Р Е Ш Е Н И Е

48

гр. Варна, 10.04.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, на осми март през две хиляди и седемнадесетата година в публично съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Секретар Ю.К.,

като разгледа докладваното от съдията Христова

въззивно гражданско дело № 51 по описа за 2017-та година:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по  въззивна жалба на К.М.К., срещу решение № 1240/19.10.2016 год. по гр.д. 2148/2015 год. на ОС Варна, с което по предявените от Н.Т.В. срещу К.М.К. искове е постановено следното: ПРЕКРАТЕНО Е производството по  гр.дело № 2148/2015 г. по описа на ВОС – ХІ състав, по предявените от Н.Т.В. против К.М.К. ИСКОВЕ с правно основание чл.27 пр.3 вр.чл.29 от ЗЗД: 1/Да бъде унищожена  едностранна сделка - упълномощаване на А. Ж.Ж., зет на ответника, от Т.В.В., починал на  4.02.2015г. по пълномощно рег.№ 14007 том 2 № 163 от 18.09.2014г. на Нотариус рег.№572 – Кънчо Ицков, поради умишлено въвеждане в заблуждение – измама на Т.В.В. при подписването на пълномощното за прехвърляне на собствеността на имотите му.2/Да бъде унищожена  едностранна сделка - упълномощаване на А.Ж.Ж., зет на ответника, от Т.В.В., починал на 14.02.2015г. по пълномощно рег.№ 14008 том 2 № 163 от 18.09.2014г. на Нотариус рег.№572 – Кънчо Ицков, поради умишлено въвеждане в заблуждение- измама на Т.В.В. при подписването на пълномощното за прехвърляне на собствеността на имотите му.3/Да бъде унищожена  едностранна сделка - преупълномощаване на А.Ж.Ж., зет на ответника, преупълномощен от Т.Н.В., упълномощен от Т.В.В., починал на 14.02.2015г. по пълномощно рег.№14215 том 2 № 169 от 23.09.2014г. на Нотариус рег.№572 –Кънчо  Ицков, поради умишлено въвеждане в заблуждение- измама  на Т.В. В. при подписването на пълномощното за прехвърляне на собствеността на имотите му.4/Да бъде унищожена  едностранна сделка - преупълномощаване на А. Ж. Ж. , зет на ответника, преупълномощен от Т.Н. В., упълномощен от Т. В.В., починал на 14.02.2015 г. по пълномощно 14216 том 2 № 169 от 23.09.2014 г. на Нотариус рег.№ 572 –Кънчо Ицков, поради умишлено въвеждане в заблуждение –измама на  Т.В.В. при подписването на пълномощното за прехвърляне на собствеността на имотите му, като недопустими.; ОБЯВЕНИ СА ЗА НИЩОЖНИ, поради липса на съгласие /липса на представителна власт на сделки, както следва: - Разпоредителна сделка за дарение, обективирана в нот.акт 27 том 3 рег.№6478 дело 396 от 23.09.2011г. на Нотариус Орлин Стефанов рег.№ 196 -гр.Варна, извършена с пълномощно рег.№ 14007 и 14008 том 2 № 163 от 18.09.2014 г. на Нотариус рег.№572 – Кънчо Ицков, с който Т.В.В., действащ, чрез пълномощника си – А.Ж.Ж. дарява на ответника К.М.К. само  1.00% ид.част от Апартамент № 52 със застроена площ 58,50 кв.м., представляващо самостоятелен обект в сграда, с идентификатор на обекта 10135.3512.153.4.31 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-64х от 16.05.2008г. на Изп.Директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, жк."Младост" бл.123 вх.З ет.4, състоящ се от две стаи, кухня, баня, тоалет, дрешник и входно антре, при граници по схема на същия етаж - самостоятелни обекти 10135.3512.153.4.32 и 10135.3512.153.4.12,под обекта –самостоятелен обект 10135.3512.153.4.28 и над обекта –самостоятелен обект 10135.3512.153.4.34, ведно с прилежащото му избено помещение №52 с площ 3,33кв.м., както и 1,2070% ид.ч. от общите части на сграда № 4 и от правото на строеж полагащо се за сградата върху ПИ с идентификатор10135.3512.153.; - Разпоредителна сделка, обективирана в нот.акт 28 том 3 рег.№6478 дело 397 от 23.09.2014г. на Нотариус Орлин Стефанов рег.№ 196 -гр.Варна,  извършена с пълномощно рег.№14007 и  14008 том 2 № 163 от 18.09.2014г. на Нотариус рег.№572 - Кънчо Ицков, с която  Т. В. В., действащ, чрез пълномощника си – А.Ж.Ж., в качеството му на продавач, продава на  ответника К.М.К. в качеството му на купувач, на собствените му 74% ид. части от Апартамент № 52 със застроена площ 58,50 кв.м., представляващо самостоятелен обект в сграда, с идентификатор на обекта 10135.3512.153.4.31 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-64х от 16.05.2008г. на Изп.Директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, жк."Младост" бл.123 вх.З ет.4, състоящ се от две стаи, кухня, баня, тоалет, дрешник и входно антре, при граници по схема на същия етаж - самостоятелни обекти 10135.3512.153.4.32 и 10135.3512.153.4.12,под обекта –самостоятелен обект 10135.3512.153.4.28 и над обекта –самостоятелен обект 10135.3512.153.4.34, ведно с прилежащото му избено помещение №52 с площ 3,33кв.м., както и 1,2070% ид.ч. от общите части на сграда № 4 и от правото на строеж полагащо се за сградата върху ПИ с идентификатор10135.3512.153,; - Разпоредителна сделка за дарение, обективирана в нот.акт 39 том 3 рег.№ 6663 дело 407 от 30.09.2014г. на Нотариус Орлин Стефанов, рег.№ 196 - гр.Варна ,извършена с пълномощно рег.№14215 и 14216, том 2 № 169 от 23.09.2014г. на Нотариус рег.№572 –Кънчо Ицков, с която  Т. В.В., представляван от пълномощника си – А.Ж.Ж., преупълномощен от Т.Н.В. дарил на К.М.К. само 1.00% ид.част от недвижим имот ,находящ се в с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна,целият представляващ Вилната сграда на Етаж и тавански етаж ,без упомената площ по документ за собственост и с площ от 114кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка,без упоменати граници по документ за собственост и по скица, която сграда е построена в дворно място с площ 815 кв.м.,  съставляващо УПИ 1-708 от кв.44, по плана на с.Близнаци,общ.Аврен, обл.Варна, при граници за дворното място по скица :улица ,улица, УПИ II- 708 и УПИ 708. ; - Разпоредителна сделка, обективирана в нот.акт 40 том 3 рег.№6664 дело 408 от 30.09.2014г. на Нотариус Орлин Стефанов рег.№ 196 -гр.Варна, извършена с пълномощно рег.№14215 и  14216 том 2 № 169 от 23.09.2014г. на Нотариус рег.№572 -Кънчо Ицков,с която  Т.В.В., действащ, чрез пълномощника си – А.Ж.Ж., в качеството му на продавач, продава на  ответника К.М.К. собствените си 74 % ид.части от недвижим имот ,находящ се в с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна,целият представляващ Вилната сграда на Етаж и тавански етаж ,без упомената площ по документ за собственост и с площ от 114кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка,без упоменати граници по документ за собственост и по скица, която сграда е построена в дворно място с площ 815 кв.м.,  съставляващо УПИ 1-708 от кв.44, по плана на с.Близнаци,общ.Аврен, обл.Варна, при граници за дворното място по скица:улица,улица, УПИ II- 708 и УПИ 708, на основание чл. 26 ал.2 от ЗЗД, по искове предявени от Н.Т.В. против К.М.К..; УНИЩОЖЕНА Е  по иска на Н.Т.В. против К.М.К., сделка обективирана в нот.акт № 18, том.11,рег.№ 2222,дело 238 от 07.07.2014г. на нотариус В.Петров, под № 205 в НК, с която Т.В.В. продава на К.М.К. - 360 кв.м. идеални части от недвижим имот находящ се в землището на с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна, съставляващ УПУI-708 от кв.44,целият с площ 815 кв.м., с неуредени регулационни отношения, при граници: от двете страни улица и УПИ708 и II-708 , като сключена поради измама,на основание чл.27 пр.3 вр. чл.29 от ЗЗД.; ОТХВЪРЛЕНИ са исковете на Н.Т.В. против К.М.К., с правно основание чл.26 ал.1 ,чл. 40 от ЗЗД за прогласяване на нищожни, поради заобикаляне на закона, нарушаване на добрите нрави, вследствие договаряне във вреда на представлявания, на същите сделки; ОТХВЪРЛЕН е искът  на Н.Т.В. против К.М.К. с правно основание чл.26 ал.2 пр.5 от ЗЗД ,за прогласяване нищожността, като абсолютно привидна на разпоредителна сделка, обективирана в нот.акт № 18, том.11,рег.№ 2222,дело 238 от 07.07.2014г. на нотариус В.Петров, под № 205 в НК, като  неоснователен.; ОСЪДЕН е К.М.К. ДА ЗАПЛАТИ на Н.Т.В. сумата в размер на 4119,48 /четири хиляди сто и деветнадесет лв. и четиридесет и осем ст./ лева, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК.; ОСЪДЕН е Н.Т.В. ДА ЗАПЛАТИ на К.М.К. сумата в размер на 1979.16 /хиляда деветстотин седемдесет и девет лв. и шестнадесет ст./ лева, на основание чл. 78, ал. 3 и ал.4  от ГПК.

К.М.К. е обжалвал решението в частта му, с която се уважават исковете. Във въззивната жалба, подадена срещу решението в осъдителната му част, се излага, че решението е неправилно, необосновано  и незаконосъобразно. Оспорват се правните изводи на съда за наличие на недействителност в атакуваните сделки поради измама. Твърди се, че всъщност упълномощителят и прехвърлител не е разбирал свойството и значението на извършеното. Изложени са доводи относно договарянето във вреда на представлявания, което не е предмет на въззивното производство. Иска се отмяна на решението и отхвърляне на претенциите.

Срещу тази жалба е постъпил писмен отговор от насрещната страна Н.Т.В., в който се оспорва жалбата и се поддържа искане за отхвърлянето й.

Съдът, въз основа на събраните по делото доказателства, становищата на страните, по вътрешно убеждение и въз основа на приложимия закон, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

 Производството пред ОС е образувано по следните искове:

1/Да бъде унищожена  едностранна сделка - упълномощаване упълномощаване на А. Ж.Ж., зет на ответника, от Т.В. В., починал на  4.02.2015г. по пълномощно рег.№ 14007 том 2 № 163 от 18.09.2014г. на Нотариус рег.№572 – Кънчо Ицков, поради умишлено въвеждане в заблуждение – измама на Т.В.В. при подписването на пълномощното за прехвърляне на собствеността на имотите му.2/Да бъде унищожена  едностранна сделка - упълномощаване на А. Ж.Ж., зет на К., от Т.В. В., починал на 14.02.2015г. по пълномощно рег.№ 14008 том 2 № 163 от 18.09.2014г. на Нотариус рег.№572 – Кънчо Ицков, поради умишлено въвеждане в заблуждение- измама на Т. В.В. при подписването на пълномощното за прехвърляне на собствеността на имотите му.3/Да бъде унищожена  едностранна сделка - преупълномощаване на А.Ж.Ж., зет на К., преупълномощен от Т.Н.В., упълномощен от Т.В.В., починал на 14.02.2015г. по пълномощно рег.№14215 том 2 № 169 от 23.09.2014г. на Нотариус рег.№572 –Кънчо  Ицков, поради умишлено въвеждане в заблуждение- измама  на Т.В.В. при подписването на пълномощното за прехвърляне на собствеността на имотите му.4/Да бъде унищожена  едностранна сделка - преупълномощаване на А. Ж.Ж., зет на ответника, преупълномощен от Т.Н.В., упълномощен от Т.  В. В., починал на 14.02.2015 г. по пълномощно 14216 том 2 № 169 от 23.09.2014 г. на Нотариус рег.№ 572 –Кънчо Ицков, поради умишлено въвеждане в заблуждение –измама на  Т.В.В. при подписването на пълномощното за прехвърляне на собствеността на имотите му. /производството по тези искове е прекратено и са приети за недопустими./; за установяване на нищожността, поради липса на съгласие /липса на представителна власт на всички разпоредителни сделки с процесните имоти: -Разпоредителна сделка за дарение, обективирана в нот.акт 27 том 3 рег.№6478 дело 396 от 23.09.2011г. на Нотариус Орлин Стефанов рег.№ 196 -гр.Варна, извършена с пълномощно рег.№ 14007и 14008 том 2 № 163 от 18.09.2014 г. на Нотариус рег.№572 – Кънчо Ицков, с който Т.В.В., действащ, чрез пълномощника си – А.Ж.Ж. дарява на ответника К.М.К. само  1.00% ид.част от Апартамент № 52 със застроена площ 58,50 кв.м., представляващо самостоятелен обект в сграда, с идентификатор на обекта 10135.3512.153.4.31 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-64х от 16.05.2008г. на Изп.Директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, жк."Младост" бл.123 вх.З ет.4, състоящ се от две стаи, кухня, баня, тоалет, дрешник и входно антре, при граници по схема на същия етаж - самостоятелни обекти 10135.3512.153.4.32 и 10135.3512.153.4.12, под обекта – самостоятелен обект 10135.3512.153.4.28 и над обекта – самостоятелен обект 10135.3512.153.4.34, ведно с прилежащото му избено помещение №52 с площ 3,33 кв.м., както и 1,2070% ид.ч. от общите части на сграда № 4 и от правото на строеж полагащо се за сградата върху ПИ с идентификатор10135.3512.153.; - Разпоредителна сделка, обективирана в нот.акт 28 том 3 рег.№6478 дело 397 от 23.09.2014г. на Нотариус Орлин Стефанов рег.№ 196 -гр.Варна,  извършена с пълномощно рег.№14007 и  14008 том 2 № 163 от 18.09.2014г. на Нотариус рег.№572 - Кънчо Ицков, с която  Т.В.В., действащ, чрез пълномощника си – А.Ж.Ж., в качеството му на продавач, продава на  ответника К.М.К. в качеството му на купувач, на собствените му 74% ид. части от Апартамент № 52 със застроена площ 58,50 кв.м., представляващо самостоятелен обект в сграда, с идентификатор на обекта 10135.3512.153.4.31 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-64х от 16.05.2008г. на Изп.Директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, жк."Младост" бл.123 вх.З ет.4, състоящ се от две стаи, кухня, баня, тоалет, дрешник и входно антре, при граници по схема на същия етаж - самостоятелни обекти 10135.3512.153.4.32 и 10135.3512.153.4.12,под обекта –самостоятелен обект 10135.3512.153.4.28 и над обекта –самостоятелен обект 10135.3512.153.4.34, ведно с прилежащото му избено помещение №52 с площ 3,33кв.м., както и 1,2070% ид.ч. от общите части на сграда № 4 и от правото на строеж полагащо се за сградата върху ПИ с идентификатор10135.3512.153,; - Разпоредителна сделка за дарение, обективирана в нот.акт 39 том 3 рег.№ 6663 дело 407 от 30.09.2014г. на Нотариус Орлин Стефанов, рег.№ 196 - гр.Варна ,извършена с пълномощно рег.№14215 и 14216, том 2 № 169 от 23.09.2014г. на Нотариус рег.№572 –Кънчо Ицков, с която  Т. В. В., представляван от пълномощника си – А.Ж.Ж., преупълномощен от Т.Н.В. дарил на К.М.К. само 1.00% ид.част от недвижим имот ,находящ се в с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна,целият представляващ Вилната сграда на Етаж и тавански етаж ,без упомената площ по документ за собственост и с площ от 114кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка,без упоменати граници по документ за собственост и по скица, която сграда е построена в дворно място с площ 815 кв.м.,  съставляващо УПИ 1-708 от кв.44, по плана на с.Близнаци,общ.Аврен, обл.Варна, при граници за дворното място по скица :улица ,улица, УПИ II- 708 и УПИ 708. ; - Разпоредителна сделка, обективирана в нот.акт 40 том 3 рег.№6664 дело 408 от 30.09.2014г. на Нотариус Орлин Стефанов рег.№ 196 -гр.Варна, извършена с пълномощно рег.№14215 и  14216 том 2 № 169 от 23.09.2014г. на Нотариус рег.№572 -Кънчо Ицков,с която  Т. В.В., действащ, чрез пълномощника си – А.Ж.Ж., в качеството му на продавач, продава на  ответника К.М.К. собствените си 74 % ид.части от недвижим имот ,находящ се в с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна,целият представляващ Вилната сграда на Етаж и тавански етаж ,без упомената площ по документ за собственост и с площ от 114кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка,без упоменати граници по документ за собственост и по скица, която сграда е построена в дворно място с площ 815 кв.м.,  съставляващо УПИ 1-708 от кв.44, по плана на с.Близнаци,общ.Аврен, обл.Варна, при граници за дворното място по скица:улица,улица, УПИ II- 708 и УПИ 708, на основание чл. 26 ал.2 от ЗЗД, по искове предявени от Н.Т.В. против К.М.К..; сделка обективирана в нот.акт № 18, том.11,рег.№ 2222,дело 238 от 07.07.2014г. на нотариус В.Петров, под № 205 в НК, с която Т.В.В. продава на К.М.К. - 360 кв.м. идеални части от недвижим имот находящ се в землището на с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна, съставляващ УПУI-708 от кв.44,целият с площ 815 кв.м., с неуредени регулационни отношения, при граници: от двете страни улица и УПИ708 и II-708 ; при условията на евентуалност са предявени искове с правно основание чл. 27 пр.3 вр. чл. 29 и чл.27 пр.5 вр. чл. 33 от ЗЗД: 1. за унищожаване на извършените разпоредителни сделки за дарение и продажба, обективирани в нот.акт 27 том 3 рег.№6478 дело 396 от 23.09.2014г. и нот.акт 28 том 3 рег.№6478 дело 397 от 23.09.2014г. на Нотариус Орлин Стефанов рег.№ 196 - гр.Варна поради умишлено въвеждане в заблуждение на прехвърлителя Т. В. В. при подписването на пълномощното за прехвърляне на собствеността на недвижимия имот, поради измама и поради крайна нужда при явно неизгодни условия; 2. за унищожаване на извършените разпоредителни сделки за дарение и продажба, обективирани в нот.акт 39 том 3 рег.№ 6663 дело 407 от 30.09.2014г. и нот.акт 40 том 3 рег.№6664 дело 408 от 30.09.2014г. на Нотариус Орлин Стефанов рег.№ 196 - гр.Варна, поради умишлено въвеждане в заблуждение на прехвърлителя Т. В. В. при подписването на пълномощното за прехвърляне на собствеността на недвижимия имот, поради измама и поради крайна нужда при явно неизгодни условия.; 3. правно основание чл.26 ал.2 пр.5 от ЗЗД: За прогласяване нищожност на извършената разпоредителна сделка за продажба, обективирана в нот.акт № 18, том.11,рег.№ 2222,дело 238 от 07.07.2014г. на нотариус В.Петров, под № 205 в НК, поради симулация и неплащане на цената.; 4. Евентуални искове с правно основание чл.27  пр.3 вр. чл. 29, чл.27 пр.5 вр. чл. 33, чл. 31 от ЗЗД:за унищожаване на извършената разпоредителна сделка за продажба, обективирана в нот.акт № 18, том.11,рег.№ 2222,дело 238 от 07.07.2014г. на нотариус В.Петров, под № 205 в НК., поради умишлено въвеждане в заблуждение на прехвърлителя Т.В. В. при подписването й, поради измама и извършване на сделката при явно неизгодни условия, поради крайна нужда, поради нарушената способност на продавача да разбира свойството и значението на постъпките си.

 

В исковата молба ищецът твърди, че е  син  и наследник на  Т. В. В., починал на 14.02.2015 г. Твърди, че по силата на наследяване от починалия му брат В. Т. В. , а впоследствие и като наследник на починалата му майка Т.Н.В., баща му Т. В., като баща и съпруг  е  придобил и станал собственик на три четвърти идеални части от следния недвижим имот: Апартамент №52 със застроена площ 58,50 кв.м., представляващо самостоятелен обект в сграда, с идентификатор на обекта 10135.3512.153.4.31, в гр.Варна, жк."Младост" бл.123 вх.З ет.4, състоящ се от две стаи, кухня, баня, тоалет, дрешник и входно антре, ведно с прилежащото му избено помещение №52 с площ 3,33кв.м., както и 1,2070% ид.ч. от общите части на сграда №4 и от правото на строеж. Останалата една ¼ ид.част от гореописания имот е собственост на ищеца по  наследство от починалата му майка Т. В.

По силата на нотариален акт № 56 том VIII дело 5540/1997г. на Нотариус при ВРС за собственост на недвижим имот, придобит на основание на наследство и доброволна делба, баща му Т.В. придобил и станал собственик на три четвърти от една трета идеална част от следния недвижим имот: Дворно място в с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна, съставляващо УПИ 1-708 от кв.44, цялото с площ 815 кв.м., по плана на селото, при граници от две страни -улици и УПИ 708 и УПИ II-708. Впоследствие с Договор за продажба на недвижим имот от 15.08.2005г. баща му придобил  по регулация три четвърти от една трета идеална част и от придадените към имота по регулация още 105 кв.м. Останалата ¼ ид.ч. от гореописания имот  е негова собственост по наследство от починалата му майка Т. В.

По силата на нотариален акт № 156 том VIII дело 5961/1997г. на Нотариус при ВРС за собственост на вилна сграда, придобита на основание договор за доброволна делба и като наследник на починалата му майка Т. В.- негова съпруга, баща му Т. В. придобил собствеността на ¾ ид.ч. от вилната сграда на Етаж и тавански етаж с площ от 114кв.м., построена в гореописания недвижим имот, именно Дворно място в с.Близнаци, общ.Аврен, обл. Варна, съставляващо УПИ 1-708 от кв.44, цялото с площ 815 кв.м., по плана на селото, при граници от две страни -улици и УПИ 708 и УПИ П-708. Останалата ¼ ид.част от гореописания имот той  придобил по наследство от майка си.

Ищецът твърди, че в последната година от живота си баща му не е бил в добро здравословно състояние, живял е на село, той се грижил за него, не можел да се обслужва сам поради напреднала степен на атеросклероза. Ищецът го къпел, носил му храна, пазарувал, готвил. Баща му забравял елементарни неща, много често обърквал неговите имена с тези на внуците си. Не  познавал добре парите.

Десет дни след смъртта на баща му, починал на 14.02.2015 г., подал декларации в Община Варна и Община Аврен за придобиване по наследство на неговите недвижими имоти, като единствен негов наследник.

В началото на месец май 2015 г. получил по Телепоща уведомление от К.К.К., в което го уведомявал, че е съсобственик на Апартамент № 52, който той смятал за свой наследствен. След проверка в АВ –Варна  установил, че части от всички имоти, които с баща му притежавали и той придобил по силата на наследяване от майка му и от него, са прехвърлени с различни придобивни сделки на К.К.К.. Във всички случаи, освен в един, това е ставало чрез упълномощаване на различни лица. Видно от нотариалните актове,  едно от тези лица е неговият син Т.Н. В.. След настояване  сина му му разказал за това, как е бил принуден и заплашван от К. и неговия зет А. Ж., който е другия пълномощник при прехвърляне на имотите. Как заедно са накарали баща му да подпише пълномощни и други документи, като са му казали и са го убеждавали в това, че тези документи, които подписва са за да прехвърлят имотите на него/ищеца.Сина му и лицето А.Ж.- зет на К. са действали като пълномощници на баща му и са прехвърлили чрез дарение 1% идеална част и после чрез покупко-продажба на останалите 74 % идеални части от гореописаните имоти. По този начин са заобиколили разпоредбата на чл.ЗЗ от ЗС и разпоредбите на Закона за наследството, като са лишили него - наследника му по закон да получи полагащия му се дял чрез наследяване, за да прехвърлят собствената идеална част от имотите на баща му на К.. С пълномощно рег.№ 14007 и 14008 том 2 № 163 от 18.09.2014г. на Нотариус per. №572 - Кънчо Ицков сина му Т.В. В. първо е дарил 1% идеална част, а веднага след това е продал останалите собствени му 74% идеални части от името на баща му на К. от съсобствения им недвижим имот: Апартамент №52, находящ се в гр.Варна, жк"Младост" бл.123 вх.З ет.4,  ведно с прилежащото му избено помещение № 52 с площ 3,33кв.м., както и 1,2070% ид.ч. от общите части на сграда №4 и от правото на строеж. Сделките са обективирани в нот акт 27 том 3 рег.№6478 дело 396 от 23.09.2014г. и нот.акт 28 том 3 рег.№6478 дело 397 от 23.09.2014г. на Нотариус Орлин Стефанов рег.№ 196 -гр.Варна. Продажната цена на продаваемата част от апартамента, записана в нотариалния акт е 9 950 лева, почти три пъти по-малка от данъчната оценка, която е 28 952,06 лева.С пълномощно рег.№14215 и 14216 том 2 № 169 от 23.09.2014г. на Нотариус per. №572 -Кънчо Ицков А.Ж., ЕГН ********** - зет на К., първо е дарил 1% идеална част, а веднага след това е продал останалите 74% идеални части от името на баща му на К. от съсобствения им недвижим имот: Вилна сграда на Етаж и тавански етаж с площ от 114кв.м , построена в Дворно място в с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна. Сделките са обективирани в нот.акт 39 том 3 рег.№ 6663 дело 407 от 30.09.2014г. и нот.акт 40 том 3 рег.№6664 дело 408 от 30.09.2014г. на Нотариус О. С. рег.№ 196 -гр.Варна

С нотариален акт № 18 том II рег.№ 2222 дело № 238 от 07.07.2014г. на Нотариус №205 В. Петров - гр.Варна, нотариален акт № 90 том LXVI1I дело 16598/93г. на Нотариус при ВРС е ПРОДАЛ 360 кв.м. идеални части от Дворно място в с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна, съставляващо УПИ 1-708 от кв.44, цялото с площ 815 кв.м., по плана на селото, при граници:от две страни -улици и УПИ 708 и УПИ II-708 на К., без негово съгласие като съсобственик и без да му го предложи за изкупуване, както е бил задължен по силата на разпоредбата на чл.ЗЗ от ЗС.

 

Ищецът и въззиваем оспорва действителността на извършените от баща му упълномощителни разпореждания с пълномощно рег.№14215 и 14216 том 2 № 169 от 23.09.2014г. на Нотариус рег.№572 –К. И., рег.№ 14007 и 14008 том 2 № 163 от 18.09.2014г. на Нотариус рег.№572 - Кънчо Ицков, както и разпоредителните сделки за дарение и покупко-продажба, обективирани в нот. акт 27 том 3 рег.№6478 дело 396 от 23.09.2014 г. и нот.акт 28 том 3 рег.№6478 дело 397 от 23.09.2014г. на Нотариус Орлин Стефанов рег.№ 196 -гр.Варна, нот. акт 39 том 3 per № 6663 дело 407 от 30.09.2014г. и нот. акт 40 том 3 рег.№6664 дело 408 от 30.09.2014г. на Нотариус Орлин Стефанов рег.№ 196 -гр.Варна и С нотариален акт № 18 том II рег.№ 2222 дело № 238 от 07.07.2014г. на Нотариус №205 В. Петров - гр.Варна.Твърди, че при извършване на упълномощителните разпореждания баща му не  е давал съгласие за извършването на разпоредителни сделки с имотите му, нито е давал съгласие те да бъдат придобити от К.Твърди, че извършените с горецитираните пълномощни разпоредителни сделки са нищожни поради заобикаляне на закона. Договорите, с които се дарява 1% от имота, а после се продава останалата част на съсобственика, придобил 1% от собствеността, целят постигането на забранен от закона резултат.Оспорва действителността на покупко-продажбата, обективирана в нотариален акт № 18 том П рег.№ 2222 дело № 238 от 07.07.2014г. на Нотариус №205 В. П. - гр.Варна. Оспорва обстоятелството, че при извършване на покупко-продажбата К. - купувач е платил продажната цена на недвижимия имот в размер на 15 000 лева на баща му като продавач.

В срока по чл.131 от ГПК пред ОС К.К., чрез назначения му особен представител е  депозирал отговор на исковата молба, в който оспорва предявените искове като неоснователни и моли същите да бъдат отхвърлени. Оспорва наведените в исковата молба твърдения, като твърди, че при извършване на сделките не е нарушен чл. 33 от ЗС. Твърди, че по делото няма никакви доказателства за твърдяното въвеждане в заблуждение на наследодателя на ищеца при подписване на упълномощителните сделки. Моли исковете да бъдат отхвърлени.

Н.В. е наследник по закон  на Т.В. В. – негов баща, починал на 14.02.2015 г., Акт за смърт № 1/14.02.2015 г. Брат му, В. Т. В. е починал на 17.04.1993 г.,Акт за смърт № 8/17.04.1993г., няма низходящи. Майка му Т.Н. В. е починала на 19.02.2008г., Акт за смърт № 4/20.02.2008г. Следователно Н.В. е наследил и двамата си родители.

Видно от представените по дело: нотариален акт  върху жилище, дадено като обезщетение срещу отчужден имот за мероприятия по ЗТСУ № 102, том.IV, дело № 1651/1979г. на нотариус при Варненският районен съд-л.11, нотариален акт № 56 том VIII дело 5540/1997г. на Нотариус при ВРС-л.21, Договор за продажба на недвижим имот от 15.08.2005г.-л.22, нотариален акт № 156 том VIII дело 5961/1997г. на Нотариус при ВРС за собственост на вилна сграда, придобита на основание договор за доброволна делба –л.19, като законен наследник на родителите си, Н.В. би следвало да придобие по наследство следните недвижими имоти:

- Апартамент № 52 със застроена площ 58,50 кв.м., представляващо самостоятелен обект в сграда, с идентификатор на обекта 10135.3512.153.4.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64х от 16.05.2008г. на изп Директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, жк."Младост" бл.123 вх.З ет.4, състоящ се от две стаи, кухня, баня, тоалет, дрешник и входно антре, ведно с прилежащото му избено помещение №52 с площ 3,33кв.м., както и 1,2070% ид.ч. от общите части на сграда №4 и от правото на строеж,

-Дворно място в с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна, съставляващо УПИ 1-708 от кв.44, цялото с площ 815 кв.м., по плана на селото, при граници от две страни -улици и УПИ 708 и УПИ II-708.

-Вилната сграда на Етаж и тавански етаж с площ от 114кв.м., построена в гореописания недвижим имот, именно Дворно място в с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна, съставляващо УПИ 1-708 от кв.44, цялото с площ 815 кв.м., по плана на селото, при граници от две страни -улици и УПИ 708 и УПИ П-708.

На л. 10 от дело е приложена телепоща до ищеца от 05.05.2015 г., с която К. К. го уведомява , че е собственик на ап.52 находящ се в гр.Варна, жк."Младост" бл.123 вх.З и го кани в дадения срок да му предостави ключ съобразно правата му.

По делото е приложено изисканото за послужване нот. дело № 238/2014г. на нотариус В.Петров ,под № 205 в НК ,в което е приложен оригинал на нотариален акт № 18 том II рег.№ 2222 дело № 238 от 07.07.2014г. на Нотариус №205 В. Петров - гр.Варна, нотариален акт № 90 том LXVI1I дело 16598/93г. на Нотариус при ВРС, с който наследодателя на ищеца Т. В. В. е продал на К.К. 360 кв.м. идеални части от Дворно място в с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна, съставляващо УПИ 1-708 от кв.44, цялото с площ 815 кв.м., по плана на селото, при граници:от две страни -улици и УПИ 708 и УПИ II-708.

На л.12 от дело е приложен нот.акт 27 том 3 рег.№6478 дело 396 от 23.09.2011г. на Нотариус О. Стефанов рег.№ 196 - гр.Варна, извършен с пълномощно рег.№ 14007и 14008 том 2 № 163 от 18.09.2014г. на Нотариус рег.№572 – К. Ицков, с който Т. В. В., действащ, чрез пълномощника си – А. Ж. Ж. дарява на К. К. 1.00% ид.част от Апартамент № 52 със застроена площ 58,50 кв.м., представляващо самостоятелен обект в сграда, с идентификатор на обекта 10135.3512.153.4.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64х от 16.05.2008г. на изп Директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, жк."Младост" бл.123 вх.З ет.4, състоящ се от две стаи, кухня, баня, тоалет, дрешник и входно антре, ведно с прилежащото му избено помещение №52 с площ 3,33кв.м., както и 1,2070% ид.ч. от общите части на сграда №4 и от правото на строеж.

На л. 13 от дело е приложен нот. акт 28 том 3 рег.№6478 дело 397 от 23.09.2014г. на Нотариус Орлин Стефанов рег.№ 196 -гр.Варна,  извършена с пълномощно рег.№14007 и  14008 том 2 № 163 от 18.09.2014г. на Нотариус рег.№572 - Кънчо Ицков, в който е обективирана продажба от Т.В.В., действащ, чрез пълномощника си – А.Ж. ,в качеството му на продавач, на К. в качеството му на купувач, на собствените му 74% ид. части  от описания по горе имот.

 Видно от нот.акт 39 том 3 рег.№ 6663 дело 407 от 30.09.2014г. на Нотариус О. Стефанов рег.№ 196 - гр.Варна, извършен с пълномощно рег. № 14215 и 14216, том 2 № 169 от 23.09.2014г. на Нотариус рег.№572 –К. Ицков- л. 15 от дело на 30.09.2014г. Т.В. В., представляван от пълномощника си – А.Ж.Ж., преупълномощен от Т. Н. В. е дарил на К. 1.00% ид.част от Вилна сграда на Етаж и тавански етаж с площ от 114кв.м , построена в Дворно място в с.Близнаци, общ.Аврен, обл. Варна.

На същата дата с нот.акт 40 том 3 рег.№6664 дело 408 от 30.09.2014г. на Нотариус Орлин Стефанов рег.№ 196- гр.Варна,Т. В. В., представляван от пълномощника си – А.Ж., преупълномощен от Т.Н.В. е продал на  К. собствените си 74.00% ид.част от Вилна сграда на Етаж и тавански етаж с площ от 114кв.м , построена в Дворно място в с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна.

По делото  е приложено нотариално дело 238/2014г. на нотариус В. Петров под № 205 в НК, където се намира оригинал на нот.акт № 18, том.11,рег.№ 2222,дело 238 от 07.07.2014г. на нотариус В.Петров, под № 205 в НК, с който Т.В. В. продава на К., 360 кв.м. идеални части от недвижим имот находящ се в землището на с.Близнаци, общ.Аврен, обл. Варна, съставляващ УПУI-708 от кв.44,целият с площ 815 кв.м., с неуредени регулационни отношения, при граници: от двете страни улица и УПИ708 и II-708.

От заключението на вещото лице по допуснатата и приета от съда СОЕ пред ОС /листи 120-122/, се установява, че  средната пазарна стойност на  ап.52 находящ се в гр.Варна, ж.к."Младост", бл.123 вх.З, към дата м.09.2014г. е 62 900 лева, а към дата м.06.2016г. е 65 500  лева.

За доказване  на наведените в исковата молба твърдения са допуснати гласни доказателства чрез разпит на свидетелите Т. Н. В. - син на ищеца,чиито показания съда кредитира в условията на чл.172 от ГПК и Р.В. – без родство със страните. От показанията на двамата свидетели се установява, че от 2012 г. след операция на простата и след като починала съпругата му – Т. В., който живеел в с. Близнаци започнал да забравя, напикавал се, не можел да се обслужва сам, не можел да пазарува, да се пере и т.н. Грижи за него полагали сина му Н. и снаха му, помагал им и внука му. Т. В. често не разпознавал близките  и познатите си. Разказвал истории за миналото, но за настоящото нищо не помнел. Постоянно мислел, че някой ще го обере. Слухът му бил доста отслабнал. Такова било състоянието му до смъртта му.

В показанията си Т.Н. излага, че поради липса на средства се свързал с А., зет на К., за да му даде пари  на заем. При срещата той му поискал копие на лична карта  и при следващата им среща имал информация за имуществото на цялото му семейство. Свидетелят получил сумата от 15 000 лева за срок от две години, при условие, че му прехвърли дворното място в с. Близнаци, като „гаранция“ за заема, за което свидетелят се съгласил. Казал му, че дядо му, чието е имуществото, трябва да подпише пред нотариус. Дни по- късно, Сашо, негов познат и свидетеля взели с кола  Т. В. от с.Близнаци  и отишли при нотариус в района на колхозния пазар в гр.Варна. Сашо взел личната карта на Т.В.. След това той подписал около от 3-5 документа, които му дало момиче – помощник нотариус. Тя питала дядо му дали може да се подпише , без да му обяснява нищо друго, и  той се подписал макар и на криво.След това  го върнали на село. След известно време по същия начин /без на Т. В. да му е четено какво подписва/, бил прехвърлен и имота  в кв. Младост, като за него ходили два пъти, при нотариус пак в района на Колхозния пазар във Варна. Първия път Сашо взел личната карта, занесъл я при помощник нотариус, изготвили документите ,тя попитала Сашо „ дядото знае ли за какво се подписва“, Сашо казал ,че „да“. Свидетелят твърди , че той е знаел  и бил на ясно, че става въпрос за покупко –продажба на апартамента в кв.“Младост“, тогава дядо му подписал пълномощно, декларация и документ, че е вдовец, без да слиза от колата. Вторият път дори и това не го питали , само му дали до подпише документите, като подписал „допълнение към дворното място в с. Близнаци, за вилата върху мястото“- пълномощно, декларация, че не дължи данъци и документ, че е вдовец. Според показанията на Т.Н. той казал на дядо си, че прави тези сделки, за да се водят на негово име, за да може той да му плаща данъците. Дядо му  през цялото време го бъркал с баща му, като мислел, че прехвърля имотите на него, а не на свидетеля. Свидетелят поддържал объркването му, че е Н.В.. По време на пътуването от и до гр.Варна , той му говорил само за миналото , за да може дядо му да е спокоен.

Предмет на въззивното производство са уважените от ОС искове за нищожност и унищожаемост. Отхвърлените искове – нищожност поради заобикаляне на закона, поради договаряне във вреда на представлявания и поради това накърняващи добрите нрави за първите три сделки, и поради симулация и неплащане на цената по нот.а. 18/2014 г., не са предмет на въззивното производство.

Не са предмет на въззивното производство и неразгледани от ОС искове, за които не е настъпило процесуално условие да бъдат разгледани от въззивната инстанция за първи път. Във въззивната жалба се съдържат доводи по отхвърлени и неразгледани от съда претенции, които не могат да бъдат взети предвид.

Предмет на въззивното производство са само исковете за прогласяване нищожността на прехвърлителните сделки, поради липса на съгласие /липса на представителна власт /. Така посочено основанието на ОС следва да се прецизира, с оглед наложилата се съдебна рактика на ВКС като такова по чл. 42 ЗЗД – нищожност поради незавършен фактически състав на сделките, с оглед недействителност на упълномощаването и оттам – противоречие със закона.

Исковете са основани на твърдения за нищожност, евентуално унищожаемост на упълномощителните сделки. В исковата молба се твърди измама при извършване на разпоредителните сделки – т. е. умишлено въвеждане в заблуждение на наследодателя за подписване на пълномощните, с които са сключени даренията и покупко- продажбите, предмет на исковете.

Фактическият състав на измамата, като основание за унищожаване на гражданско правните сделки /чл.29 ЗЗД/ включва следните елементи: валидна сделка; формирана невярна представа за действителността у лицето, което е автор на опороченото волеизявление по една двустранна или многостранна сделка; волеизявяващият трябва умишлено да е въведен в заблуждение от автора на измамата или от трето лице; сделката да е извършена в резултат на умишлено въвеждане в заблуждение. Въвеждането в заблуждение представлява внушаване на неверни представи за обстоятелства, свързани със сделката, премълчаване на известни факти или съзнателно поддържане на неверни представи у участник в сделката. Неверните представи могат да касаят всеки елемент от сделката – мотивите, правните последици, фактите. В случая се твърди и се доказва по делото, че Т.В. е бил заблуден и относно причината за сключване на сделката, и относно страните по сделката, и относно последиците й. Заблуждението е създадено от контрахента му – упълномощения и поддържано умишлено от него и от другият преупълномощен Ж. Следва да се приеме, че при сключване на едностранните сделки за упълномощаване, а именно: пълномощни с рег. № 14007 и № 14008 и двете от 18.09.2014г. на нотариус К.Ицков ,рег.№ 572 в НК и с рег. № 14187 и №14187 том 2 № 169 от 23.09.2014г. на Нотариус рег.№572 -Кънчо Ицков е осъществен състава на чл.29 от ЗЗД. Доколкото Св. В. не е имал валидно учредена представителна власт, същият не е могъл и да делегира такава преупълномощавайки А.Ж. с пълномощни рег. № 14215  и 14216  и двете от 23.09.2014г. на нотариус К. Ицков ,рег.№ 572 в НК. Наследодателя на ищеца – Т.В. В. е бил заблуден, с оглед невярната представа, която св. В. му е създал както за субекта –купувач/мислел е, че ги подписва документи в полза на  сина си –ищеца/, така и за последиците от упълномощаването/с цел друг да му плаща тока/. И двамата свидетели по делото единодушно са твърдяли, че Т. В. не е имал намерение да продава имотите си. Доколкото по делото не е предмет друг иск във въззивното производство /порок на сделката относно способността на Т.В. да формира валидна воля/, то състоянието на възрастния упълномощител, описано от свидетелите, като зависим, с увредена памет, често в безпомощно състояние, следва да се вземе предвид като състояние, в което той лесно може да бъде въведен в заблуждение, особено от близките си хора. Не може да се правят изводи без да има доказателства за този факт, че прехвърлителят е бил недееспособен, макар и непоставен под запрещение, както се изтъква във въззивната жалба. Безспорно е доказано, че заблуждението е създадено и поддържано умишлено. Доказано е и, че сделка без измамата не би била сключена. В случая се твърди и доказва гражданска, а не наказателно-правна измама.  

Спорно  в доктрината е какво правно явление  е налице при действия от чуждо име без представителна власт. С оглед наличие на противоречива практика на различни състави на ВКС в решения по  чл.290 от ГПК,с  Определение № 81/21.03.2015 г. по гр.дело № 469/2015 г. ВКС, състав на I г.о. е предложил на ОСГК на ВКС да постанови тълкувателно решение по въпроса какъв е видът недействителност на договор,сключен от пълномощник без представителна власт при липса на потвърждаване от лицето, от името на което е сключен договорът. 

В конкретния казус въззивният съд приема, че извършените действия без представителна власт, изобщо не пораждат правни последици до изричното им потвърждаване от мнимо представлявания/ в конкретния случай – неговия наследник. В настоящия случай не само, че не е налице валидиране на извършените от пълномощник действия по разпореждане с имоти на наследодателя на ищеца –В., но са и налице действия по завеждане от неговия наследник на иск за прогласяване недействителност на разпоредителните сделки, сключени чрез  пълномощни с рег. № 14007 и № 14008 и двете от 18.09.2014г. на нотариус К. Ицков, рег.№ 572 в НК и с рег. № 14215  и 14216 и двете от 23.09.2014г. на нотариус К. Ицков, рег.№ 572 в НК.  Следователно е налице нищожност на  разпоредителна сделка за дарение, обективирана в нот.акт 27 том 3 рег.№6478 дело 396 от 23.09.2011г. на Нотариус Орлин Стефанов рег.№ 196 -гр. Варна,  разпоредителна сделка за продажба, обективирана в нот.акт 28 том 3 рег.№6478 дело 397 от 23.09.2014г. на Нотариус Орлин Стефанов рег.№ 196 -гр.Варна, разпоредителна сделка за дарение, обективирана в нот.акт 39 том 3 рег.№ 6663 дело 407 от 30.09.2014г. на Нотариус Орлин Стефанов рег.№ 196 - гр.Варна, разпоредителна сделка за продажба, обективирана в нот.акт 40 том 3 рег.№6664 дело 408 от 30.09.2014г. на Нотариус Орлин Стефанов рег.№ 196 -гр.Варна  и исковете  за прогласяване на същите за нищожни на основание чл.42 ЗЗД, и оттам – противоречие със закона, са основателни и следва да бъдат уважени.

Посоченото различно правно основание от ОС не води до неправилност на решението, доколкото са разгледани същите предпоставки за уважаване на исковете.

В настоящия случай съдът не дължи произнасяне  по предявените в условия на евентуалност искове за унищожаване на извършените разпоредителни сделки за дарение и продажба, обективирани в нот.акт 27 том 3 рег.№6478 дело 396 от 23.09.2014г. и нот.акт 28 том 3 рег.№6478 дело 397 от 23.09.2014г. на Нотариус Орлин Стефанов рег.№ 196 - гр.Варна поради умишлено въвеждане в заблуждение на прехвърлителя Т.В.В. при подписването на пълномощното за прехвърляне на собствеността на недвижимия имот, поради измама и извършване на сделката при явно неизгодни условия поради крайна нужда и  за унищожаване на извършените разпоредителни сделки за дарение и продажба, обективирани в нот.акт 39 том 3 рег.№ 6663 дело 407 от 30.09.2014г. и нот.акт 40 том 3 рег.№6664 дело 408 от 30.09.2014г. на Нотариус Орлин Стефанов рег.№ 196 - гр.Варна, поради умишлено въвеждане в заблуждение на прехвърлителя Т. В. В. при подписването на пълномощното за прехвърляне на собствеността на недвижимия имот, поради измама и извършване на сделката при явно неизгодни условия поради крайна нужда.

 

 

С оглед формирания извод за неоснователност на предявения иск за нищожност поради симулативност на сделката по нот.а. 18/2014 год. в решението на ОС, съдът дължи произнасяне по исковете за унищожаване на извършената разпоредителна сделка за продажба, обективирана в нот.акт № 18, том.11,рег.№ 2222,дело 238 от 07.07.2014г. на нотариус В.Петров, под № 205 в НК., поради умишлено въвеждане в заблуждение на прехвърлителя Т. В. В. при подписването й, поради измама и извършване на сделката при явно неизгодни условия поради крайна нужда, поради нарушената способност на продавача да разбира свойството и значението на постъпките си-  чл.27 вр. чл. 29, чл.27  вр. чл. 33, чл.27 вр. чл. 31 от ЗЗД.

ОС е разгледал като най - тежък твърдян порок измамата. Произнасянето по това основание е предмет на въззивното производство. При алтернативното съединяване на искове съдът може да уважи иска на едно от алтернативно посочените основания, поради което и решението е допустимо в тази му част. Доколкото няма произнасяне по останалите искове за унищожаване, те не са предмет на въззивното производство.

Според твърденията в исковата молба, и тази сделка, макар и без пълномощник, е сключена при условията на предходните. Тук следва да се имат предвид изложените по-горе аргументи за въвеждането в заблуждение на Т.В. за мотивите и последиците, както и за страните по сделката. У продавача – В. са били създадени неверни представи от неговия внук, св. В. и това е причината той да сключи сделката, тъй като той не е познавал купувача –К.. Самият К. не е предприел действия да „получи“ имота си в с.Близнаци приживе на Т. В., което е индиция, че К. и св. В. са споделяли измамните си намерения.

С оглед изложеното искът да бъде унищожена извършената разпоредителна сделка за покупко - продажба, обективирана в нот.акт № 18, том.11,рег.№ 2222,дело 238 от 07.07.2014г. на нотариус В.Петров, под № 205 в НК., поради умишлено въвеждане в заблуждение на прехвърлителя Т. В. В. при подписването й, поради измама се явява основателен и следва да бъде уважен.

Предвид съвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на първоинстанционния съд, решението в обжалваната част следва да бъде потвърдено.

На въззиваемия следва да се присъдят разноски за въззивната инстанция в размер на 1000 лв.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

                

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1240/19.10.2016 год. по гр.д. 2148/2015 год. на ОС Варна, в частта му, с която по предявените от Н.Т.В. срещу К.М.К. искове е постановено следното: ОБЯВЕНИ СА ЗА НИЩОЖНИ, на осн. чл. 42 ЗЗД, поради липса на представителна власт на сделки, както следва: -Разпоредителна сделка за дарение, обективирана в нот.акт 27 том 3 рег.№6478 дело 396 от 23.09.2011г. на Нотариус Орлин Стефанов рег.№ 196 -гр.Варна, извършена с пълномощно рег.№ 14007и 14008 том 2 № 163 от 18.09.2014 г. на Нотариус рег.№572 – Кънчо Ицков, с който Т.В.В., действащ, чрез пълномощника си – А.Ж.Ж. дарява на К.М.К. само  1.00% ид.част от Апартамент № 52 със застроена площ 58,50 кв.м., представляващо самостоятелен обект в сграда, с идентификатор на обекта 10135.3512.153.4.31 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-64х от 16.05.2008г. на Изп.Директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, жк."Младост" бл.123 вх.З ет.4, състоящ се от две стаи, кухня, баня, тоалет, дрешник и входно антре, при граници по схема на същия етаж - самостоятелни обекти 10135.3512.153.4.32 и 10135.3512.153.4.12,под обекта –самостоятелен обект 10135.3512.153.4.28 и над обекта –самостоятелен обект 10135.3512.153.4.34, ведно с прилежащото му избено помещение №52 с площ 3,33кв.м., както и 1,2070% ид.ч. от общите части на сграда № 4 и от правото на строеж полагащо се за сградата върху ПИ с идентификатор10135.3512.153.; - Разпоредителна сделка, обективирана в нот.акт 28 том 3 рег.№6478 дело 397 от 23.09.2014г. на Нотариус Орлин Стефанов рег.№ 196 -гр.Варна,  извършена с пълномощно рег.№14007 и  14008 том 2 № 163 от 18.09.2014г. на Нотариус рег.№572 - Кънчо Ицков, с която  Т.В.В., действащ, чрез пълномощника си – А.Ж.Ж., в качеството му на продавач, продава на  К.М.К. в качеството му на купувач, на собствените му 74% ид. части от Апартамент № 52 със застроена площ 58,50 кв.м., представляващо самостоятелен обект в сграда, с идентификатор на обекта 10135.3512.153.4.31 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-64х от 16.05.2008г. на Изп. Директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, жк."Младост" бл.123 вх.З ет.4, състоящ се от две стаи, кухня, баня, тоалет, дрешник и входно антре, при граници по схема на същия етаж - самостоятелни обекти 10135.3512.153.4.32 и 10135.3512.153.4.12,под обекта –самостоятелен обект 10135.3512.153.4.28 и над обекта –самостоятелен обект 10135.3512.153.4.34, ведно с прилежащото му избено помещение №52 с площ 3,33кв.м., както и 1,2070% ид.ч. от общите части на сграда № 4 и от правото на строеж полагащо се за сградата върху ПИ с идентификатор10135.3512.153,; - Разпоредителна сделка за дарение, обективирана в нот.акт 39 том 3 рег.№ 6663 дело 407 от 30.09.2014г. на Нотариус Орлин Стефанов, рег.№ 196 - гр.Варна ,извършена с пълномощно рег.№14215 и 14216, том 2 № 169 от 23.09.2014г. на Нотариус рег.№572 –Кънчо Ицков, с която  Т. В. В., представляван от пълномощника си – А.Ж.Ж., преупълномощен от Т.Н.В. дарил на К.М.К. само 1.00% ид.част от недвижим имот, находящ се в с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна,целият представляващ Вилната сграда на Етаж и тавански етаж ,без упомената площ по документ за собственост и с площ от 114кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка,без упоменати граници по документ за собственост и по скица, която сграда е построена в дворно място с площ 815 кв.м.,  съставляващо УПИ 1-708 от кв.44, по плана на с.Близнаци,общ.Аврен, обл.Варна, при граници за дворното място по скица :улица ,улица, УПИ II- 708 и УПИ 708. ; - Разпоредителна сделка, обективирана в нот.акт 40 том 3 рег.№6664 дело 408 от 30.09.2014г. на Нотариус Орлин Стефанов рег.№ 196 -гр.Варна, извършена с пълномощно рег.№14215 и  14216 том 2 № 169 от 23.09.2014г. на Нотариус рег.№572 -Кънчо Ицков,с която  Т.В.В., действащ, чрез пълномощника си – А.Ж.Ж., в качеството му на продавач, продава на  К.М.К. собствените си 74 % ид.части от недвижим имот ,находящ се в с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна,целият представляващ Вилната сграда на Етаж и тавански етаж ,без упомената площ по документ за собственост и с площ от 114кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка,без упоменати граници по документ за собственост и по скица, която сграда е построена в дворно място с площ 815 кв.м.,  съставляващо УПИ 1-708 от кв.44, по плана на с.Близнаци,общ.Аврен, обл.Варна, при граници за дворното място по скица:улица,улица, УПИ II- 708 и УПИ 708, на основание чл. 26 ал.2 от ЗЗД, по искове предявени от Н.Т.В. против К.М.К..; УНИЩОЖЕНА Е  по иска на Н.Т.В. против К.М.К., сделка обективирана в нот.акт № 18, том.11,рег.№ 2222,дело 238 от 07.07.2014г. на нотариус В.Петров, под № 205 в НК, с която Т.В.В. продава на К.М.К. - 360 кв.м. идеални части от недвижим имот находящ се в землището на с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна, съставляващ УПУI-708 от кв.44,целият с площ 815 кв.м., с неуредени регулационни отношения, при граници: от двете страни улица и УПИ708 и II-708 , като сключена поради измама,на основание чл.27 пр.3 вр. чл.29 от ЗЗД.; ОСЪДЕН е К.М.К. ДА ЗАПЛАТИ на Н.Т.В. сумата в размер на 4119,48 /четири хиляди сто и деветнадесет лв. и четиридесет и осем ст./ лева, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК.; ОСЪДЕН е Н.Т.В. ДА ЗАПЛАТИ на К.М.К. сумата в размер на 1979.16 /хиляда деветстотин седемдесет и девет лв. и шестнадесет ст./ лева, на основание чл. 78, ал. 3 и ал.4  от ГПК.

В останалата му част решението е влязло в сила.

ОСЪЖДА К.М.К., ЕГН **********, от гр. Варна, да заплати на Н.Т.В., ЕГН **********,*** разноските за въззивната инстанция в размер на  1000 лв. за адвокатски хонорар.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: