ОПРЕДЕЛЕНИЕ 657

гр. Варна,     21.10..2019г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА          

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 511/19г., намира следното:

Настоящото производство е по реда на чл. 274, ал. 2, изр. 1, пр. 2 от ГПК и е образувано по частна жалба /наименована от жалбоподателя „молба“/ вх. № 6912/01.08.19г. по вх. регистър на ВКС, подадена по пощата на 30.07.19г., от И.П.Т. ***, насочена против определение № 519/24.06.19г. /неточно посочено в частната жалба като № 458/27.05.19г., тъй като това е датата на подадената от него молба за възстановяване на срок за касационно обжалване на решението по въззивното дело/, постановено по в.гр.д. № 663/15г. на ДОС, в частта му, с която е оставена без разглеждане подадената от същия молба с рег. № 3575/27.05.19г. за възстановяване на срока за обжалване на решение № 385/14.12.15г. по въззивното дело. Изложено е, че въззивното решение не е било изпратено до служебния защитник на страната, въпреки написаното от съда указание, че жалбата до ВКС се подава от адвокат, който трябва да я приподпише. Това съставлява процесуално нарушение по ГПК, поради което се иска подадената молба да бъде удовлетворена.

Частната жалба е депозирана пред ВКС, където е разпоредено същата да се изпрати за свързване с в.гр.д. № 663/15г. на ДОС за администрирането ѝ като частна жалба.

В предвидения срок е депозиран отговор на частната жалба от насрещната страна „ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ“ ЕАД, с. Божурец, общ. Каварна, в който се сочи, че същата е нередовна поради неяснота на отправеното до съда искане и предмета на обжалването, както и поради липсата на представени доказателства съобразно нормата на чл. 65, ал. 2 от ГПК ако се иска възстановяване на срок за отстраняване на нередовности на касационната жалба, респ. е недопустима – ако се обжалва разпореждане за връщане на касационната жалба, тъй като е просрочена. Излагат се и съображения относно редовността на връчването на разпореждането на съда за връщане на касационната жалба на Т. /извършено чрез неговата майка/, тъй като назначеният му процесуален представител в лицето на адв. И.Р., е бил такъв само за първоинстанционното производство. Претендира се подадената жалба да бъде оставена без уважение.  

Настоящият състав намира, че подадената частна жалба, насочена против определение № 519/24.06.19г., постановено по в.гр.д. № 663/15г. на ДОС, в частта му, с която е оставена без разглеждане подадената от същия молба с рег. № 3575/27.05.19г. за възстановяване на срока за обжалване на решение № 385/14.12.15г. по въззивното дело /така от нейното съдържание/, се явява просрочена. Това е така, защото обжалваното определение е редовно връчено на И. П. Т. на 02.07.19г. чрез адв. И.Р. ***, назначена за негов процесуален представител на осн. чл. 23, ал. 1 от ЗПП,  с определение № 58/13.02.15г. по първоинстанционното гр.д. № 565/14г. на РС-Каварна /л. 44/. Указаният от съда срок за обжалване на определението от 24.06.19г. е 1-седмичен и е изтекъл на 09.07.19г. включително. Съобразно нормата на чл. 26, ал. 2 от ЗПП и при липсата на релевирано възражение за обратното, процесуалният представител на ищеца е бил назначен за всички съдебни инстанции, поради което и съображенията на насрещната страна в тази насока са неоснователни.

Съобразно гореизложеното, настоящото производство се явява недопустимо и следва да бъде прекратено, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. дело № 511/19г. по описа на ВАпС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВКС в 1-седмичен срок от връчването му на страните /връчването на жалбоподателя да се извърши чрез процесуалния му представител адв. И.Р. ***/.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: