О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

644

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 27.11.2013 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. 513/2013  по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

 Подадена е частна жалба от Н.И.Н. и С.И.Н. *** срещу определение № 576/26.08.2013 год. по гр.д. № 51/2012 год. на Окръжен съд Добрич, с което е оставена без разглеждане молба Вх.№ 4769/12.07.2013 год. за поправка на решение № 278/21.06.2013 год по същото дело. По съображения за неправилност и незаконосъобразност на определението, частните жалбопдатели молят за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за произнасяне по подадената молба.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирани страни и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, поради следните мотиви:

С молба Вх.№ 4769/12.07.2013 год. Н.И.Н. и С.И.Н. *** са поискали от съда да допълни решението си с произнасяне по възражението им за извършените подобрения в процесния имот, да определи техния размер и да постанови диспозитив за осъждане на ищеца да ги заплати.

Съдът е изложил мотиви по основателността на искането, но вместо да се произнесе по същество, е оставил същото без разглеждане като лишено от предмет.

Този извод на съда е неправилен.

Производството за поправяне на решението, респ. за неговото допълване, се инициира по твърдения на страната относно неточности или непълноти в решението, каквито според нея са налице. Молбата за поправката не е лишена от предмет, напротив – съдът е сезиран с искане, по чиято основателност той дължи произнасяне с акт по същество. И в двата случая ( чл. 247 ал.4, респ. чл. 250 ал.3 ГПК) съдът постановява решение, което подлежи на обжалване по реда, по който се обжалва основното решение. Ето защо определението, с което молбата за допълване на решението е оставена без разглеждане следва да се отмени, а делото – да се върне на същия съд за произнасяне по същество.

Предвид постъпилите въззивни жалби срещу решението, по които е образувано в.гр.д. № 512/2013 год. на Апелативен съд Варна, след постановяване на допълнителното решение и неговото администриране, настоящото ч.гр.д. следва да се изпрати в Апелативен съд заедно с него за общо разглеждане.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОТМЕНЯ определение № 576/26.08.2013 год. по гр.д. № 51/2012 год. на Окръжен съд Добрич, с което е оставена без разглеждане молба Вх.№ 4769/12.07.2013 год. подадена от Н.И.Н. и С.И.Н. *** за допълване на решение № 278/21.06.2013 год по същото дело.

ВРЪЩА делото на същия съд за постановяване на акт по същество по молбата, след което делото да се изпрати обратно заедно с в.гр.д. № 512/2013 год на Апелативен съд Варна за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: