О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

78/27.01.2016

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 27.01.2016г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ:ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдия Бажлекова ч.гр.д.№51/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид.

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

     Образувано е по частна жалба от „Булгар Груп” ООД, чрез управителя И.Ш.Х. чрез пълномощника адв. В.Д. срещу определение №3788/02.11.2015г., постановено по ч.гр.д. № 2800/2015г. по описа на ВОС, с което е потвърдено разпореждане от 05.06.2015г. по изп.д.№20117180400128 на ЧСИ Ст. Д., рег.№ 718, район на действие ОС Варна срещу, с което е върната жалба вх. № 4633/30.04.2015г. поради неотстраняване в срок на констатираните нередовности.

     В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на обжалваното определение. Твърди се, че е неправилен извода на съда, че отсъствието на управителя на дружеството от страната не представлява обективна пречка за заплащане на определената такса по депозирана частна жалба. Необоснован е и извода, че с молбата за продължаване на срока, освен посочване на уважителна причина, следва да се представят и доказателства за нейното съществуване. Жалбоподателят е поискал продължаване на срока като е посочил конкретни причини за това. Отказът на ЧСИ е възпрепятствал възможността на жалбоподателя като страна в изпълнителното производство да защити правата си. Счита, че изводите на съда противоречат на разпоредбата на чл.63, ал.1 ГПК, в която не е указано, че за установяване на основателната причина следва да се представят и доказателства. Изискването на закона за продължаване на срока е само да се посочат обстоятелства, които да представляват основателна причина, но не и последната да се доказва. Моли за отмяна на обжалваното определение и потвърденото с него разпореждане на ЧСИ, като делото се върне на ЧСИ Ст.Данова с указания да определи срок, с който да продължи срока за отстраняване на нередовностите на жалба вх.№ 4633/30.04.2015г.

Насрещната страна е депозирала отговор, с който оспорва жалбата като неоснователна. Моли обжалваното определение да бъде потвърдено. Претендира присъждане на разноските по делото.

ВАпС, като взе предвид данните по делото намира, че частната жалба е депозирана в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима, а по същество - неоснователна.

Производството по изп.д.№20117180400128 по описа на ЧСИ Станимира Данова, рег.№ 718, район на действие ОС Варна е образувано по издаден изпълнителен лист от 06.03.2011г. в полза на „Интеркомплект БГ”ООД за парично вземане срещу „Булгар Груп”ЕООД. Не се спори между страните, а и от данните по изпълнителното дело се установява, че с постановление за възлагане на недвижим имот от 03.04.2015г. ЧСИ е възложил на трето лице – купувач изнесения на публична продан имот на длъжника. В срока за обжалване, длъжникът е депозирал жалба срещу постановлението за възлагане. Същата е оставена без движение с разпореждане на ЧСИ на 30.04.2015г., като са дадени и конкретни указания и срок на жалбоподателя за отстраняване на констатираните нередовности на жалбата. Съобщението за разпореждането за без движение, ведно с посочване на последиците от неизпълнението на указанията в срок е връчено на жалбоподателя чрез пълномощника адв.Вл.Д.. В срока за изпълнение на разпореждането жалбоподателят, чрез пълномощника адв.Д. е подал молба за продължаване на определения срок за отстраняване на нередовностите на жалбата с един месец. В молбата е посочено, че управителя на дружеството отсъства от страната, процесуалният представител не е в състояние да се свърже с него, съответно той да му предостави средства за внасяне на дължимите държавни такси. С разпореждане от 05.06.2015г. ЧСИ е отказал продължаване на срока за отстраняване на нередовностите на жалбата и е върнал същата.

Настоящият състав намира, че правилно ВОС е приел, че дадения от ЧСИ срок за отстраняване на нередовности на жалбата не  е преклузивен и може да бъде продължаван по реда на чл.63 ГПК.  В случая до изтичането на определения от ЧСИ срок е постъпила молба за продължаването му, като посочените в молбата причини не биха могли да се квалифицират като уважителни, по смисъла на разпоредбата на чл.63 ГПК. В тази връзка са ирелевантни изложените от жалбоподателя съображения, че законът изисква посочване на основателна причина, но не и доказателства за нейното съществуване.  Посочената в молбата причина -отсъствието от страната на управителя на търговското дружество-длъжник не би могло да се приеме като уважителна причина.  Отсъствието на управителя не дава основание да се приеме, че дружеството - жалбоподател не е било в състояние да упражни правата си и да изпълни в срок разпореждането, като организира защитата на интересите си. В изпълнителното производство дружеството се е представлява от упълномощен адвокат, който е уведомяван и приемал съобщенията до длъжника. Дадените с разпореждането указания за отстраняване на нередовности на жалбата не предполагат предприемане на процесуални действия, които следва да се извършат лично от управителя на дружеството. Представянето на преписи от жалбата и заплащане на държавна такса може да бъде извършено, включително и от служител на дружеството, без да е необходимо изрично упълномощаване. Следва да се има предвид и предвидената в закона възможност при продължително отсъствие на страна по делото, същата да посочи съдебен адресат, ако не е упълномощила адвокат да я представлява. В настоящият случай дружеството жалбоподател е представлявано по изпълнителното дело от упълномощен адвокат, като твърденията за невъзможност за осъществяване на връзка между него и управителя на дружеството не представляват уважителна причина по смисъла на чл.63 ГПК, тъй като преодоляването на такава пречка има субективен характер и зависи от организацията на защитата договорена между представлявания и адвоката, включително и при отсъствие на представлявания от територията на страната. Видно от представеното по изпълнителното дело пълномощно за адв. Вл.Д., същият е упълномощен изрично да извършва всякакви процесуални действия с цел защита на законните права на дружеството, включително да се разпорежда със спорното право, както и да получава книжа, съобщения, уведомления по изпълнителното дело. В подадената жалба, жалбоподателят е посочил адрес за получаване на съобщения и призовки – „Д.”***, като липсват данни за посочване на друг съдебен адрес при продължително отсъствие или за оттегляне на пълномощното за адв.Д.. Предвид изложеното настоящият състав на съда намира, че правилно ВОС е приел, че посочената в молбата причина за продължаване на срока за отстраняване на нередовностите на жалбата има субективен, а не обективен характер, поради което и не може да се приеме за уважителна причина по смисъла на чл.63,ал.1 ГПК.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №3788/02.11.2015г., постановено по ч.гр.д.№2800/2015г. по описа на ВОС, с което е потвърдено разпореждане от 05.06.2015г. по изп.д.№20117180400128 на ЧСИ Ст. Д., рег.№ 718, район на действие ОС Варна срещу, с което е върната жалба вх. № 4633/30.04.2015г.

     Определението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:            ЧЛЕНОВЕ: