ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№684

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  14.10.2015 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 516/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от С.И.С. чрез процесуалния му представител адв. Г.Д. срещу разпореждане от 26.06.2015 год по гр.д. № 184/2014 год на ДОС за издаване на изпълнителен лист в частта за разноските в размер на 1235 лв. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на разпореждането в обжалваната част, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и обезсилване на изпълнителния лист.

Състанъг та Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съгласно чл. 404 ал.1 т.1 от ГПК подлежат на принудително изпълнение невлезлите в сила осъдителни въззивни решения, като изпълнителният лист се издава от първоинстанционния съд, който е постановил решението.

В частта за разноските решението има характер на определение, а определенията не са сред актовете, подлежащи на принудително изпълнение по чл. 404 ал.1 от ГПК. Окончателният размер на разноските ще бъде определен след влизане на решението в сила.

По изложените мотиви разпореждането за издаване на изпълнителен лист в частта за разноските в размер на 1235 лв следва да бъде отменено, а издаденият изпълнителен лист в тази част – обезсилен.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане от 26.06.2015 год по гр.д. № 184/2014 год на Окръжен съд Добрич за издаване на изпълнителен лист в частта за сумата 1235 лв – разноски по делото и

ОБЕЗСИЛВА издадения изпълнителен лист в тази част.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срод от съобщението до страните пред ВКС на РБ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.