ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Варна, …06...11.2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение в закрито съдебно заседание на _06__11__ през две хиляди и седемнадесетата година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

в. ч. гр. дело № 516 по описа за 2017 г. на ВАпС, съобрази:

 

Производството е по чл. 274, ал. 2 от ГПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от С.В.С. срещу разпореждане № 5764/28.06.2017 год. по ч.гр.д. 893/2017 год., с което по реда на чл. 627б ГПК е издаден изпълнителен лист по молба на И.А.П. в изпълнение на чуждестранно решение за издръжка по Регламент ЕО № 4/2009. В ЧЖ пространно се излага, че жалбоподателят живее в чужбина, че не бил надлежно уведомен за обжалвания акт, който бил връчен на адреса на баща му на лицето Д.С., който не се бил задължил да му го предаде, излагат се доводи по същество – че задължението за издръжка е заплатено. Иска се отмяна на разпореждането.

Срещу Чж е подаден писмен отговор от насрещната страна И.А.П., в който жалбата се оспорва като недопустима и неоснователна.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Частната жалба е подадена срещу разпореждане, за което страната е редовно уведомена на 12.07.2017 год. Уведомяването е станало с куриерска фирма, чрез трето лице, което се е подписало на обратна разписка. Изпълнени са всички условия за редовност на връчването. Обстоятелствата, изложени в ЧЖ, не сочат на невъзможност ПДИ да бъде предадена на страната или неин пълномощник, очевидно г-н С. своевременно е научил за изпълнителното производство срещу него, но е пропуснал с два дни законовия срок за обжалване, който е изтекъл на 26.07.2017 год., сряда, работен ден. Допълнителен аргумент за уведомяването на г-н С. в посочения срок са документите на л. 93 и 94 от делото на ОС – уведомление за доброволно изпълнение по чл. 182, ал.2 ДОПК на задължението на г-н С. по същото разпореждане да заплати д.т. от 50 лв., връчено на пълнолетната му сестра на 10.07.2017 год. и молба, с която на 13.07.2017 год. задължението е погасено с плащане.

Това прави ЧЖ недопустима, като подадена след срока за обжалване.

Производството е недопустимо и подлежи на прекратяване.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото ч.гр.д. като недопустимо, с оглед просрочие на частна жалба вх.№ 21918/28.07.2017 год., подадена от С.В.С. срещу разпореждане № 5764/28.06.2017 год. по ч.гр.д. 893/2017 год., с което по реда на чл. 627б ГПК е издаден изпълнителен лист по молба на И.А.П. в изпълнение на чуждестранно решение за издръжка по Регламент ЕО № 4/2009.

Определението подлежи на обжалване с ЧЖ пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: