатване на подробно описаните в нея вещи – машини и съоръжения, извършени по изпълнително дело № 20188110400026 по описа на ЧСИ, с рег.№ 811 по регистъра на КЧСИ, с район на действие – ДОС и е прекратено производството по делото.

ОСЪЖДА„ Трансмобил ” ООД, град София, ЕИК 831196430, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.“Ботьо Петков“ 65, представлявано от управителя Д.И. да заплати на „Еко – Тех Про” ЕООД, ЕИК 203321020 със седалище и адрес на управление гр.София, Район Триадица, ж.к.“Гоце Делчев“, бл.22, вх.Б, ет.10, представлявано от управителя Д.Н., сумата от 300 лв., представляваща платено адвокатско възнаграждение за правната защита пред настоящата инстанция.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: