ОПРЕДЕЛЕНИЕ 634

гр. Варна, 14.10.2016г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                             МАРИЯ М.

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 517/16г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба на Р.А.М. от гр. Силистра, подадена чрез адв. Р. Г. *** против определение № 142/15.06.16г., постановено по в.гр.д. № 145/2016г. по описа на ОС-Силистра, с което е оставена без разглеждане жалбата й срещу постановление за възлагане от 13.05.16г. на недвижим имот, издадено от ЧСИ Е. Ю., рег. № 834 с район на действие – ОС-Силистра по изп.д. № 20148340400081, и производството по делото е било прекратено поради недопустимост на жалбата. Излага се в частната жалба, че обжалваното определение е неправилно и се претендира отмяната му. Не се споделят изводите на съда, че наведените от жалбоподателката оплаквания за нарушение на нормите на чл. 492 и чл. 493 от ГПК не попадат в хипотезата на чл. 435, ал. 3 от ГПК, тъй като неспазването от ЧСИ на срока за обявяване на следващ купувач при хипотезата на чл. 493, т. 2 от ГПК, както и неспазването на срока за внасяне на цената от следващия обявен за купувач на имота, представляват съществен елемент от наддаването за имота и са основание за обжалване на издаденото постановление за възлагане.

В предвидения срок няма постъпили отговори на частната жалба нито от взискателя по изпълнителното дело „БАНКА ДСК” ЕАД, гр. София, нито от другите длъжници – Р.Х.М., ЕТ „ШИРИН 91 – Р.М.”, гр. Силистра и ипотекарния длъжник С. Х.. М., нито от обявената за купувач с обжалваното постановление за възлагане – М.А.Н..

Частната жалба е подадена в срок, при наличието на интерес от обжалването, поради което е допустима. Разгледана по същество обаче, частната жалба е неоснователна поради следното:

Производството пред ОС-Силистра е било образувано по жалба на Р.А.М. от гр. Силистра, подадена в качеството й на длъжник по изп.д. № 20148340400081 по описа на ЧСИ Е. Ю. с район на действие – този на ОС-Силистра, против издаденото по изпълнителното дело на 13.05.16г. постановление за възлагане на подробно описан недвижим имот в полза на М.А.Н.. Наведените в жалбата оплаквания са били, че ЧСИ не е спазил нормата на чл. 493, т. 2 от ГПК, тъй като не е обявил за купувач наддавача, направил следващото по ред наддавателно предложение веднага след изтичане на срока по чл. 492, ал. 3 от ГПК. Така в случая с протокол от 19.04.16г. за купувач на изнесения на публична продан имот е бил обявен Х.Р.М. за сумата от 25 472лв., който е разполагал с 1-седмичен срок да внесе предложената от него цена след приспадане на внесения задатък, и който срок е изтекъл на 26.04.16г. Поради невнасянето на цената ЧСИ е бил длъжен на 27.04.16г. да обяви за купувач наддавача, предложил следващата най-висока цена, но това е сторил едва на 03.05.16г. По този начин на следващия купувач е бил осигурен по-дълъг срок от този, посочен за първия купувач в нормата на чл. 492, ал. 3 от ГПК. Наред с горното е било наведено и твърдението, че обявената за купувач М.Н. е довнесла дължимата от нея цена на 11.05.16г., което е 1 ден след изтичане на 1-седмичния срок, започнал да тече от 03.05.16г.

Видно от материалите по изпълнителното дело, че същото е образувано по молба на взискателя „Банка ДСК” ЕАД против длъжниците Р.А.М., Р.Х.М. и ЕТ „ШИРИН 91 – Р.М.”, гр. Силистра и ипотекарния длъжник С. Х.М., по което е бил изнесен на публична продан ипотекирания в полза на банката недвижим имот. Обявената за периода от 18.03.16г.-18.04.16г. публична продан е приключила с обявяването за купувач, предложилия най-висока цена при устните наддавания Х.Р.М. от 25 472лв., надвишаваща предложената от другия наддавач при устните наддавания М.Н., предложила 23 648 лв. – протокол от 19.04.16г.  /л. 362-363 от изп.д./.

С протокол от 03.05.16г. ЧСИ е констатирал, че обявеният за купувач Х.М. в установения 1-седмичен срок, изнекъл на 26.04.16г. не е внесъл цената, поради което е обявил на осн. чл. 493, т. 2 от ГПК за купувач следващия наддавач, предложил при устните наддавания следващата най-висока цена от 23 648 лв. Указал е, че същата може в 7-дневен срок от получаване на съобщението да заплати предложената от нея цена, приспадайки внесения задатък. Съобщението е получено от Н. на 11.05.16г. и на същата дата тя е внесла дължимата сума, поради което ЧСИ на 13.05.16г. е издал обжалваното постановление за възлагане на имота в полза на М. Н..

            Според нормата на чл. 435, ал. 3 от ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. С т. 8 от ТР № 2/2013г., постановено на 26.06.15г. от ОСГТК на ВКС е дадено разяснение на въпроса кои действия на СИ, страните и другите участници в изпълнителното производство са част от наддаването и надлежното им извършване подлежи на проверка по жалба срещу постановлението за възлагане. Прието е, че това са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на СИ и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка и надлежното им извършване подлежи на проверка по жалба срещу постановлението за възлагане. В мотивите към тази точка е прието, че в приетия нов ГПК за разлика от отменения, законодателят е ограничил възможността за обжалване действията на СИ, свеждайки я до лимитативно определените актове, от ограничения кръг лица и на лимитативно посочените в закона основания, което изключва разширително тълкуване на разпоредбите относно обжалването. Обявяването на купувач след наддаването може да се обжалва по реда на чл. 435, ал. 3 от ГПК от посочените в нормата лица, но само доколкото е довело до възлагането не по най-високата предложена цена.

            Следователно, оплакванията в жалбата против издаденото на 13.05.16г. постановление за възлагане не попадат в хипотезата на чл. 435, ал. 3 от ГПК, тъй като не касаят нито действията на СИ и наддавачита при подаване на тайните наддавателни предложения, нито действията на СИ и наддавачите при провеждането на наддаването с явни наддавателни предложения, нито има оплакване за възлагане на имота не по най-високата предложена цена.

            Обжалваното определение е законосъобразно и следва да се потвърди. Разноски по делото не са претендирани и не следва да се присъждат.

Настоящото определение е окончателно по арг. от т. 2 на ТР № 3/12.07.05г. по т.д. № 3/2005г. на ОСГТК на ВКС.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Р.А.М. от гр. Силистра, подадена чрез адв. Р. Г. *** против определение № 142/15.06.16г., постановено по в.гр.д. № 145/2016г. по описа на ОС-Силистра, с което е оставена без разглеждане жалбата й срещу постановление за възлагане от 13.05.16г. на недвижим имот, издадено от ЧСИ Е. Ю, рег. № 834 с район на действие – ОС-Силистра по изп.д. № 20148340400081, и производството по делото е било прекратено поради недопустимост на жалбата.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: