ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

759/07.11.2014

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 07.11.2014 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 513/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Г.Г.С., роден в гр.Серес, Гърция в качеството му на физическо лице и като едноличен собственик на капитала на „Агромет” ЕООД с ЕИК 817070160 и адрес на управление гр.Габрово, ул.”Емануил Манолов” № 8 ап.5, срещу определение № 535/12.08.2014 год по гр.д. № 451/2014 год на Окръжен съд Добрич, г.о., с което е прекратено производството по жалбата му срещу действията на ЧСИ Лучия Тасева с рег.№ 737 и район на действие ОС гр.Добрич, при провеждането на публична продан на движими вещи, намиращи се в недвижим имот в с.Жегларци, община Тервел. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна.

В отговор на частната жалба насрещната страна „Юробанк България” АД изразява становище за нейната неоснователност и моли за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съдът е бил сезиран със жалба срещу 32 бр. постановления за възлагане на движими вещи, изнесени на публична продан, проведена на 15.05.2014 год. Като основание за незаконосъобразност на проведената продан въззивникът сочи, че е бил ненадлежно уведомен за изпълнението, както и че част от движимите вещи не са негова собственост. За същата дата е била насрочена и публична продан на недвижимия имот, в който са се намирали вещите, но същата е обявена за нестанала. По отношение на движимите вещи съдебният изпълнител издал постановления за възлагане на лицата, обявени за купувачи. Възражения във връзка с начина на провеждане на търга, в частност че наддаването не е извършено надлежно, или че вещите са възложени не по най-високата предложена цена, не са направени.

Съгласно чл. 435 ал.3 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за възлагане само в посочените по-горе две хипотези, но жалбата не съдържа такива оплаквания, за да може съдът да провери тяхната основателност. Напротив, сочи се нередовност на уведомяването, което е основание за обжалване действията на съдебния изпълнител, но при различна хипотеза, а именно – по чл. 435 ал.2 от ГПК – когато се обжалва отнемането на движима вещ, каквото в случая не е налице. Провеждането на публична продан и издаване на постановление за възлагане не е равносилно на отнемане на движима вещ. Принудителното отнемане на вещи е самостоятелен изпълнителен способ, уреден в чл. 521 и сл. от ГПК, но не това е основанието, на което е предприето принудително изпълнение срещу въззивника. Съдебният изпълнител е пристъпил към продажба на движими вещи, намерени във владение на въззивника, в изпълнение на негово парично задължение по издадения срещу него изпълнителен лист. В този случай защитата му срещу действията на ЧСИ може да се осъществи само по реда на чл. 435 ал.3 от ГПК, но както вече беше изтъкнато, жалбата му е процесуално недопустима, защото не се основава на твърдения за нарушаване процедурата по търга – ненадлжно наддаване или възлагане не по най-високата предложена цена.

Възражението, че част от вещите не му принадлежат не следва да се разглежда, защото интерес от жалба на това основание имат лицата, които са собственици на вещите, но не и самият длъжник, у когото вещите са били намерени в деня на описа или предаването.

С оглед на това, въпреки че съдът не се е занимавал със същинския предмет на жалбата, а е разгледал същата като жалба срещу нестанала продан на недвижим имот, изводът му за недопустимост на жалбата е правилен и поради това определението следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 535/12.08.2014 год по гр.д. № 451/2014 год на Окръжен съд Добрич, г.о

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                  2.