ОПРЕДЕЛЕНИЕ

625

_06_.11.2017 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _06_.11. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д. № 512 по описа за 2017 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от В. Г. Р., гражданин на Русия, срещу определение № 2498/28.09.2017 год. по гр.д. 2204/2016 год. на ОС Варна, с което е прекратено производството по подадена от него молба за изменение  в частта за разноските на решение № 1137/04.07.2017 год. на ВОС по гр.д. 2204/2016 год.

Претендира се за отмяна на определението. Направени са оплаквания, че искането по чл. 248 ГПК е заявено в подадената от страната касационна жалба срещу решението, по искане на съда е отделено в молба, която съдът е приел за просрочена. Твърди се, че искането е направено в срок и следва да се разгледа по същество.

Препис от ЧЖ е връчен на насрещната страна, М.Ю.Р., която е оспорила доводите на жалбоподателя, като е твърдяла, че няма валидно заявено искане по чл. 248 ГПК в КЖ. Твърди се, че молбата е просрочена, претендират се разноски по защитата срещу ЧЖ.

 За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е допустима и подадена в срок.

Производството по чл. 248 ГПК пред ОС е инициирано от въззиваем в процес за делба на недвижими имоти, допусната от РС, чието решение е обжалвано пред ОС. Срещу решението въззиваемият е подал касационна жалба, в която е направил в т.7 оплакване за присъдени разноски, които не са своевременно поискани и няма доказателства за изплащането им. ОС е дал указания на г-н Р. да уточни дали иска изменение на решението в частта за разноските, като в този случай да представи отделна молба по чл. 248 ГПК. Такава молба е представена на 29.08.2017 год. Именно по нея съдът се е произнесъл с атакувания пред настоящата инстанция акт, с който е оставил молбата без разглеждане като просрочена, тъй като едномесечния срок за обжалване на решението, в който е следвало да се подаде тази молба, е изтекъл на 10.08.2017 год.

В преписката по КЖ, подадена срещу решението по въззивното дело, се установява, че с разпореждане 7309/14.08.2017 год. на ВОС КЖ е оставена без движение, като е указано на подателя й да уточни депозира ли молба по чл. 248, ал.1 ГПК за изменение на решението в частта за разноските и ако е така, да изложи искането си в отделна от КЖ молба. В самата КЖ са изложени в т.7 доводи за наличието на основание за такова изменение. Именно в отговор на това разпореждане на съда, съобщено на адв. К. на 23.08.2017 год. и в срок е подадена отделната молба, която ВОС е оставил без разглеждане като просрочена.

Съставът на ВАпС намира, че молбата не е била просрочена, искането в нея е заявено в срока за обжалване на решението още с КЖ, поради което и по нея се дължи произнасяне съобразно искането, изложено в КЖ.

Обжалваният акт следва да се отмени, а делото да се върне на ОС за произнасяне по същество на молбата по чл. 248 ГПК.

 Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 2498/28.09.2017 год. по гр.д. 2204/2016 год. на ОС Варна, И ВРЪЩА делото на ОС Варна за произнасяне по молбата по чл. 248 ГПК по същество.

Определението НЕ подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: