ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

630

Гр.Варна,11.10.2016 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 11.10.2016 г. в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                        Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 512 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 512/2016 г. по описа на Апелативен съд –Варна е по чл. 274 ГПК и е образувано по частна жалба на Сдружение на собствениците – „етажната собственост на сграда, находяща се на адрес: гр.Варна, квартал Виница, ул.”Ангел Главчев” №36, представлявано от управителя К.Ц., подадена чрез адв. П.Т. от ВАК, против определение № 1743 от 13.07.2016 г. по гр.д. № 2204 по описа на съда за 2015 на Варненския окръжен съд, В ЧАСТТА, с която са оставени без разглеждане молбите му с вх.№№ 38666/30.12.2015 г. и 3777/08.02.2016 г.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на обжалваното определение, като е молила за отмяната му и за връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия, като е молил и за присъждане на сторените по делото разноски.

Насрещната страна И.К.И., чрез адв. М.Д. от ВАК, е оспорила жалбата и е молила за потвърждаване на определението на окръжния съд в обжалваната му част.

Частната жалба е подадена в срок, но доколкото същата е насочена срещу неподлежащ на обжалване акт на първата инстанция, същата е недопустима.

С обжалваното определение, окръжният съд е оставил без разглеждане две молби на жалбоподателя, които той е подал във връзка с изпълнение на указанията на съда, дадени му с разпореждания №№ 12242 от 01.12.2015 г. и 51 от 06.01.2016 г. (посочено като определение) за отстраняване на нередовности в исковата молба, по която е било образувано гр.д. № 2204/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд.

Според чл. 274, ал.1 от ГПК, срещу определенията на съда могат да бъдат подавани частни жалби: 1. когато определението прегражда по-нататъшното развитие на делото и, 2. в случаите, изрично предвидени в закона.

В случая определението, предмет на настоящото производство не попада в посочените хипотези, защото с него нито се прегражда по-нататъшното развитие на делото, нито попада в случаите, изрично посочени в закона. С това определение са оставени без разглеждане молби за поправяне на нередовности в исковата молба, по съображения, че те изхождат от ненадлежна страна в производството. Със същото определение, съдът е оставил отново без движение исковата молба, като е дал и указания за поправянето й. Несъобразяването на окръжния съд с молбите за поправяне на нередовностите в исковата молба би подлежало на обсъждане от настоящата инстанция в евентуално производство по обжалване на преграждащия развитието на делото акт на окръжния съд – определение за връщане на исковата молба и прекратяване на производството по делото, поради неотстраняване на нередовностите.

Затова, предвид необжалваемостта на определението на окръжния съд в посочената част, частната жалба следва да бъде оставена без разглеждане, а настоящото производство - прекратено.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Сдружение на собствениците – „етажната собственост на сграда, находяща се на адрес: гр.Варна, квартал Виница, ул.”Ангел Главчев” №36, представлявано от управителя К.Ц., подадена чрез адв. П.Т. от ВАК, против определение № 1743 от 13.07.2016 г. по гр.д. № 2204 по описа на съда за 2015 на Варненския окръжен съд, В ЧАСТТА, с която са оставени без разглеждане молбите му с вх.№№ 38666/30.12.2015 г. и 3777/08.02.2016 г. по същото дело и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО  по ч.гр.№ 512/2016 г. на Апелативен съд –Варна.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС с частна жалба по реда на чл.274, ал.1 ГПК, в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: