О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№  681   / 09.10.2015 година, гр. ВАРНА

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД- гражданско отделение, в закрито заседание, проведено на 09 .10.2015г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като изслуша докладваното от съдия Бажлекова в.ч.гр.дело № 512 по описа за 2015 година на гражданско отделение на съда, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частна жалба на М.Д.Г., чрез пълномощника адв.Д.М.- ВАК. Обжалва се определение № 2752/ 28.07.2015г., постановено по гр.д. № 781/2015г., по описа на ВОС, с което е оставена без разглеждане молба вх.№21552/07.07.2015г., подадена от жалбоподателката с правно основание чл. 248 от ГПК за изменение на постановеното по делото решение № 1178/06.06.2015г. в частта за разноските, съставляващо присъждане на разноски за водено дело пред ВКС като недопустима на основание чл.80, изр.2-ро ГПК. Счита, че определението на ВОС е неправилно и незаконосъобразно, постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, тъй като съдът не е взел предвид всички представени по делото доказателства и книжа. Твърди, че още с отговора по подадената касационна жалба е представила списък с разноските за касационната инстанция, към който е приложен и договор за правна помощ. Искане за присъждане на разноските е направено с отговора на жалбата и в становището по същество след допускането на касационното обжалване. Искането е подновено и в последвалото въззивно производство. Счита, че представянето на нов списък не е било необходимо, поради това, че нови разноски за второто въззивно производство не са били направени. По изложените съображения, моли да бъде отменено обжалваното определение. 

В срока по чл. 276, ал.1 от ГПК, ответниците Д.П.Л. и П.П.К., чрез пълномощника адв. Ю.Б. са депозирали писмен отговор. Излага подробни аргументи в посока неоснователност на частната жалба, с молба за оставянето й без уважение.

Настоящият състав на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

         С решение № 1178/06.06.2015г. по гр.№781/2015г., постановено след отмяна на предходно въззивно решение №637/25.04.2014г. по в.гр.д.501/2014г. по описа на ВОС, отменено с решение №36/06.03.2015г. на ВКС по гр.д.№499/2014г. по описа на ВКС, Окръжен съд -Варна е потвърдил решение №5378/28.11.2012г. по гр.д.№16572/2012г. на ВРС, в частта, в която е отхвърлен предявения от Д.Л. и П.К. срещу М.Д.Г. иск с правно основание чл.124 ГПК. С решението Д.Л. и П.К. са осъдени да заплатят на М.Д. разноски, сторени пред въззивната инстанция в размер на 1650лв.

 С молба от 07.07.2015г. адв. М., като пълномощник на М.Д. е поискала от ВОС да измени решението си в частта му за разноските, като присъди разноските, сторени в касационното производство. В срока по чл. 248, ал. 2 от ГПК, ответниците по молбата са депозирали отговор, в който са изразили становище за недопустимост и неоснователност на молбата.

С обжалваното понастоящем определение, ВОС е оставил без разглеждане, като недопустима, молбата за изменение на решението в частта за разноските, тъй като страната, поискала присъждане на разноски не е  представила на съда списък на същите най-късно до приключване на последното заседание във въззивната инстанция по реда на чл.80 ГПК. В определението си съдът е посочил, че видно от приложеното гр.д.№4994/2014г. по описа на ВКС, въззиваемата страна не е представила пред ВКС. Списък не  е представен и пред въззивната инстанция.

Настоящият състав на съда счита, че определението е неправилно.

         Нормата на чл. 81 от ГПК, сочи, че във всеки акт, с който приключва делото в съответната инстанция, съдът се произнася по искането за разноски. Когато страната претендира разноски, тя може да не представи списък на разноските, но не губи правото да ги получи. Санкцията за страната, която не  е представила списък на разноските е свързана с това, че тя не може да иска изменение на решението в частта за разноските, т.е. тя трябва да приеме решението в частта за разноските, така както е постановено. Съчетаното логическо тълкуване на разпоредбите на чл.80 и чл.81 ГПК налага извод, че списък на разноските се представя пред инстанцията, пред която са направени. Когато те вече са били посочени по реда на чл.80 ГПК пред съответната инстанция, но по реда на касационното обжалване, постановеният акт е бил отменен и делото върнато за ново разглеждане на същата инстанция, нов списък не следва да се представя. В настоящият случай от данните по делото се установява, че страната е представила списък на разноските при първоначалното разглеждане на делото от въззивната инстанция. При повторното разглеждане не са претендирани нови разноски. Невярна е и констатацията на съда, че не е представен списък на разноските, сторени в касационното производство. Видно от приложеното гр.д.№4994/2014г. по описа на ВКС, І ГО, на л.35 от същото е приложен списък на разноските, сторени от страната М.Д.Г. и договор за правна помощ за адв. М..

Като е направил невярна констатация за липса на представен списък на разноските пред въззивния съд и касационната инстанция и е приел, че представянето на обобщен списък на всички разноски по делото, направени до приключване на устните състезания пред въззивната инстанция е положителна процесуална предпоставка за правото на страната да иска изменение на решението в частта за разноските, ВОС е постановил неправилен съдебен акт. Ето защо обжалваното определение следва да бъде отменено, а делото върнато на същия съдебен състав за произнасяне по същество на молбата с прано основание чл.248 ГПК.

Така мотивиран, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ОТМЕНЯ определение № 2752/27.07.2015г. поставено по гр.д. № 781/2015год. по описа на Варненски Окръжен съд, с което е оставена без разглеждане молба вх.№21552/07.07.2015г., подадена от М.Д.Г. с правно основание чл. 248 от ГПК за изменение на постановеното по делото решение № 1178/06.06.2015г. в частта за разноските.

ВРЪЩА делото на същия състав на ВОС за произнасяне по същество по молба вх.№21552/07.07.2015г., подадена от М.Д.Г..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                    

2.