ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№643

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 19.10.2016 година                       в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 516/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от И.Ж.Ж. чрез адв. А.А. срещу определение № 510/19.07.2016 год по ч.гр.д. № 399/2016 год на Окръжен съд Добрич, с което е оставена без разглеждане частна жалба вх. № 11609/04.07.2016 год срещу разпореждане № 6988/22.06.2016 год по гр.д. № 3620/2014 год на Районен съд Добрич и производството по делото е прекратно. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподтел моли за неговата отмяна.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима-

Разглеждайки я по същество, съдът констатира следното:

Срещу решение № 624/30.05.2016 год по гр.д. № 3620/2014 год на Районен съд Добрич, връчено на 02.06.2016 год,  въззивникът е подал две жалби с идентично съдържание.

Първата е входирана в регистратурата на Районен съд Добрич под № 10699/17.06.2016 год. С разпореждане № 6988/20.06.2016 год по гр.д. № 3620/2014 год на Районен съд Добрич въззивната жалба е върната като просрочена. Определението е връчено на страната на 22.06.2016 год.

Втората въззивна жалба е изпратена по пощата на 20.06.2016 год, и е заведена в деловодството на Районен съд Добрич под № 10926/22.06.2016 год. Тази въззивна жалба е била върната с разпореждане № 7165/22.06.2016 год, съобщено на страната на 27.06.2016 год.

Изводът на ДОС, че подадената срещу това разпореждане частна жалба вх.№ 11609/04.07.2016 год е просрочена, е неправилен.

Както беше отбелязано по-горе, разпореждане № 6988 е постановено на 20.06.2016 год, а не на 22.06.2016 год, както погрешно е приел въззивният Добрички окръжен съд. Освен това в мотивната част на определението е посочено, че частната жалба е подадена на 14.07.2016 год, вместо на 04.07.2016 год, какъвто е поставеният щемпел на служба „Регистратура” при ДРС. В частната жалба изрично е посочено, че се обжалва разпореждането, постановено на 22.06.2016 год, а такова е разп. № 7165, с което е върната повторно изпратената въззивна жалба вх.№ 10926/20.06.2016 год.

Следователно, предмет на обжалване е разпореждане № 7165, постановено на 22.06.2016 год и връчено на 27.06.2016 год, с което е върната възвивна жалба вх.№ 10926/20.06.2016 год. Срокът за обжалване на това определение изтича на 04.07.2016 год, когато е входирана и частната жалба срещу него, поради което тя не е просрочена.

Въпреки това, частната жалба се явява недопустима, но на друго основание. Постановеното преди това разпореждане № 6988/20.06.2016 год, с което е върната въззивна жалба вх.№ 20699/17.06.2016 год е връчено на страната на 22.06.2016 год и не е било обжалвано, поради което е влязло в сила. Частната жалба вх.№ 11609/04.07.2016 год не може да се зачете като такава срещу това разпореждане, защото е подадена сред изтичане на срока за обжалването му. С влизането в сила  на разп. № 6988/20.06.2016 год се прегражда възможността за повторно обжалване на по-късно постановения съдебен акт за връщане на същата въззивна жалба вх.№ 10926/20.06.2016 год, която е с идентично съдържание.

Поради това определението на въззивния съд, с което е оставена без разглеждане частната жалба срещу разпореждането за връщане на въззивната жалба, е правилно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 510/19.07.2016 год по ч.гр.д. № 399/2016 год на Окръжен съд Добрич.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.