О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

671/25.10.2019г.

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …25. 10.2019г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№509/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от „Бистоу лимитид”ООД-чуждестранно дружеството, регистрирано в гр.Лима- сол, Република Кипър, чрез процесуалния му представител адв.Н.Б., против определение №251/16.08.2019г., постановено по т.д.№162/18г. по описа на СОС, в частта му, с която е прекратено производството по т.д.№162/18г. по описа на СОС.В жалбата се твърди, че определението в посочената му част е неправилно по изложе -ните в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по предявените искове.

Въззиваемата страна „БП Индъстрис”ЕООД, гр.Силистра, редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Производството по т.д.№162/18г. по описа на СОС, е образувано по предявените от „Бистоу лимитид”ООД против „БП Индъстрис”ЕООД в условията на обективно евентуално съединяване искове с пр.осн. чл.90 от ЗКИР.В исковата молба се излага, че между „Интернешънъл асет банк”АД и „Бросс холдинг”АД са сключени и следните договори за кредит: 1/ договор за кредит №017-1173/19.05.2008г./с девет анекса към същия/, по силата който банката е предоставила кредит в размер на 2 700 000 евро, като за обезпечаване вземането на банката по цитирания договор от „Бросс холдинг” АД последното е учредило договорна ипотека с н.а.№94/12.11.2010г., вписан в СВ-Силистра с вх.рег.№7725/12.11.2010г., върху притежаваните от дружеството недви -жими имоти, а именно ПИ идентификатор 66425.514.58, ПИ с идентификатор 66425. 514.57, ведно с изградените в последния сгради с идентификатори 66425.514. 57.1, 66425.514.57.2, 66425.514.57.3, 66425.514.57.4, 66425.514.57.5, 66425.514.57.6, 66425.514.57.7, 66425.514.57.8, 66425.514.57.9, 66425.514.57.10, 66425.514.57.11 и обект без идентификатор, представляващ брегоукрепителна стена; 2/ договор за кредит №018-1173/22.01.2009г./с шест анекса към същия/, по силата който банката е предоставила кредит в размер на 800 000 евро, като за обезпечаване вземането на банката по цитирания договор от „Бросс холдинг”АД последното е учредило дого -ворна ипотека с н.а.№93/12.11.2010г., вписан в СВ-Силистра с вх.рег.№7730/12.11. 2010г., върху притежаваните от дружеството недвижими имоти, а именно ПИ иденти -фикатор 66425.514.58, ПИ с идентификатор 66425.514.57, ведно с изградените в последния сгради с идентификатори 66425.514.57.1, 66425.514.57.2, 66425.514. 57.3, 66425.514.57.4, 66425.514.57.5, 66425.514.57.6, 66425.514.57.7, 66425.514.57.8, 66425.514.57.9, 66425.514.57.10, 66425.514.57.11 и обект без идентификатор, пред -ставляващ брегоукрепителна стена; 3/ договор за кредит овърдрафт №023-1173/22. 03.2012г./с един анекс/, с максимално допустим размер на кредита 450 000 евро, като за обезпечаване вземането на банката по цитирания договор от „Бросс холдинг”АД последното е учредило договорна ипотека с н.а.№76/02.11.2012г., вписан в СВ-Силистра с рег.№8165/02.11.2012г., върху притежаваните от дружеството недвижими имоти, а именно ПИ идентификатор 66425.514.509, ведно с изградените в последния сгради с идентификатори 66425.514.509.1, 66425.514.509.2, 66425.514.509.3, 66425. 514.509.4, 66425.514.509.5.

С договор за продажба на вземане от 30.01.2013г. с нотар.заверени подписи, вписан в СВ-Силистра на 04.02.2013г., „Интернешънъл асет банк”АД е продало на „Бистоу лимитид”ООД цялото си вземане от „Бросс холдинг”АД по договор за кредит №017-1173/19.05. 2008г./към 30.01.2013г. възлизащо на 2 614 466, 64 евро/, ведно с всички учредени обезпечения, привилегии, принадлежности и договорна лихва.

С договор за продажба на вземане от 30.01.2013г. с нотар.заверени подписи, вписан в СВ-Силистра на 04.02.2013г., „Интернешънъл асет банк”АД е продало на „Бистоу лимитид”ООД цялото си вземане от „Бросс холдинг”АД по договор за кредит №018-1173/22.01.2009г./към 30.01.2013г. възлизащо на 534 264, 04 евро/, ведно с всички учредени обезпечения, привилегии, принадлежности и договорна лихва.

С договор за продажба на вземане от 30.01.2013г. с нотар.заверени подписи, вписан в СВ-Силистра на 05.02.2013г., „Интернешънъл асет банк”АД е продало на „Бистоу лимитид”ООД цялото си вземане от „Бросс холдинг”АД по договор за кредит №023-1173/22.03.2012г./към 30.01.2013г. възлизащо на 471 029, 84 евро/, ведно с всички учредени обезпечения, привилегии, принадлежности и договорна лихва.

След вписване на цитираните договорни ипотеки „Бросс холдинг”АД е учредило особен залог върху търговското си предприятие, вписан в ТР на 13.12.2012г., за обезпечаване вземанията на заложния кредитор „Диси&Кем компани”, вписан в СВ-Силистра на 02.04.2013г.Извършено е принудително изпълнение по реда на ЗОС, насочено към търговското предприятие на залогодателя, включващо и правата върху горепосочените недвижими имоти.В резултат от извършената продажба при усло -вията на чл.37 от ЗОЗ с н.а.№100/14.05.2013г., вписан в СВ-Силистра с вх.рег. № 3644/14.05.2013г., ответникът „БП Индъстрис”ЕООД е придобил собствеността върху тези недвижими имоти.

С молба вх.рег.№7552/17.10.2013г., молба вх.рег.7553/17.10.2013г. и молба вх.рег. №7554/17.10.2013г. до СВ-Силистра на осн. чл.175, ал.1 от ЗЗД „БП Индъстрис” ЕООД е поискало вписване на заличаване на трите ипотеки, учредени с горепо -сочените договори, като молбите му са уважени и тежестите върху имотите заличени.

Заличаването на ипотеките може да се извърши в четири хипотези, а именно: при писмено съгласие на кредитора; въз основа на влязло в сила съдебно решение; при извършена публична продан на ипотекирания имот; когато са изтекли 10 години от вписванието и същото не е подновено.Нито една от посочените хипотези не е била налице при подаване от ответника на цитираните молби от 17.10.2013г.Вписаният нотариален акт за продажба по реда на чл.37 от ЗОЗ не съставлява акт, въз основа на който може да бъде поискано заличаване на ипотека, вписана в полза на лице, различно от заложния кредитор по ЗОЗ/така и в ТР №1/15 от 10.07.2018г. на ОСГТК на ВКС е прието, че продажбата на недвижим имот, като елемент от търговско предприятие, предмет на особен залог по реда на ЗОЗ, не погасява ипотеката/.Така извършеното вписване на заличаване на трите посочени договорни ипотеки е недей -ствително, като извършено при липса на цитираните предвидени в закона предпос -тавки, поради което се претендира да бъде прието за установено, че извършените в СВ-Силистра вписвания/отбелязвания/ по молба вх.рег.№7552/17.10.2013г., молба вх.рег.7553/17.10.2013г. и молба вх.рег. №7554/17.10.2013г. по партидата на „Бросс холдинг”АД, подадени от „БП Индъстрис”ЕООД, за заличаване на договорни ипотеки по: 1/ н.а.№ 94/12.11.2010г. вписан в СВ-Силистра с вх.рег.№7725/12.11.2010г.; 2/ н.а. №93/12.11.2010г., вписан в СВ-Силистра с вх.рег.№7730/12.11.2010г.; 3/ н.а.№76/ 02.11.2012г., вписан в СВ-Силистра с рег.№8165/02.11.2012г., са недействителни.В условие на евентуалност, ако не се установи недействителност на вписванията, се претендира да бъде прието за установено, че не съществуват вписаното обстоятел -ство относно погасяване на същите ипотеки.Претендира се и да се постанови отмяна на постановените охранителни актове от 17.10.2013г. за заличаване на вписаните ипотеки.Компетентен да постанови отмяна, респект. заличаване на вписвания в имотния регистър, съответно на вписванията извършени по реда на ПВ, предвид изричната разпоредба на чл.90, ал.2 и ал.3 от ЗКИР е съдията по вписванията, който се произнася по искане на заинтересувано лице, прокурор или служебно, с опреде -ление, което подлежи на обжалване пред окръжния съд, и доколкото самостоятелен иск за отмяна, респект заличаване на извършено вписване, няма, то съдът приема, че по същество искането в петитума на исковата молба е да се посочи последицата по чл.88 от ЗКИР, вр. чл.537, ал.2 от ГПК на успешно проведените искове по чл.90 от ЗКИР.

Ответникът не е депозирал отговор в срока по чл.131 от ГПК.

Така цитираната искова молба не е била оставяна без движение за уточняване на обстоятелствената й част и петитум.Предварителният доклад по чл.140 от ГПК няма елементите по чл.146, ал.1, т.3, 4 и 5 от ГПК и чл.146, ал.2 от ГПК.В първото и единствено проведено по делото о.с.з./на което представители на страните не са присъствали/ същият е обявен за окончателен.С определение №251/16.08.2019г. в необжалваната му част съдът е отменил протоколното си определение за даване ход по същество и с обжалваната част е прекратил производството по делото.За да го прекрати първоинстанционният съд е приел, че в исковата молба липсват твърдения, че ипотеките, чието заличаване ищецът атакува, обезпечават вземанията му по силата на договорите за цесия, които вземания не са погасени.Липсват и твърдения, че в производството по несъстоятелност на „Бросс холдинг”АД ищецът е предявил за събиране именно вземанията му, произтичащи от тези договори за цесия и те са включени като приети в списъка за приети вземания по т.д.№31/13г. по описа на СОС, като обезпечени с процесните ипотеки, т.е. не може да се обоснове извод за правен интерес от предявените искове.Извън горното и по искове на „ОББ”АД срещу „БП Индъстрис”ЕООД с решение по в.гр.д.№532/14г. по описа на ВАпС е прието за установено, че са нищожни вписванията на заличаване на ипотеките по молби вх.№ 7562/17.10.2013г и вх.№7563/17.10.2013г. и ако се касае до идентични имоти, то не са изложени обстоятелства, че ищецът притежава противопоставими и предхождащи права по отношение на продадените имоти.

По отношение на първата група основания, посочени от СОС за прекратяване на производството следва да бъде посочено следното.В обявения в ТР списък на при -ети от синдика вземания на кредиторите на „Бросс холдинг”АД-в несъстоятелност е включено вземането на „Бистоу лимитид” в размер на 12 206 493, 29лв., предявено на 14.08.2013г., с посочено основание „договор за продажба на вземане”, като сред посочени приети обезпечения на вземането с привилегия по чл.722, ал.1, т.1 от ТЗ е посочено и „ипотеки върху недвижими имоти”.Безспорно в обявлението в ТР липсва конкретизация на относно това от кои конкретно договори произтича вземането и с кои конкретно ипотеки същото е обезпечено.Преди да прекрати производството, при -емайки липсата на правен интерес у ищеца за посочените искове, съдът е следвало да даде надлежни указания на страната да въведе твърдения и съответно представи доказателства, които да обосноват правния й интерес, а именно относно обстоя -телството, че вземанията на ищеца към „Бросс холдинг”АД-в несъстоятелност, твър -дени, че се придобити чрез горепосочените три договора за цесия, обезпечени с процесните ипотеки, съставляват част от приетите му вземания/с общ размер 12 206 493, 29лв./ според цитирания списък на приети вземания, който да е одобрен с определението на съда по чл.692 от ТЗ. Становището на жалбоподателя, че е ире -левантно дали са приети или не в производството по несъстоятелност вземанията му по тези договори не може да бъде споделено.Правният му интерес от предявените искове с пр.осн. чл.90 от ЗКИР е обусловен от наличието на вземания, които да могат да се удовлетворяват от дадените обезпечения в случай, че се обяви за недействи -телно вписването на заличаване на ипотеките/в противен случай приобретателят на недвижимите имоти не би бил задължен да търпи принудително изпълнение върху тях за удовлетворяване вземането на „Бистоу лимитид”ООД/.Доколкото длъжникът по вземанията, учредил ипотеките, е в несъстоятелност и те са възникнали преди датата на откриване на производството по несъстоятелност, то с оглед нормата на чл.739, ал.1 от ТЗ е необходимо да бъдат предявени в предвидените в ТЗ срокове и ред, т.к в противен случай с изтичането им се погасява процесуалното право за тяхното реализиране и удовлетворяване, а самото вземане се погасява с влизане в сила на решението по чл.735, ал.3 от ТЗ.Втората група предпоставки, посочени от СОС са ирелевантни, доколкото водените от „ОББ”АД искове с пр.осн. чл.90 от ЗКИР, по които е прието за установено, че са недействителни вписванията/отбелязванията/ на заличаване на ипотеките, учредени с н.а.№155/05.04.2011г. и н.а.№37/28.08.2006г. въз основа на молби за заличаване вх.№7562/17.10.2013г. и вх.№7563/17.10.2013г., подадени от „БП Индъстрис”ЕООД, касаят заличаванията на ипотеките, учредени от „Бросс холдинг”АД в полза на „ОББ”АД, като, ако и ипотеките, учредени в полза на „Интернешънъл асет банк”АД, да не са първи по ред, това не означава, че не може да се удовлетворява от тях при оставаща от получената в производството по несъстоятелност при осребряване на тези недвижими имоти сума след удовлет -воряване на кредитори с предходни ипотеки.

По изложените съображения съдът приема, че определението на СОС в обжалваната му част следва да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия по исковете с даване на надлежни указания на страната да уточни обстоятелството като представи и съответни доказателства, че вземания й към „Бросс холдинг”АД-в несъстоятелност, обезпечени с трите гореци -тирани ипотеки, съставляват част от приетите й вземания/с общ размер 12 206 493, 29лв./ според списъка на приети вземания, одобрен с определение на съда по чл.692 от ТЗ.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №251/16.08.2019г., постановено по т.д.№162/18г. по описа на СОС, в частта му, с която е прекратено производството по т.д.№162/18г. по описа на СОС, и

ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизвод -ствените действия съобразно дадените указания.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: