О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

670

 

гр.Варна,   06   .10.2015 г.

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на шести октомври, две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 515 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по въззивна частна жалба, подадена от пълномощника на Н.Н.В. и Н.Н.В. срещу решение от 9.07.2015 г. по в.гр.д.№ 122/2015 г. на Окръжен съд – Разград в частта му, с която е оставена без разглеждане жалба вх.№ № 04186/21. 04. 2015 г. от Н.Н.В. срещу действията на частен съдебен изпълнител Д. Драганов, рег. № 762 с район на действие ОС Разград по изпълнително дело  № 20157620400257/2015 г., изразяващи се в налагане на възбрана и извършване на опис на недвижим имот, подробно описан в диспозитива на решението, като недопустима и е прекратено производството по делото. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона. Оплакванията срещу решението в частта му, с която съдът се е произнесъл по съществото на спора не са предмет на разглеждане, тъй като в тази му част, решението е влязло в сила.

В подаден писмен отговор пълномощникът на „ОТП Факторинг България” ЕАД оспорва подадената частна жалба.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Правилен е извода на  съда, че жалбата, депозирана от Н.В. следва да се остави без разглеждане, като процесуално недопустима. Съобщението за наложена възбрана върху имота е връчено на В. на 19. 02. 2014 г., а жалбата е депозирана  чрез ЧСИ на 21. 04. 2015 г. - след изтичане на повече от една година от преклузивния срок. С оглед на това тя е просрочена и следва да се остави без разглеждане.

Жалбата е недопустима и на друго основание. На обжалване подлежат само тези действия и откази на съдебния изпълнител, които са изрично посочени в закона - чл. 435, чл. 463 и чл. 503 ГПК, като изпълнителните действия и откази може да бъдат обжалвани само от посочените в закона лица и само на посочените в закона основания. Нормата на чл.  435, ал. 1 и ал. 2 от ГПК въвежда изричен списък на действията и отказите на съдебния изпълнител, които подлежат на обжалване от страните в изпълнителното производство. Последователна и трайна е съдебната практика, че не може длъжник, който е прехвърлил недвижимия си имот, предмет на принудително изпълнение да се позовава на чл. 444, т. 7  ГПК . От привилегията по този текст не може да се ползува и този, който е купил възбранен имот. Отпада несеквестируемостта на единственото жилище на длъжника, ако той сам се разпореди с него. С оглед на това, длъжникът не може да обжалва насочването на изпълнението  върху недвижимия имот, с който се е разпоредил, тъй като е отпаднала неговата несеквестируемост. Действията на ЧСИ, изразяващи се в налагане на възбрана и извършване на опис на имота не е от кръга на тези, посочени в чл. 435, ал. 2 ГПК, които длъжникът може да обжалва. Жалбата се явява недопустима, тъй като е подадена срещу неподлежащо на обжалване действие на частния съдебен изпълнител.

Решението – в обжалваната му част следва да бъде потвърдено, като в полза на ответника по жалбата бъдат присъдени разноските по делото в размер на 400 лева – юрисконсултско възнаграждение.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                              О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение от 9.07.2015 г. по в.гр.д.№ 122/2015 г. на Окръжен съд – Разград в частта му, с която е оставена без разглеждане жалба вх.№ № 04186/21. 04. 2015 г. от Н.Н.В. срещу действията на частен съдебен изпълнител Д. Драганов, рег. № 762 с район на действие ОС Разград по изпълнително дело  № 20157620400257/2015 г., изразяващи се в налагане на възбрана и извършване на опис на недвижим имот, подробно описан в диспозитива на решението, като недопустима и е прекратено производството по делото. В останалите му части, решението е влязло в сила.

ОСЪЖДА Н.Н.В., ЕГН ********** и Н.Н.В., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ на „ОТП Факторинг България” ЕАД – София, сумата от 400.00 лева – разноски по делото, на основание чл.78, ал.8 от ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

                                                                             2.