ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

67

 

гр.Варна, 02.02.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 02. 02, две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

        Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова в.гр.д. № 51 по описа на Апелативен съд Варна за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по въззивна жалба на В.П.А. против решение № 1700/21.11.2014 г., постановено по гр.д. № 1107/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е отхвърлен, предявения срещу Т.К.И. и Р.Д.И. иск по чл.108 ЗС за признаване за установено по отношение на страните, че ищецът е собственик на недвижим имот – апартамент и за осъждането им за предаване на владението му.

Подаден е писмен отговор от ответниците, с който са оспорили жалбата и са молили за потвърждаване на обжалвания съдебен акт.

Варненският апелативен съд, след като се запозна с книжата по делото, установи следното:

Обжалваното решение № 1700/21.11.2014 г., постановено по гр.д. № 1107/2014 г. е произнесено по спор за собственост по отношение на едно жилище, като в диспозитива са описани два обекта: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.1026.266.5.15 находащ се в Варна, ул. „Пенчо Славейков" № 8, етаж - 1, обект № 1, в СГРАДА № 5 и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.1026.266.5.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-32/26.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-03-1806/11.07.2013 г. на Началник на СГКК - Варна, с адрес гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Пенчо Славейков" № 8, етаж 6, апартамент 12 (9А по проект) в СГРАДА № 5.

В случая би могло да се касае до хипотезата на чл. 247 от ГПК, като преценката за наличието или липсата на очевидна фактическа грешка е от компетентността на Варненския окръжен съд.

Затова, Варненският апелативен съд намира, че следва да прекрати производството пред настоящата инстанция и да върне делото  на първостепенния съд, който да прецени в случая дали се касае до допусната явна фактическа грешка в диспозитива на решението и ако евентуално констатира наличието на такава, да предприеме действия по чл. 247 от ГПК.

Предвид изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 51/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд и ВРЪЩА  делото на Варненския окръжен съд, който да прецени в случая дали се касае до допусната явна фактическа грешка в диспозитива на решението и ако евентуално констатира наличието на такава, да предприеме действия по чл. 247 от ГПК за отстраняването й.

 

Определението не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: