О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

647/21.10.2016

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 21 10.2016г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№510/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от К.А.К. лично и в качеството му на ЕТ „К.К.”*** против разпореждане №940/22.07.2016г., постановено по гр.д.№350/16г. по описа на ДОС, гр.о., с което е върната подадената от жалбоподателя искова молба вх.№3966/22.06.2016г., на осн. чл.129, ал.3 от ГПК.В жалбата се твърди, че разпореж- дането е неправилно по изложените в същата съображения, като се претендира да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.  

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№350/16г. по описа на ДОС, гр.о. е образувано по пода -дена искова молба от К.А.К. лично и в качеството му на ЕТ „К.К.”*** против ЧСИ С. Р. С. с рег.№739 и район на действие ОС-Добрич.Посочено е, че против ответника се предявява частичен иск за сумата от 2 739лв.Изложено е, че К.А.К., М. Н. К. и „Камея” ООД, гр.Варна са длъжници по изд.№20107390401086 по описа на ЧСИ С.С. с кредитор „Варна Фарма Холдинг”ООД, образувано въз основа на изп.лист от 12.10. 2010г., издаден по ч.гр.д.№9416/10г. по описа на ВРС.Твърди се, че при провеждане на принудителното изпълнение са били извършени множество нарушение от страна на ответника - ПДИ не са били връчени надлежно, преди изтичане на срока за добро- волно изпълнение е извършен опис на движими вещи/всички, находящи се в хотел „Фрегата”, с.Кранево/, като съставеният за целта протокол за опис е с невярно съдър- жание, изготвен без да се опишат действително находящите се в хотела вещи, дви -жимите вещи, описани в него и в последващите два протокола за опис от 2011г. са били продавани от ЧСИ на изключително занижени цени/от 10 до 300 пъти по ниски от действителните/, купувач на всички движими вещи е „Търговска банка „Д”АД, дейс- твията на чийто представител и ЧСИ С.С. са били предварително уговорени, няма доказателства по изп.дело, че купувачът е заплатил цената на вещите с изклю -чение на внесения задатък, част от вещите, находящи се в хотела и съответно пред -мет на принудителното изпълнение, са собственост на К.К., но в качеството му на ЕТ „К.К.”***/на стойност 273 932, 33лв./, върху които въпреки направените възражения от 22.06.2011г. ЧСИ е продължил изпълнението, част от движимите вещи са най-вероятно и присвоени от ЧСИ.Така с действията си ответ -никът ЧСИ С.С. нанесъл вреди.В исковата молба липсва отправен петитум.

С разпореждане от 07.07.2016г. ДОС е оставил без движение производството с дадени указания на ищеца да посочи: 1/ фактите, свързани с времеизвършване на отделното деяние и противоправността му; 2/ фактите относно благата, които се засягат и ако са обект на вещни права, напр.движими вещи, да ги индивидуализира, а ако са ползи от търговска дейност какви са те и в какъв размер са вредите, като посочи искането си към съда.

С молба от 20.07.2016г., в рамките на дадения му преклузивен срок, ищецът е изложил твърдените от него пороци при проданта на движимите вещи, вкл. при изда - ване на постановлението за възлагане, посочил е вещите, които твърди, че са соб -ственост на трето за изп.дело лице-ЕТ „К.К.”*** пункта, на стойност 273 932, 33лв. и е твърдял, че от противоправните действия на ЧСИ за него са настъпили имуществени вреди, изразяващи се в намаляване на имущест - вото му с движими вещи на стойност 273 932, 33лв.Със същата молба е представил доказателства за внесена д.т. в размер на 4% от 2 739лв.

Макар и непрецизно, исковата молба и уточняващата молба към нея очертават предмет на предявен иск с пр.осн.чл.74, ал.1 от ЗЧСИ, вр. чл.45 от ЗЗД.Твърди се от ищеца, че от противоправните действия на ответника ЧСИ С.С., проведени по по изп.д.№20107390401086, изразяващи се според уточняващата молба от 20.07. 2013г. в незаконно проведената продажба на движими вещи на стойност 273 932, 33 лв., които не са били собственост на длъжниците в изп.производство, той е претър -пял имуществени вреди в посочения размер и които претендира да бъдат обезще -тени от ответника до посочения частичен размер.Вярно е, че в молбата от 20.07. 2016г. е изложил в частта, посочваща твърдените от него пороци при проданта на движимите вещи, че желае да се прогласи нищожността на постановлението за възлагане на движимите вещи и те да му бъдат върнати, евент. твърди, че продаж -бата е унищожаема, но съдът е следвало изрично да укаже на ищеца по повод пода -дената от него молба от 20.07.2016г., че следва да уточни ясно дали предявява иск лично или лично, но в качеството си на ЕТ „К.К.”, за осъждането на ответ - ника да му заплати сумата от 2 739лв., представляваща обезщетение за претър -пени имуществени вреди, предявен като частичен иск, целият в размер на  273 932, 33лв. или не предявява такъв иск за осъждане на ответника да му заплати сумата от 2 739лв., а предявява други различни искове, които следва да уточни с основание, т.е. фактите от които ищецът твърди, че произтича спорното материално право, петитум, т.е. искането му към съда, съответно и лицата, против които се предявяват /с оглед твърденията, че вещите се намират във владение на други лица/.              

По изложените съображения съдът приема, че обжалваното разпореждане след -ва да бъде отменено и делото върнато на ДОС за продължаване на съдопроиз -водствените действия с даване на ясни указания на ищеца за отстраняване нере -довностите на исковата молба, вкл. съобразяване родовата подсъдност на претен -циите.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане №940/22.07.2016г., постановено по гр.д.№350/16г. по описа на ДОС, гр.о.и

ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизвод -ствените действия съобразно дадените указания. 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: