ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

615

 

Гр.Варна, 06.11. 2010 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 06 ноември 2013 г., в закрито заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ

   ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 517 по описа на съда за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба на Р.М.Д., подадена чрез адв. С., против определение, постановено в открито съдебно заседание от 02.10.2013 г. по гр.д. № 511/2012 г. по описа на ВОС, с което е спряно производството по делото, до приключване с влязло в сила решение на производството по гр.д. № 7918/2013 г. по описа на ВРС, поради преюдициалност на същото.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното определение е неправилно и е молил за отмяната му и връщане на делото на окръжния съд за продължаване на производството по него. Изложил е следните съображения: - обжалваното пред районния съд решение № 448/20.10.1997 г. на ПК Варна е влязло в сила, като ищцата е била надлежно уведомена за него и не го е обжалвала в срока; - в производството пред районния съд, жалбоподателят не е страна и не може участва.

Н.М.Д., чрез адв. К.М., е подал отговор, с който е заявил становище за уважаване на жалбата и за отмяна на определението за спиране. Сочил е, че в производството по гр.д. № 511/2012 г. на ВОС е била оспорена валидността на решение № 448/20.10.1997 г. на ПК Варна и окръжният съд бил компетентен да извърши инцидентен съдебен контрол на това решение на ПК в спорното производство. Производството по гр.д. № 7918/2013 г. на ВРС се развивало без участието на двамата ответници и евентуално постановеното по него решение нямало да ги обвърже.

С писмения си отговор С.Д.Я. е оспорила жалбата и е молила за потвърждаване на определението за спиране, като правилно и законосъобразно. По настоящото дело, съдът можел да осъществи косвен съдебен контрол, но не можел да отмени или измени решението на ПК, а в жалбата си срещу административния акт навели и твърдения за  незаконосъобразност. Така решението на съда по жалбата срещу решението на поземлената комисия се явявало преюдициално на настоящия спор. Изложила е съображения срещу твърдението на другата страна, че решението на поземлената комисия е станало необжалваемо.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, на доводите и възраженията на страните, по реда на чл.278, ал.1 ГПК, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Предявената частна жалба е депозирана в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК, от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Затова, същата се явява допустима. Разгледана по същество, тя е и основателна.

В производството по гр.д. № 511/2012 г. на ВОС, образувано по иск по чл. 124 от ГПК на С.Д.Я. срещу Р.М.Д.  и Н. М. Д. за отричане на правото им на собственост върху недвижим имот  с идентификатор № 1035.2520.1961 по действаща кадастрална карта на гр.Варна с площ от 1055 кв.м., идентичен с имот № 1961 по ПНИ на с.о. „Траката” гр.Варна, е било представено решение №  448/20.10.1997 г. на ПК Варна, с което е било отказано в полза на наследниците на К. П. К., възстановяване на правото на собственост в съществуващи стари реални граници на лозе от 3 дка, в землището на Виница в местността „Узун Алан”  частично попадащо в пл.№ 1961. В производството по делото ищцата, която твърди да е придобила права от наследодателя си К. К. по последващо позитивно решение на поземлената комисия от 2003 г., е оспорила това решение №  448/1997 г. на ПК Варна, като е настоявала, че същото е нищожно и е поискала от съда да извърши косвен съдебен контрол за валидността му. Подала е и жалба срещу него /решение №  448/20.10.1997 г. на ПК Варна/, по което е било образувано в районния съд гр.д. № 7919/2013 г. Окръжният съд, приемайки че гр.д. № 7919/2013 г. по описа на ВРС има преюдициален характер за спора по чл. 124 ГПК, е спрял производството по гр.д.№511/2012 г. на ВОС.

Окръжният съд в производството по гр.д. № 511/2012 г. на ВОС е компетентен да осъществи косвен съдебен контрол на административния акт /решение №  448/20.10.1997 г. на ПК Варна/ по твърденията на ищцата за неговата нищожност. Ответниците по делото с предмет установителния иск за собственост по чл. 124 от ГПК, не са страни в производството пред районния съд, образувано по жалбата срещу решението на поземлената комисия и те не могат да вземат участие в същото, както и да направят своите възражения. Евентуално постановеното по тази жалба решение на съда няма да ги обвърже. Затова, производството по гр.д. № 7919/04.06.2013 г. по описа на ВРС не се явява преюдициално по отношение на спора по гр.д. № 511/2012 г. на ВОС и следователно не са налице основанията на чл. 229, ал. 1, т.4 от ГПК за спиране на последното.

Определението на окръжния съд, постановяващо различен резултат следва да бъде отменено и делото – върнато за продължаване на производството по него.

Водим от изложеното, Апелативен съд -Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение, постановено в открито съдебно заседание от 02.10.2013 г. по гр.д. № 511/2012 г. по описа на ВОС, с което е спряно производството по делото, до приключване с влязло в сила решение на производството по гр.д. № 7918/2013 г. по описа на ВРС и ВРЪЩА делото на варненския окръжен съд за продължаване на производството.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: