О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

678/01.11.2018

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 01. 11.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№514/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Й.А.И. чрез процесуалния й представител адв.М.П. против определение №2418/27.09.2018г., постановено по в.ч.гр.д.№1609/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставено без уважение искането на Й.А.И. за освобождаване от дължимите държавни такси и разноски по цитираното дело на осн. чл.83, ал.2 от ГПК.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което страната бъде освободена от дължимите държавни такси и разноски за посоченото производство.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по в.ч.гр.д.№1609/18г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по подадената от Й.А.И. частна жалба против определение №4917/30.04.2018г., постановено по гр.д.№11981/17г. по описа на ВРС, XLIII състав, с което производството по делото е прекратено.С определение №2075/13.08.2018г., постановено по в.ч.гр.д.№1609/18г. по описа на ВОС, гр.о., по искане на жалбопо -дателката са допуснати Съдебно-почеркова експертиза с определен депозит за в.л. в размер на 350лв. и Комплексна Съдебно-медицинска експертиза с определен депо -зит за в.л. в размер на 900лв., двата вносими от Й.А. в седмичен срок от съобщението.С молба от 04.09.2018г. страната е поискала да бъде освободена от заплащането на държавни такси и разноски в производството по в.ч.гр.д.№1609/18г.

В представените молба и декларация за материално и гражданско състояние е посочила е, че получава средномесечен доход в размер на 867лв., формиран от заплата и пенсия /пенсионер е по болест с получавана пенсия в размер на 307лв. и заплата по трудово правоотношение в размер от 560лв./, притежава жилище с площ от 95, 63 кв.м. в гр.Варна, 2/3 ид.ч. от вила с площ от 170 кв.м. в с.Бенковски и 6 дка земеделски земи, не притежава МПС, вдовица е, страда от заболявания, които налагат периодични разходи в размер на 100-140лв. месечно.Подпомага едно от пълнолетните си деца, лекуващо се понастоящем от заболяване.

Съгласно представените към молбата доказателства Й.И. е вдовица от 1999г., притежава след смъртта на съпруга си 2/3 ид.ч. от вила с площ от 170 кв.м. в с.Бенковски, притежава в индивидуална собственост апартамент №39, находящ се в гр.Варна, ул.”Народни будители”№61, вх.Б, ет.5, с площ от 95, 63 кв.м. и 6 дка земе -делска земя в с.Скала, общ.Дулово, върху която прехвърлителят е имал запазено пожизнено/починал на 22.04.2018г./ право на ползване и плодоползване, вкл. за отда- ване под наем и аренда и получаване на наемната цена.Представено е решение на ТЕЛК от 12.09.2016г. с определен % трайно намалена работоспособност-58% със срок до 01.09.2019г., с посочени заболявания: хипертонична болест на сърцето, ІІІ стадий, висока степен, синдром на Кушинг, метаболитен синдром, неинсулинозави - сим захарен диабет, диабетна полиневропатия, спондилоатроза, коксартроза, гонар -троза и противопоказани условия на труд-тежък физически труд, нервно-психично напрежение и натоварване на ДК.Според представените рецептурна книжка, амбула -торни листи и фискални бонове на страната се изписват ежемесечно лекарства, частично заплащани от НЗОК, като Й.И. заплаща ежемесечно суми за лекарст -вата си от около и над 100лв.Представени са доказателства за закупени лекарства през м. 08.2018г. и заплатени суми за клинични изследвания за пълнолетния син на страната /роден 1988г./, както и епикризи относно неговото здравословно състояние и рецептурна книжка.          

Според формираната трайна задължителна съдебна практика преценката на съда за материалното състояние на страната не може да бъде извършвана въз основа на предположение за възможността на лицето да полага труд и да реализира доходи от това, както и от възможността евентуално в бъдещ момент да реализира доходи от притежаваното от него имущество или да реализира в бъдеще приходи от осъщес -твявана търговска дейност, т.к. преценката следва да бъде извършвана с оглед мате- риалното състояние на лицето към датата на подаване на молбата с пр.осн. чл.83, ал.2 от ГПК.

При съвкупния анализ на така установеното материално състояние на Й.И., съпоставено от една страна с дължимите от нея такси и разноски по делото пред ВОС-1250 лв. и от друга с вложените от законодателя социални съображения за под- помагане на материално затруднени страни по делата в нормата на чл.83, ал.2 от ГПК, съдът приема, че са налице предвидените в същата предпоставки за освобож -даването на жалбоподателката, но от заплащането на част от дължимите разноски. Видно е, че същата реализира месечен доход в размер от 867 лв., формиран от тру -дово възнаграждение и пенсия за инвалидност /ренти от земите не са получавани до посочената дата/.Притежава собствено жилище, което обитава, заедно с едно от децата си.Заплаща ежемесечно за лекарствата си около и над 100лв., подпомага и сина си при заплащане на лечението му.При така установеното материално състоя -ние съдът приема, че страната следва да бъде освободена от заплащането на такси и разноски пред ВОС, но до размера от 625лв.За остатъка, предвид реализираните от страната приходи и притежаваното от нея имущество, не са налице вложените от законодателя социални съображения за подпомагане на материално затруднени страни по делата в нормата на чл.83, ал.2 от ГПК, предвид което и молбата се явява неоснователна.

Предвид частичното несъвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на ВОС, обжалваното определение следва да бъде отменено в частта му, с която молбата на страната за освобождаване от такси и разноски е оставена без уважение до размера от 625лв. и вместо него постановено друго, с което същата се освободи от заплащането й.В останалата му част определението следва да бъде потвърдено. 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №2418/27.09.2018г., постановено по в.ч.гр.д.№1609/18г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без уважение молбата на Й.А.И. за освобождаване от задължението за заплащане на такса и разноски, дължими по в.ч.гр.д.№1609/18г. по описа на ВОС, гр.о., до размера от 625 лв., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСВОБОЖДАВА Й.А.И., ЕГН **********, адрес ***, от задължението за заплащане на такси и разноски, дължими по в.ч.гр.д.№1609/18г. по описа на ВОС, гр.о., до размера от 625 лв. на осн. чл.83, ал.2 от ГПК.

ПОТВЪРЖДАВА определение №2418/27.09.2018г., постановено по в.ч.гр.д.№ 1609/18г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без уважение молбата на Й.А.И. за освобождаване от задължението за заплащане на останалите такси и разноски в производството по в.ч.гр.д.№1609/18г. по описа на ВОС, гр.о., на осн. чл.83, ал.2 от ГПК.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: