ОПРЕДЕЛЕНИЕ

617

_08_.11.2013 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 08__.11. през две хиляди и тринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: П. ХРИСТОВА;

ПЕТЯ П.;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д. № 511 по описа за 2013 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от П.Д.Е. ***, срещу разпореждане № 9359/16.09.2013 год. на ОС Варна по гр.д. 439/2012 год., с което е върната подадената въззивна жалба срещу решение №1500/08.07.2013 год. по гр.д. 439/2012 год., с което е допълнено решение № 52/10.01.2013 год. на ВОС по същото дело, поради невнесена в срок държавна такса от 500 лв. В жалбата се твърди, че всъщност държавна такса по тази въззивна жалба не се дължи, тъй като не е било налице основание за допълване на решението на ВОС с произнасяне по втори иск, какъвто не бил предявен.

От насрещните страни Т.В.А. и Н.П.А. е постъпил писмен отговор, с който жалбата е оспорена.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по искова молба на П.Е. срещу Т. и Н. Атанасови, чийто е петитум е разваляне на договор за замяна по нот.а. 43/1996 год. на ВН на осн. чл. 87, ал.3 ЗЗД и осъждане на ответниците да заплатят сумата от 25000 лв., представляваща равностойността на получената по договора движима вещ от ответниците. Пред ОС първоначално е разгледан само иска за разваляне на договора за замяна, като е прието, че искът по чл. 55, ал.1 ЗЗД е предявен в условията на евентуалност. След подаване на въззивна жалба срещу първоначалното решение е направено оплакване, че ОС не се е произнесъл по осъдителния иск, поради което и на ОС са дадени указания да приеме това оплакване за молба за допълване на решението и да се произнесе и по втория иск, който е предявен в условията на кумулативност. Постановено е допълнително решение, срещу което г-жа Е. е подала въззивна жалба и тъй като в дадения й от съда срок не е представила доказателства за внесена д.т. по жалбата, последната й е била върната с обжалвания акт.

При положение, че пред ОС е направено искане, сочещо на две предявени претенции, като са и разгледани две предявени претенции, по държавна такса се дължи по всеки от обективно съединените искове, съответно д.т. по въззивната жалба следва да се заплати в съответния размер, съобразно чл. 18, ал.1 Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Направените оплаквания, че е с първото решение е разгледан непредявен иск, не могат да бъдат предмет на обсъждане в настоящото производство, за което решаващо е дължима ли е д.т. по подадената въззивна жалба срещу допълнителното решение. И тъй като с това решение съдът се е произнесъл по отделна претенция, то държавна такса по въззивната жалба се дължи съобразно мотериалния интерес. Като не е спазила дадените от съда указания за заплащане на д.т. по жалбата, г-жа Е. е дала основание на първоинстанционния съд да върне жалбата й на осн. чл. 262, ал.2, т.2 ГПК.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 9359/16.09.2013 год. на ОС Варна по гр.д. 439/2012 год., с което е върната подадената въззивна жалба срещу решение №1500/08.07.2013 год. по гр.д. 439/2012 год., с което е допълнено решение № 52/10.01.2013 год. на ВОС по същото дело.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС в приложното поле на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: