ОПРЕДЕЛЕНИЕ

700

_21_.10.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _21_.10. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д. № 513 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК /ред. ДВ 50/2015 г./, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Х.Р.И., от гр. Варна, срещу определение № 2889/07.08.2015 год. по в.гр.д. 1017/2015 год. на ОС Варна, с което в производство по чл. 248 ГПК е оставена без уважение молбата й за изменение и допълване на решение № 1145/10.06.2015 по в.гр.д. 1017/2015 год. на ВОС.

Претендира се за отмяна на определението и уважаване на молбата по чл. 248 ГПК, като се излагат подробни доводи по формиране на своевременно направеното искане по разноските.

Препис от ЧЖ е връчен на насрещната страна, Е.К.Х., която е оспорил доводите на жалбоподателя.

 За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е недопустима.

Производството пред ОС е въззивно и е приключило с недолежащо на касационна проверка окончателно решение.

Съобразно разпоредбата на чл. 248, ал.3 ГПК, изр. посл., определението, постановено по молба за изменение на решението в частта за разноските, подлежи на обжалване по реда, по който се обжалва решението. Следователно, при необжалваемо решение, определението по чл. 248 ГПК също е необжалваемо.

Частната жалба, подадена срещу необжалваем акт, е недопустима и производството по нея подлежи на прекратяване.

 Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело като недопустимо.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните с ЧЖ ПРЕД ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: