О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

643

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 27.11.2013 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 512/2013 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Срещу решение № 278/21.06.2013 год. по гр.д. № 51/2012 год. на Окръжен съд Добрич са подадени въззивни жалби, както следва:

От Н.Х.Д. – в отхвърлителната част по иска, предявен от нея по реда на чл. 225 ГПК срещу първоначалните страни по делото,

От М.А.Д. – в частта, с която е уважен предявения срещу нея за установяване нищожността на договора за покупко-продажба, сключен на 31.11.2006 год. с нот.акт № 78, т.VIII, рег.№ 12263, д.№ 832/2006 год. на нотариус с рег.№ 158 и район на действие ДРС, и

От Н.И.Н. и С.И.Н.  в осъдителната част по иска с правно осн. чл. 108 ЗС, предявен срещу тях от „Антидот” ЕООД гр.Добрич.

Съставът на Апелативен съд Варна след проверка редовността на жалбите намира, че по отношение на първата от тях не е изпълнена процедурата по чл. 263 ал.1 ГПК. Въззивницата Н.Х.Д. е главно встъпила страна в процеса и е предявила иск срещу първоначалните страни по делото. Ето защо преписи от жалбата й срещу решението е следвало да се връчат на страните, което не е сторено.

Поради това производството по настоящото дело следва да се прекрати, а същото – да се върне на първоинстанционния съд за извършване на действията по чл. 261 т.1 и чл. 263 ГПК, след което същото следва да се върне обратно в Апелативен съд Варна за разглеждане на подадените въззивни жалби.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 512/2013 год. на Апелативен съд Варна.

ИЗПРАЩА същото на Окръжен съд гр.Добрич за изпълнение на процедурите по чл. 261 и 263 ГПК по отношение въззивната жалба на главно встъпилата страна Н.Х.Д., след което делото да се върне на Апелативен съд Варна за разглеждане.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: