ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

762/12.11.2014

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 12.11.2014 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 514/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Г.Г.К.-С. и Р.Ж.С. от гр.Бургас срещу определение № 2603/08.09.2014 год по гр.д. № 766/2014 год на Окръжен съд Варна в частта, с която е отхвърлено искането им за привличане като трети лица-помагачи на следните лица:И. И. Г. с ЕГН **********, С. Д. М. с ЕГН ********** – двете със съдебен адрес ***, К. Д. Н. с ЕГН ********** ***, Д. А. Г. с ЕГН ********** *** и ТД на НАП гр.Варна, бул. „Осми приморски полк” № 128. Частните жалбоподатели са представили писмено доказателство – удостоверение изх.№ 13360/17.09.2014 год по изп.д. № 20137120400128 на ЧСИ И. С. рег.№ 712 и район на действие Окръжен съд Варна. Това доказателство е ново и не е било представено пред първоинстанционния съд, поради което и той не е могъл да се съобрази с него.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Частните жалбоподатели са ответници по предявен срещу тях иск за собственост върху недвижим имот. С отговора на исковата молба те са противопоставили на иска твърдение, че са придобили процесния имот въз основа на постановление за възлагане след проведена публична продан. Поради това в случай, че искът бъде уважен и те бъдат отстранени от имота за тях се поражда правото да искат от взискателите по изпълнителното дело връщане на внесената цена на осн. чл. 499 от ГПК. Налице е правен интерес от привличането на всички лица, участвали в разпределението на сумите, събрани в резултат от принудителното изпълнение.

Пред първоинстанционния съд е бил представен протокол за извършено разпределение, от който е видно, че суми са били разпределени само на взискателите Б. Н. А., Н. Б. К. и Г. С.И., а остатък от сумата е върнат на длъжника ЕТ”Стефани- Стефанка Кърцелянска”. Поради това съдът е допуснал привличането само на тези лица, като е постановил отказ по отношение на останалите, за които не е разполагал с доказателства за участието им в разпределението.

Въз основа на новопредставеното доказателство – удостоверение изх.№ 13360/17.09.2014 год по изп.д. № 20137120400128 на ЧСИ И. С. се установява, че по изпълнителното дело е извършена публична продан на общо 6 недвижими имота на длъжника, а получената сума е разпределена общо, без да може да се посочи кой взискател е удовлетворен от стойността на процесния апартамент. В разпределението освен посочените по-горе лица, които първоинстанционният съд е конституирал като подпомагащи страни, са участвали като взискатели и следните лица: К. Д. Н. с ЕГН ********** ***, И.К. И., К. И. В. и И. И. С. – тримата със съдебен адрес гр.Варна, ул.”Баба Тонка” № 13 ет.2, ТД на НАП гр.Варна, както и наследниците на починалия Д. А. Г. – Й. Д. И. с ЕГН **********, И. И. Г. с ЕГН **********, С. Д. М. с ЕГН ********** – двете със съдебен адрес ***. Те също трябва да бъдат привлечени като подпомагащи страни в процеса пред вид наличието на правен интерес на ответниците – купувачи от публичната продан да защитят правата си по чл. 499 от ГПК в случай на съдебно отстранение.

Към момента на постановяването му определението е било правилно, тъй като съдът не е разполагал с това ново доказателство, но въпреки това с оглед конституирането на страните то следва да бъде отменено в отхвърлителната му част и постановено ново, с което бъде допуснато привличането на посочените лица като помагачи на страната на ответниците.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ определение № 2603/08.09.2014 год по гр.д. № 766/2014 год на Окръжен съд Варна в частта, с която е отхвърлено искането на ответниците за привличане на трети лица-помагачи и вместо него

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И :

 

ДОПУСКА привличането като трети лица-помагачи на ответниците Г.Г.К.-С. и Р.Ж.С., следните лица: К. Д. Н. с ЕГН ********** ***, И. К. И., К. И. В. и И. И. С. – тримата със съдебен адрес гр.Варна, ул.”Баба Тонка” № 13 ет.2, ТД на НАП гр.Варна, както и наследниците на починалия Д. А. Г. – Й. Д. И. с ЕГН **********, И. И. Г. с ЕГН **********, С.Д. М. с ЕГН ********** – със съдебен адрес ***.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.