ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на    17.10.2018 година                    в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

  МАРИЯ МАРИНОВА.

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 513/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от П.Д.К. с ЕГН ********** чрез процесуалния му представител адв. Л.Р. *** срещу определение, постановено в съдебно заседание на 17.09.2018 год по гр.д. № 996/2018 год на Окръжен съд Варна, г.о., 12 състав. С обжалваното определение е оставено без уважение искането за встъпване като подпомагаща страна в процеса на страната на ответницата Е.Д.К..

Правния си интерес от встъпването жалбоподателят обосновава с наличието на висящо производство по гр.д. № 3409/2015 год на ВОС, образувано по иск, предявен от него и К. Д.К. срещу ответницата Е.Д.К. с правно осн. чл. 30 от ЗН за възстановяване на запазената му част от наследството, включващо имота, предмет и на настоящото дело. Производството по гр.д. № 3409/2015 год на ВОС  год на ВОС е спряно до приключването на гр.д. № 3007/2018 год на ВРС, 26 състав, по иска на Е.Д.К. с правно осн. чл. 124 ал.1 от ГПК за установяване правото й на собственост върху същия имот.

Съгласно разпоредбата на чл. 218 от ГПК трето лице може да встъпи, за да помага на една от страните, когато има интерес решението да бъде постановено в нейна полза. Следователно наличието на правен интерес е предпоставка за допустимост на встъпването и се свързва с факта, че решението по висящия процес може да въздейства на правното положение на третото лице – то ще се окаже обвързано от силата на присъдено нещо или ще даде повод за предявяване на иск от подпомаганата страна срещу третото лице, респ. за реализиране на регресни права на третото лице срещу нея. В конкретният случай не е налице някоя от посочените хипотези, а соченият от жалбоподателя интерес е опосреден и в този смисъл несъответен на този по смисъла на чл. 218 ГПК. Поради това настоящият състав намира, че определението на първоинстанционния съд, с което е оставена без уважение молбата за встъпване, е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение, постановено в съдебно заседание на 17.09.2018 год по гр.д. № 996/2018 год на Окръжен съд Варна, г.о., 12 състав.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.