ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

604

 

                                               30.10.2013 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 30 октомври 2013 г. в закрито заседание в следния състав:

  Председател: Диана Джамбазова

         Членове: Иван Лещев

                        Петя  Петрова                               

                                                                     

като разгледа докладваното от с. П. П. в. гр.д. № 510 по описа на Апелативен съд Варна за 2013 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по в.гр.д. № 510/2013 г. по описа на Варненския апелативен съд е образувано по въззивна жалба, подадена от адв. В.З. в качеството му на пълномощник на Е. Ф.Б. и Й. Е. Ф., против решение № 50 от 24.07.2013 г., постановено по гр.д. № 12/2013 г. по описа на Разградския окръжен съд в отхвърлителната му част и в частта на разноските.

С обжалваното решение № 50/24.07.2013 г. Разградският окръжен съд, е осъдил ответника „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД да заплати на Е. Ф.Б.  законни лихви върху 25 000 лв., считано от 03.06.2012 г. до 21.03.2013 г., като е отхвърлил изцяло предявения иск на същия ищец за 65 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди. Осъдил е ответника ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД да заплати на втория ищец Й. Е. Ф. сумата от 2 000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 03.06.2012 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 206 лв. за направени деловодни разноски, като е отхвърлил иска  на Й.Б. над размер от 5 000 лв. до първоначално предявения такъв от 10 000 лв. Осъдил е ответника да плати на адв. З. адвокатско възнаграждение от 206 лв. Съдът е осъдил също така двамата ищци да заплатят на ответника разноски съответно Е. Б. -сумата от 427,61 лв. и Й.Ф. - сумата от 347,50 лв.

В мотивите на решението, окръжният съд е изложил съображения за дължимо обезщетение на първия ищец Е. Б. от 25 000 лв. и след като е съобразил извършено в хода на производството плащане на тази сума от ответника е достигнал до извод за изцяло отхвърляне на иска от 65 000 лв.

По отношение на втория ответник, Й.Ф. е мотивирал дължимо обезщетение от 5 000 лв. и след като е взел предвид извършено от ответника в хода на производството плащане на сумата от 3 000 лв. е достигнал до извод за основателност на иска до размер на 2 000 лв. и за отхвърляне на същия за горницата до 10 000 лв. Независимо от така изложените мотиви, в диспозитива на решението е посочил, че отхвърля иска на този ищец за горницата над 5000 лв. до 10 000 лв.

В този смисъл, и с оглед определяне предмета на въззивното производство, предвид заявеното в жалбата на въззивниците, че обжалват решението на първата инстанция в отхвърлителната му част, е налице неяснота, която следва да бъде отстранена от първата инстанция.

Окръжният съд първо следва да прецени дали се касае до хипотеза на чл. 247, ал.1 ГПК след като е изложил мотиви за отхвърляне на иска на втория ищец Й.Ф. за горницата над 2 000 лв. до 10 000 лв., а в диспозитива на решението е посочил над 5 000 лв. до 10 000 лв. и евентуално да предприеме следващите се процесуални действия за отстраняване на грешката.

Евентуално, в случай че приключи производство по 247, ал.1 ГПК, с оглед изпълнение на задълженията си по чл. 262 и сл.ГПК, окръжният съд следва да даде указания на жалбоподателите да конкретизират във въззивната си жалба обжалваната от всеки от тях отхвърлителна част на решението.

След приключване на производството пред окръжния съд, делото следва да бъде върнато на Варненския апелативен съд за разглеждане на въззивната жалба.

С оглед изложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по в.гр.д. №510/2013 г. по описа на Апелативен съд –Варна и ВРЪЩА делото на Окръжен съд - Разград за произнасяне с оглед разпоредбата на чл. 247, ал.1 ГПК и чл. 262 ГПК.

След приключване на производството пред окръжния съд, делото  следва да бъде върнато на Апелативен съд Варна за произнасяне по въззивната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: