РЕШЕНИЕ

218

 

Гр. Варна, 12.12.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на дванадесети ноември през две хиляди и четиринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Секретар Ю.К.,

като разгледа докладваното от съдията Х.

възз. гр.д. № 509 по описа за 2014-та година на ВАпС:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по въззивна жалба срещу решение № 1124/18.07.2014 год. по гр.д. 235/2013 год. на ОС ВАРНА, подадена от С.А.С., род. На *** г. в гр. Макълсфийлд, гражданин на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, притежаващ паспорт № 111142460, издаден на 25.06.2009 г. и валиден до 25.06.2019г., с постоянен адрес Чешьр, Сале, ул.”Юлиан Драйв” № 16, МЗЗ 5RY, Великобритания, в частта, с която предявеният от него иск срещу П.Г.Ч. ***, с правно основание чл. 55, ал.1 ЗЗД, за връщане на изтеглена сума във валута британски лири от сметка № 4600492086 за периода 05.06.2006 – 28.09.2011 г. при банка „Пиреос” АД, ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба, е отхвърлен до размер от 30666,17 британски лири. Докладът и жалбата съдържат неточност по отношение на лицето, подало жалбата, която е поправена в с.з.

В жалбата се твърди, че решението в обжалваната част е неправилно, необосновано и постановено при нарушение на закона. Оспорват се изводите на съда относно съществуването на уговорка между страните за заплащане на годишно възнаграждение по договора за поръчка и относно разходите по строителството. Претендира се отмяна на решението в обжалваната част и уважаване на иска в пълен размер, ведно с разноски.

Срещу тази жалба не е постъпил писмен отговор от насрещната страна П.Г.Ч.. В с.з. жалбата се оспорва с доводи, наведени в първата инстанция.

След преценка на събраните по делото доказателства, въз основа на становищата на страните и приложимия закон, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството е по искове с правно основание чл.55 ал.1 от ЗЗД, заведени от С. С. срещу П.Ч., ЗА ВРЪЩАНЕ НА СУМИ, ДАДЕНИ ПО ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА за закупуване на недвижим имот и строителство на жилищна сграда от 2006г. между страните по делото в ПИ №214, по плана на м."Орехчето" Община Варна, район Аспарухово. В исковата молба се твърди, че г-н Ч. се е задължил да закупи от името на ищеца недвижим имот на територията на Република България, да възложи изготвянето и снабдяването от компетентните органи на проектиране, архитектура и разрешение за строеж на жилищна сграда в имота, както и да извърши строителството на сградата и да я снабди с разрешение за ползване. За целта г-н С. го упълномощил с Пълномощно рег.№4052/05.06.2006г., заверено от нотариус Александър Александров, с №316 в НК, да оперира с личните му и на управляваното от него дружество "СМОЛИС" ЕООД ЕИК:148040354 банкови сметки в банка „ПИРЕОС" АД, като използва изтеглените суми за посочените цели. В периода 2006 – 2009 г. г-н С. многократно захранвал личните си сметки със суми в британски лири по искане на г-н Ч., като последният в периода 23.06.2006г. - 18.09.2009г. е теглил суми от сметките на ищеца в общ размер на 67 642 британски лири, които е следвало да му служат за изпълнение на договореното между тях. Видно от нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот №85, том V, нот. дело 763/2006г. на нотариус Петранка Димитрова на 03.11.2006г. г-н Ч. в качеството си на пълномощник е закупил от името и за сметка на ищцовото дружество поземлен имот №214 по плана на м. „Орехчето", район Аспарухово, община Варна, като за закупуването на имота е изразходвал 18 000 британски лири. В изпълнение на договореното г-н Ч. е възложил изготвянето на проект за сграда за ваканционно обитаване в закупения имот, снабдява сградата с разрешение за строеж /Разрешение за строеж №126/12.08.2008г., издадено от Община Варна/ и в периода 2008 – 2009 г. е извършил дейности по строителството на сградата. Съгласно строителните документи, се признават за извършени следните строителни работи: земни изкопи и извозване пръста от фундаменти, докопаване на фундамент, кофраж, армировка и бетониране на 11 фундаменти, изливане на бетон първа плоча, присъединяване на имота към водопроводната и електроразпределителната мрежи. През 2009 г. обаче, на етап, в който първият етаж на сградата не е напълно изграден, г-н Ч. е преустановил дейността по строителство на сградата и е отказал да я доизгради. Твърди се, че строителството е възложено на нов строител на 08.03.2011 г. с нов договор за строителство между  „СМОЛИС" ЕООД и „Лайкстоун" ЕООД ЕИК 200582588. Твърди се, че построеното от г-н Ч. не отговаря на договореното между страните. Изтеглените от него средства от банковите сметки не отговаряли на реално вложените средства за труд и строително-монтажни дейности, както и на етапа на завършеност на сградата към момента на преустановяване на строителството от страна на ответника. Признава се, че за подготовката на необходимите документи за строеж и съответния етап от строителството на сградата в горепосочения поземлен имот г-н Ч. е изразходил сума, изчислена от лицензиран оценител на 32 788.21 лева, равняващи се на 15 064.44 британски лири съгласно фиксирания курс на БНБ за 1 британска лира. Твърди се, че г-н Ч. е изразходвал едва 33 064.44 британски лири по закупуването на поземления имот и строителството в него, а е изтеглил от банковите сметки на дружеството суми в общ размер на 67 642 британски лири, поради което г-н Ч. неправомерно се е обогатил със сума в размер на 34 577.56 британски лири, за която, чрез нотариус Петър П., рег.№ 224 на НК, му е връчена Нотариална покана за доброволно изпълнение на задължението от 34 577.56 британски лири, представляващи сумата, с която неоснователно се е обогатил. Претендира се заплащане на сумата в размер на 31 312,44 британски лири, от общо изтеглените от сметка на дружеството номер 4600492086, във валута GBP, за период 05.06.2006г - 28.09.2011 г., при банка „ПИРЕОС" АД, ведно със законната лихва върху сумата 31 312,44 британски лири, от датата на завеждане на исковата молба, до окончателното й изпращане. Предявен е и иск за заплащане на "СМОЛИС" ЕООД, ЕИК 148040354, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Капитан Радко Димитриев № 53, вх. В, ет. 4, ап. 4 на сумата в размер на 5000 лева, равняващи се на 2 022,42 британски лири според обменния курс на БНБ за 1 британска лира към 30.08.2012г., на която дата е изпратена нотариалната покана до ответника от банкова сметка, ***, за период 05.06.2006г - 28.09.2011 г., при банка „ПИРЕОС" АД, ведно със законната лихва върху сумата 5 000 лева, равняващи се на 2 022,42 британски лири според обменния курс на БНБ за 1 британска лира към 30.08.2012г., от датата на завеждане на исковата молба, до окончателното й изпращане. Претендират се направените по делото разноски.

Ответникът П.Ч. е депозирал отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, в който оспорва исковете, както по основание така и по размер и претендира направените по делото разноски. Насрещните твърдения са, че договорът между страните е включвал възлагане на извършването на всички упоменати в исковата молба дейности, като по изричното желание на ищеца с оглед по-евтиния начин на изграждане на сградата, както и с оглед непрекъснато растящите за този период цени в строителството, не е сключен договор със строителна фирма относно цялостното изграждане на сградата и приемането й, а е договорено, строителството да се извършва на етапи, по т.н. стопански начин с малки бригади от наети работници, специализирани в отделните видове дейности, като след приключването на даден етап, средствата са отчитани пред възложителя /ищеца/ с имейли, включващи и снимки на извършеното, както и с документи предавани на счетоводната фирма, посочена от ищеца-„Стабил Силвия Джонгова". Твърди се, че през ноември на 2008 година, когато след отчитането на поредния етап от строителството, е трябвало ищецът да извърши следващия паричен превод, това не било сторено. Поради липса на средства, строителството е преустановено, като са взети първоначално /за срок от около една година от преустановяване на строителството/ всички охранителни мерки по запазването на изграденото и на складираните в имота материали - тухли, варов разтвор, цимент, дъски, платна за кофраж и пр. Периодично са правени отчети, по настояване на ищеца и на двама последователно ангажирани от него адвокати от Пловдив и Варна, след което са постъпвали парични средства за следващите етапи. Договореностите по възлагането между страните са включвали и условието ответникът да извършва дейностите срещу възнаграждение в размер на 500 лири за всяка година за времето от постигане на договореността - юни на 2006 година до приключване на изпълнението по изграждане и приемане на сградата. Твърди се пълно и точно изпълнение на поетите задължения и изразходване на получените от ищеца суми за извършване на възложената от ищеца работа. Работата е преустановена, поради неизпълнение на задълженията на ищеца да извърши следващото финансиране. Една година от преустановяване на плащанията, ответникът е продължавал да заплаща средства за охрана, но поради липса на интерес от собственика, по –късно е преустановена и охраната на обекта. Това довело до разграбване и разрушаване на голяма част от построеното, както и на складираните материали. В началото на 2011 год. страните по делото са се срещнали и водили преговори относно довършването на къщата, като към този момент ищецът не е имал каквито и да е претенции за надплатени средства. Междувременно, съседът по имот и управител на фирма „Лайкстоун" ЕООД - Марсел Салк, сънародник на г-н С., е убедил ищеца в своята изгодна цена на довършване на обекта, като му е внушил, че има преразход на платени средства, спрямо извършеното строителство от ответника и от този момент започнали претенциите на ищеца относно надплатени средства. Третото за процеса лице е изразходвало складираните в имота на ищеца материали за направата на своята ограда от северната страна на имота му, на юг спрямо имота на ищеца. Оградата е правена 2011 година и е изцяло изградена със закупени от ответника по изпълнение на договора. Същевременно е сключен договор за строителство с „Лайкстоун" ЕООД, на не по-ниски цени от стойността на материали и труд, която ищецът е изразходвал, като разликата в цената идва от промяната в архитектурния план, за което ищецът е представил доказателства към исковата молба - актове за приемане на СМР и Обяснителна записка за 2011 на инж. Г.В. Оспорват се изложените от ищеца твърдения за преведени суми. Твърди се, че в действителност са 62 480.65 британски лири, вместо твърдените 67 642 лири, като от тях не са усвоени два пъти по 137 британски лири, които са върнати по сметката - на 11.12.2008 и на 15.12.2008 година. Твърди се, че за закупуването на имота действително са изразходвани 18 000 британски лири, но в самия нотариален акт са записани като цена 730.60 лева. Твърди се отчитане на разходите по електронна поща, което страните са считали за достатъчно. Твърди се, че за 2008 година са заплатени още средства свързани със: процедура по сключване на предварителен договор с ЕОН и съгласуване на ел.проекти за жилищната сграда, извършване на допълнително проектиране за безопасност и здраве и енергийна ефективност на сградата изисквани от районния архитект на стойност 250 лева.; разчистване на терена от дървета и храсти, подравняване-машинно с цел точно определяне на точките за геодезично маркиране, както и геодезична маркировка на границите на парцела и сградата на стойност 600 лева; предоставяне на проекта на фирма за строителен надзор за изготвяне на доклад за окончателно одобрение на проекта - общо разходи по одобрението, вкл. държавни такси - 1 500 лева. Откриване и обезопасяване на строителна площадка; платени на ЕТ Кастория – П. П. за първия етап на строителството към 46 000 лева или 19 200 британски лири или по тогавашния курс на БНБ. В този етап се включват : изкопни работи за основите и подпорна стена; извозване на изкопна маса до определеното с договор място; полагане на арматура за подпорна стена и стъпки на основите; изграждане на кофражни конструкции; изливане на бетон за подпорна стена и основите; изграждане на Вик инсталация под основна плоча; изграждане на кофражни конструкции за основна плоча и поставяне на арматура, изливане бетон на основна плоча. На следващия отчетен на инвеститора етап били извършени дейности: иззиждане на преградни стени на кота първи етаж на сградата; полагане на арматура и дървен кофраж за носещи колони, шайби и греди и вътрешно стълбище на кота първи етаж; изливане на бетон в колони, шайби и греди на кота първи етаж - бетон плюс транспорт и бетонова помпа под наем; заготовка на арматура за втора плоча на сградата. Зидарската работа на К+ 2.80 е била напълно изградена, колоните на първи етаж абсолютно готови, стълбите до нива К+ 5.60 с изграден кофраж и арматура. Бетонната плоча на К+ 2.80 е била изградена, наполовина изграден кофраж и подготвена арматура, били са кофрирани и трегери и 1/2 плоча на ниво К+ 2.80. На този етап строителството е спряло поради липса на финансиране, като били платени на бригадата за труд равностойността на 2 300 британски лири Същевременно, след прекратяване на охраната, са съборени от новия строител две преградни стени - едната между складовото помещение и кухнята, а другата между гаража и склада, оставена е преградната стена само между гаража и кухнята. Във връзка с планираното завършване на обекта в груб строеж, до края на месец ноември, се твърди закупуване на шест палета тухли - 4 палета тройки и 2 палета единични, 1/2 пакет цимент; дъски/греди/ - три кубика, два кубика варов разтвор, платна за кофраж, като материалите са закупувани от друг строеж, за който са били закупени в повече и ответникът ги е закупил по-изгодно като втора ръка. Всички тези материали са били складирани в изградения склад между направената подпорна стена и гаража - отгоре е бил кофриран, за да се запазят материалите, отпред като врата са служили заковани дървени конструкции върху стените. В този вид материалите са били охранявани в продължение на една година след спирането на строежа, инвеститорът е бил предупреден да предприеме мерки по запазването им, но след изтичането на една година - т.е до ноември 2009 година, след което складът е останал неохраняем. За транспортни разходи през 2008 с личен автомобил, както и с ползван чужд транспорт на инвеститора са отчетени 770 британски лири. Отчетено му е и възнаграждението от 500 британски лири, договорено през 2006 год. За инструменти и дребни материали в строителството - количка, кофи, лопати, гвоздеи, тел и пр. на инвеститора са отчетени 370 британски лири. Закупена е ПВС дограма и гаражна врата на стойност 4 430 британски лири, като последните са монтирани на сградата през 2011 година след завършване на грубия строеж от друг строител. През 2008 година ответникът е заплатил такси по пререгистрацията на дружеството на ищеца в размер на 180 лева, съгласно изискването на закона - от Окръжните съдилища към вписване в Агенция вписвания. През януари 2012 ответникът е сключил договор с ЕОН за присъединяване, което с таксите по процедурата е на стойност 860 лева. На 01.02.2008 заплатил на архитекта първите 50 % от цената на проектирането, или 2 500 лева, при предаването на проекта са заплатени още 2 500 лева. Иска се отхвърляне на исковете и присъждане на разноски.

Между страните не е било спорно, че са били в договорни отношения по силата сключен в устна форма договор за поръчка, по силата на който г-н Ч. е поел задължение да закупи на името на дружеството – ищец и въззивник недвижим имот, да изготви техническа документация за строителство и да изгради жилищна сграда. Не е било спорно и се установява от писмените доказателства по делото упълномощаването на г-н Ч. да представлява въззивника пред банковите институции в страната да тегли и внася неограничена сума пари, да открива и закрива банкови сметки, да подписва платежни документи, да извършва всякакви операции по банковите сметки на търговското дружество и на личните сметки на управителя и собственика му. Първото пълномощно е нотариално заверено рег. № 4052 от 05.06.2006 год. на нотариус Александър Александров с рег. № 316 на НК. Второто е нотариално заверено с рег. № 5939 от 08.08.2007 год. на Нотариус Петранка Димитрова рег. № 332 на НК и касае организиране на строителството.

В изпълнение на договора за поръчка с нотариален акт № 85 том.V рег.№ 9911 дело № 763 от 2006 год. вписан в АП - Варна вх.рег. № 29664 от 06.11.2006 год.акт.№ 175 том.ХСV, ”Смолис” ЕООД, представлявано от г-н Ч. с нотариално заверено пълномощно с рег. № 4053/05.06.2006 год. на нотариус Александър Александров с рег. № 316 на НК е закупил поземлен имот с площ 646 кв. метра, находящ се в землището на с.Звездица ЕКТТЕ:30497 общ.Варна, в местността „Орехчето”, съставляващ новообразуван имот № 5020214 от кадастрален район 502, по плана на новообразуваните имоти одобрен със заповед на Областния управител, при съответните граници, за сумата от 18 000 британски лири. Не е била спорна цената на имота.

На закупения имот е издадена виза за проектиране от 21.02.2008 год. от архитекта на Община Аспарухово. Изготвен e инвестиционен проект, който носи подпис на г-н Ч. като възложител и представител на ищеца.

На въззивното дружество е издадено разрешение за строеж под № 126/12.08.2008 год. за изграждане на сграда за ваканционно обитаване в закупения недвижим имот със застроена площ 129,5 кв.м. и разгърната застроена площ 206.88 кв. метра за което са заплатени такси в размер на 329,88 лева, на Главния архитект на район „Аспарухово”.

Съставен е протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия, като строителството е определено по стопански начин, пета категория сграда.

По делото е представен и приет като доказателство Договор за строителство от 08.03.2011 год. между ТД”СМОЛИС” ЕООД и ТД”ЛАЙКСТОУН”ЕООД с ЕИК:200582588, по силата на който последното е поело задължението да извърши ремонтни дейности и дейности по завършване на двуетажната сграда в груб строеж, до кота „корниз”, строителните дейности следва да са по одобрения проект, а от кота корниз до кота било, строителството ще се извърши след позволени промени в проекта.

По делото е представен констативен акт за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването, от 16.08.2011 год., от който е видно, че не са допуснати отклонения от строителните книжа и подробния устройствен план е приложен по отношение на застрояването.

Представени са актове без дати, за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция за кофраж и армировка на греди и колона, направен дървен гредоред – плоча Б, за достигнато ниво за фундиране изпълнен кофраж и армировка на ниво, кофраж и армировка на плоча и греда и колони.

Представен е акт без дата за приемане на конструкцията, като е констатирано, че няма отклонение по изпълнението на строежа.

Представен е по делото инвестиционен проект в част конструктивна за промяна по време на строителството на процесната сграда в ПИ 214, район 502 по плана с.о.”Орехчето”, район Аспарухово, общ.Варна. Промяната обхваща замяна на стоманобетонна покривна плоча с дървен покрив и изравняване на нивото на плоча „А” на кота +2,80.

На 14.06.2012 год. е съставен констативен протокол, че сградата е завършена в груб строеж, на основание чл.181 ал.2 от ЗУТ и е издадено удостоверение за тези обстоятелства.

На г-н Ч. е връчена нотариална покана от ищцовото дружество на 10.09.2012 год., с която се претендира връщането на 34 577,56 британски лири в срок от 10 дни от получаване на поканата, от общо изтеглените 67 642 британски лири, от които 18 000 лири е за закупуването на поземлен имот, 15 064,44 британски лири за снабдяване на жилищната сграда с документи и незначителния етап на строителството, като претендираната сума 34 577,56 GBP е за неоснователно обогатяване.

По делото е представен договор от 03.07.2008 год. между г-н Ч. в качеството му на пълномощник на ищеца по делото с ЕТ ”Кастория-П. П.” за строителство, по силата на който е възложено на трето за процеса лице, да извърши СМР, предвидени в строителната документация за обект жилищна сграда за ваканционно обитаване. Цената за строителството се определя поетапно за всеки вид строителство.

Представен е и договор за извършване на изкопни работи от 24.07.2008 год. с възложител ТД”СМОЛИС” ЕООД и изпълнител ЕТ”Кастория” при цена 300 лева на куб. метър при плащане 20 % авансово и 80 % след извършване на изкопните работи.

Представен е договор между ЕТ”Кастория-Петър П.” и Хидрострой” за оползотворяване на строителни отпадъци и земни маси, за цена 3,86 лева без ДДС за 1 куб. метър. За строителните отпадъци е издаден регистрационен документ № 03-РД-181-00 от 16.08.2007 год. на ЕТ”Кастория”общо в размерна 8 000 тона за година.

Представени са разписки от 11.11.2008 год., 22.11.2008 год. и 20.12.2008 год. от които е видно, че лицето К.И.К. е получил от г-н Ч., като пълномощник на „Смолис”ЕООД общо сумата в размер на 22 000 лева, за наемане на строителни работници, за доставка на материали за заплащане на материали и ползване на камион за доставка във връзка с строителството и за доплащане на труд на строители наети във връзка със строителството на първи етаж от процесната сграда. Представен е предварителен договор за покупко-продажба на МПС на името на купувач К.И.К., относно притежавания от него товарен автомобил, с който са извършени транспортните услуги.

Представени са три броя разписки от 01.02.2008 год., от 19.07.2008 год., и от 30.09.2008 год. от които е видно че лицето Петър П. в качеството му на „ЕТ”Кастория” е получил от г-н Ч. в качеството му на пълномощника на ищеца общо сумата в размер на 48 500 лева, за извършените СМР във връзка със строителството и извършените изкопни работи.

Представена и приета като доказателства и разписка от В. У., с която удостоверява, че е получил от г-н Ч. в качеството му на пълномощник на ищеца сумата от 600 лева за трасиране на границите на ПИ502.214 на с.о. „Орехчето”. Тези писмени доказателства са оспорени, но не е уточнено кое се оспорва – автентичността на подписите на лицата или тяхната достоверност. В тежест на г-н Ч. е било установяването на удостоверените с тях обстоятелства, а именно извършените строителни работи, за които е заплатено, за което той е ангажирал и гласни доказателства. Няма изрично оспорване на истинността на подписите на лицата. Съдът цени доказателствата, доколкото се потвърждават от останалите доказателства по делото.

Според заключението на вещите лица по първата приета от съда СТЕ, стойността на строителството до етапа, описан в исковата молба е 32356,59 лв., а с включени материали – 32613,70 лв.според същото заключение разходи по проектирането и изпълнението на строителството са 11728,87 л. Поради непълнота на заключението е допусната нова СТЕ , по която вещото лице Е.В. е дало заключение, че осъщественото строителство до 2011 год. и разходите по проектирането и извършването му възлизат на 69572,57 лв. Заключението на вещото лице В. е по-пълно и съответно на останалите доказателства по делото, поради което по отношение на установените от него разходи за строителство съдът го кредитира. След извършен оглед на място и преглед на цялата техническа документация и доказателствата по делото, вещото лице е дало заключение за стойността на извършените дейности от ответника и стойността на извършеното до спирането на строителството, предвид цените на материали и труд към средата на 2008 год. в подробна количествена сметка по видове СМР, като количествата изкопи за моделиране /достигане на кота 0/ на терена са съобразени с проекта по част Геодезия, изкопите за фундаменти и стени, обратния насип, кофражните работи, бетоновите работи и армировката са изчислени на база Конструктивен проект, зидариите - на база Архитектурен проект, а външно „ВиК” - на база ВиК проект, като проектите са одобрени на 12.08.2008 г. от Гл. Архитект на Район „Аспарухово", Община Варна. Стойността на материалите е с 5 % доставно-складови, 10 % печалба и 20 % ДДС  е в размер на 28 519.66 лв. Стойността на механизацията е с 25 % допълнителни разходи, 10 % печалба и 20 % ДДС е в размер на 5 905.78 лв. Стойността на извозените излишни земни маси, след като е взет предвид коефицента на разбухване - 1.3, вместо , 328.03 + 10.80 = 338.83 куб.м., от обекта реално са извозени : 338.83 х 1.3 = 440.48 куб.м., За остатъка от 101.65 куб.м.: 101.65 х 7.06 х 1.1 х 1.2 = 947.30 лв. Общо за изпълнените СМР :са в размер на 43 227.06 лв. Общата стойност на складираните и неупотребени материали, като единичната цена, определена в Справочник за цените в строителството, кн. 3/2008 г. е намалена с 25 %, тъй като материалите са закупени не от търговската мрежа, а като излишък от друг обект. Общата стойност - без печалба, без ДДС и без доставно-складови разходи възлиза на 1 511.64 лв. или окончателна стойност : 1 511.64 х 1.10 х 1.05 х 1.20 е в размер на  2 095.13 лв. Взети са предвид и сумите, установени със следните разходни документи: ф/ра № 1000006060/11.10.2011 год. за врата тип „Летящо крило" на стойност 500.00 лв. ф/ри № 5999818526 и № 5999818527 от 14.10.2011 г. на СПИДИ за доставка на врата на обща стойност 73.19 лв. ф/ра № 0000000055/07.03.2012 г. за доставка и монтаж на дограма на стойност - 9 500 лв. Общо по фактури : 500.00 + 73.19 + 9 500 = 10 073.19 лв. Стойността на извършените СМР заедно с материали, труд и др. възлиза на стойност : 43 227.06 + 2 095.13 + 10 073.19 общо н размер на 55 395.38 лв. Вещото лице е дало заключение по средни пазарни цени към 2008 и за дейността, извършена по подготовка на строителството : процедура по заявяване и получаване на ПУП за ПИ 214, тахиметрично заснемане на терена на стойност; геоложко проучване на терена на стойност ; сключване на договор с кооперация за присъединяване към водопровод ; дейности по проектирането, изработване на проекта с всички специалности, участие в авариен ремонт на пътна настилка на прилежащата улица съвместно с живущите на нея при водоснабдяването на имота, отчетени персонални разходи на изпълнителя по гориво и транспорт при ежедневно посещаване на обекта. При изготвяне на заключението вещото лице е съобразило направените административни разходи в район „Аспарухово", за което са платени и суми към експлоатационните дружества за ВиК и Електроснабдяване, съгласно приложени документи общо: 939.70лв. взети са предвид и други разходи свързани с изграждането на обекта: включване във водопроводна мрежа на кооперация определяме еднократна такса 1600 лв., за направените транспортни разходи в периода от 18.07.2008 г. / датата на трасирането на имота съгласно разписка за извършената услуга от Величко Узунов лист 206 от делото/ до 31.11.2008 г. -ориентировъчен срок за приключване на дейностите по строителството от П.Ч.: за 97 дни х 30 км. в двете посоки общо /кв. Вл. Варненчик - с.о. „Орехчето"/ х 0.35 лв/км = 1018 лв. общо транспортни разходи. Разходите на км. са определени от вещото лице съгласно „Наредба № 3/25.09.1989 г. за нормиране на разходите на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите. За възстановяване на пътна настилка за прекарване на локален водопровод приемаме: 400 лв. Взет е предвид и Комплексен доклад за оценка за съответствие на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, изготвен от „ИВО-90-Консулт" ООД на стойност 1500 лв. Вещото лице дава заключение за стойността на извършените разходи общо по т.2 от заключението: 939.70 + 8 719,49 + 4 518,00 в размер на 14 177.19 лв. Стойността на всички разходи извършени от ответника възлизат на 69 572.57 лв.

От заключението на вещото лице по съдебно- счетоводната експертиза пред ОС се установява движението по сметките на ищцовото дружество и управителя му и разходните документи по делото. Установява се, че  първата сметка с № 4600492086 е открита на 05.06.2006г в британски лири и се води на името на Smallshaw S.A. За периода от 05.06.2006 до 28.09.2011 год. по нея са преведените суми е в общ размер на 62 035,58 GBP или левова равностойност 163 335,90 лв. Втората сметка е с № 5600502674 и е открита на 23.06.2006г. Води се на името на "Смолис" ЕООД. По сметката е внесен уставния капитал на дружеството в размер на 5000,00лв. Сметката е закрита на 08.08.2006 с изтегляне на уставния капитал от П.Ч. в размер на 5000,00 лв. Според заключението на вещото лице изразходваните суми от г-н Ч. са: за закупуването на имота г-н Ч. е заплатил сумата от 18000 британски лири.

 Няма основание при липса на разходен документ да се приеме, че са извършени други разходи, извън доказаните със СТЕ.

Между страните е било спорно дали е договорено възнаграждение по договора за поръчка в размер на 500 GBP годишно. По делото са представени разпечатки от електронната поща на кореспонденция между страните, които не са оспорени от насрещната страна и от които се установява, че възнаграждение е договорено за 2008 година в размер на 500 евро. От събраните по делото гласни доказателства не се установява това да е уговорено годишно възнаграждение, поради което и съдът приема, че то е уговорено и заплатено еднократно. Само показанията на свидетеля Киров не са достатъчни за безспорното установяване на твърдяния от г-н Ч. факт.

От разпитаните в съдебно заседание свидетели К.и С.Л., със установява, че вторият свидетел е продължил строителството на сградата след като строежа е изоставен от г-н Ч.. От показанията на свидетеля Л. се установява че са извършени изкопни работи и имало изградена зидария железобетонни колони и плочата на първия етаж не е била отлята. Г-н Ч. е поставил дограмата както и Гаражната врата. Доказва се, че когато свидетеля С. е започнал да изпълнява договора със С., на обекта е имало неизползвани материали.

От разпита на св. К. се установява, че към м. октомври 2008 г. са с г-н Ч. се договорили да се довърши строежа. Била изградена подпорната стена, беше излята плочата на кота 0, теренът бил изчистен. Закупили строителни материали - заготовките за арматура, тухли, инструменти, колички. Закупили платната, гредите за кофража купили от обект втора ръка. Завършили на първи етаж абсолютно цялата зидария по проект. Изградили колони и шайбите. Бил направен кофраж за стълбището за втори етаж. Арматурата била закупена за плочата на втория етаж, кофража на втори етаж бил започнал. Последно закупили тухли четворки четири палети и два палета единички. Шест палета тухли. Купили половин палет цимент и варов разтвор. Работата спряла преди Коледа на 2008 год., защото нямало пари. Фирма е доставила ПВЦ и гаражната врата. Дограмата поставила фирмата доставчик, а гаражната врата поставили ответника и свидетеля. Врата била по- широка и се наложило иззиждане на колони. След спиране на строителството затворили склада, като в него останали материали. До м. октомври – м. ноември 2009 са охранявали тези материали,. До този момент строителните материали били там.

За да бъде уважени предявеният иск следваше да се докаже, че: между страните е съществувал договор за поръчка, по който са заплатени исковите суми; че договорът е прекратен, а получените суми не са изразходени за договорените дейности.

Страните по делото са били в облигационна връзка по силата на сключен договор за поръчка. Договорът е бил изпълняван до края на 2009 год. от г-н Ч. и впоследствие изпълнението е спряло. През 2012 год. г-н С. най-късно е прекратил договора, оттегляйки поръкчката, на осн. чл. 287 ЗЗД, като е поискал връщане на неразходваните по предназначение суми.

Прекратяването на договора действа само занапред. По делото е било спорно в какъв размер са именно неразходваните суми.

От коментираните по-горе доказателства безспорно се установи, мче г-н Ч. е усвоил от сметки на ищеца и неговия управител сума в размер на 62 035,58 GBP или левова равностойност 163 335,90 лв.

Безспорно се доказа разходване от тази сума по договора на 18000 GBP за цената на терена, 500 GBP за възнаграждение по договора за 2008 год. и 69 572.57 лв. за стойността на строителството, материалите и всички доказани разходи със СТЕ. Тази сума в GBP по курс към 2008 год. е 26423,92 GBP. Общо разходваните средства с доказано предназначение по договора за поръчка са 44923,92 GBP. Извън тези суми не се доказа г-н Ч. да е направил други разходи, поради които и той дължи връщане на разликата от получените и разходвани суми в размер на 17111,66 GBP, ведно със законната лихва от исковата молба.

Искът по чл.55, ал.1 от ЗЗД е основателен и следва да бъде уважен  при липса на доказателства за основание, на което са получени процесните суми, до размер от 17111,66 GBP.

При несъвпадане на изводите на настоящата инстанция с тези на ОС, обжалваното решение следва да бъде отменено в частта, касаеща посочената сума и вместо него да се постанови друго, с което искът да се уважи в същия размер, а разноските за първа инстанция в полза на г-н Ч. се редуцират до 839,70 лв. В останалата му обжалвана част решението следва да бъде потвърдено. В необжалваната му част то е влязло в сила. Разноски за двете инстанции съобразно уважената част от исковете следва да се присъдят в полза на въззивника в размер на 3434,22 лв., от които за първата инстанция – 2591,64 лв. и 842,58 лв. за втората инстанция. Разноски съобразно отхвърлената част за въззивната инстанция не се дължат в полза на въззиваемия, тъй като не са доказани.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

 

ОТМЕНЯ решение 1124/18.07.2014 год. по гр.д. 235/2013 год. на ОС ВАРНА, В ЧАСТТА МУ, С КОЯТО е отхвърлен искът, предявен от  С.А.С., род. на *** г. в гр. Макълсфийлд, гражданин на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, притежаващ паспорт № ****, издаден на 25.06.2009 г. и валиден до 25.06.2019г., с постоянен адрес Чешьр, Сале, ул.”Юлиан Драйв” № 16, МЗЗ 5RY, Великобритания, срещу П.Г.Ч. ***, с правно основание чл. 55, ал.1 ЗЗД, за връщане на получена по прекратен договор за поръчка сума във валута британски лири от сметка № **** за периода 05.06.2006 – 28.09.2011 г. при банка „Пиреос” АД, ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба, до размер от 17111,66 британски лири, както и в частта, с която в полза на г-н Ч. се присъждат разноски в раззмер над 839,70 лв., и вместо него постановява:

ОСЪЖДА П.Г.Ч. ***, ДА ЗАПЛАТИ на С.А.С., род. на *** г. в гр. Макълсфийлд, гражданин на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, притежаващ паспорт № ****, издаден на 25.06.2009 г. и валиден до 25.06.2019г., с постоянен адрес Чешьр, Сале, ул.”Юлиан Драйв” № 16, МЗЗ 5RY, Великобритания, на осн. чл. 55, ал.1 ЗЗД сумата 17111,66 британски лири, получена по прекратен договор за поръчка сума във валута британски лири от сметка № *** за периода 05.06.2006 – 28.09.2011 г. при банка „Пиреос” АД, ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба на 25.01.2013 год., както и разноски за двете инстанции съобразно уважената част от исковете в размер на 3434,22 лв.

ПОТВЪРЖДАВА решение 1124/18.07.2014 год. по гр.д. 235/2013 год. на ОС ВАРНА в останалата му обжалвана част, с която същият иск е отхвърлен за разликата от 17111,66 британски лири до размер от 30666,17 бритнски лири.

В останалата му част решението на ВОС не е обжалвано и е в сила.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните при условията на чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ: