О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

644/23.10.2018

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 23 10.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№517/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от С. К. Ч. чрез процесуалния й представител адв.И. И. против определение №1430/07.06.2018г., постановено по гр.д.№610/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което производството по делото е прекратено на осн.чл.129, ал.3 от ГПК.В жалбата се твърди, че определение е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемите Т.П.И., С.М.И., Д.А.П. и Д.А.И. в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК поддържат становище за нейната неоснователност и претендират обжалваното определение да бъде потвърдено.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството по гр.д.№610/18г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по предя -вените от С.К.Ч. против Т.П.И., С.М.И., Д.А.П. и Д.А.И. в условия на обективно евентуално и пасивно субективно съединяване искове с пр.осн. чл.124, ал.1 от ГПК за приемане за установено по отношение на ответниците, че ищцата е собственик на недвижим имот, находящ се в землището на гр.Варна, СО „Св.Св. Константин и Елена”, съставляващ по КККР на гр.Варна, одобрени със запо - вед РД-18-92/14.10.2008г., имот с идентификатор 10135.2568.82, целият с площ по скица от 2 638 кв.м., при съответни граници, ведно с изградените в него две вилни сгради, твърдян, че е придобит от ищцата чрез посочените в исковата молба н.а., и евентуално, ако се приеме, че същите не я легитимират като собственик, то че е придобит чрез придобивна давност с давностно владение, осъществявано от 1987г. и понастоящем.

С определение №707/20.03.2018г., наред с допускане на поисканото в исковата молба обезпечение на предявените искове, първоинстанционният съд е оставил про- изводството без движение с дадени указания на ищцата за отстраняване нередов -ности на исковата молба, а именно да бъде представено удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имот /исковата молба страда и от други нередовности, но указанията на съда са единствено досежно непредставеното, но необходимо за определяне цената на исковете и съответно заплащане на следващата се държавна такса удостоверение за данъчна оценка/.С молба вх.№8753/20.03.2018г. ищцата чрез процесуалния си представил е поискала да й бъдат издадени поисканите в исковата молба удостоверения, вкл. такова, необходимо й за снабдяване с данъчна оценка на недвижимия имот.С разпореждане от 21.03.2018г. съдът е разпоредил да бъдат издадени поисканите в исковата молба удостоверения.Същите са издадени на 26.03. 2018г.Определението за оставяне на производството без движение е връчено на процесуалния представител на ищцата адв.И.Андреева /надлежно упълномощена да я представлява в производството с пълномощно от 14.03.2018г., действало до изричното му оттеглянето му от ищцата, за което съдът е уведомен с молба от 22.06. 2018г., депозирана по пощата на 20.06.2018г./ на 30.03.2018г., видно от приложеното на л.53 от делото на ВОС съобщение.Даденият едноседмичен срок за изпълнение изтича на 10.04.2018г. /първият присъствен ден след 06.04.2018г., който е неприсъс -твен ден/.С молба от 10.04.2018г., т.е. депозирана в срока за изпълнение, ищцата чрез процесуалния си представител е поискала продължаване на срока.С разпореж -дане от 10.04.2018г. срокът е продължен с две седмици/погрешно съдът е посочил, че срокът тече от 20.03.2018г./.На осн чл.63, ал.2, изр. второ от ГПК новият срок е започнал да тече от изтичане на първоначалния или от дата 11.04.2018г., съответно изтича на 25.04.2018г.Издадените съдебни удостоверения са получени от адв.И. А. част на 12.04.2018г., част на 18.04.2018г.С молба от 18.04.2018г., т.е. депозирана в рамките на дадения срок, адв. И.А. е поискала срокът за представяне на удостоверение за данъчна оценка /както и на скица, каквато съдът не е изисквал/ да бъде продължен, т.к. към посочената дата не е получила необходи -мите документи от съответните администрации.С разпореждане от 19.04.2018г. срокът е продължен с две седмици, считано от изтичане на предходния.Предходният срок изтича на 25.04.2018г., съответно новият на 10.05.2018г.В срок до 10.05.2018г., а и към 07.06.2018г., когато е постановено обжалваното определение, ищцата не е изпълнила даденото й указание, съответно не е представила удостоверение за данъчна оценка на имота.Без представяне на такова първоинстанционният съд не би могъл да определи цената на исковете, съответно и дължимата държавна такса. Въпреки многократно продължаваните срокове, ищцата не е изпълнила даденото указание, предвид което правилно с обжалваното определение производството е прекратено на осн. чл.129, ал.3 от ГПК.

Изложените в частната жалба съображения относно неправилността на обжалва -ното прекратително определение по същество са такива по см. на чл.64, ал.2 от ГПК /за което ищцата има подадена самостоятелна молба на 22.06.2018г., по която про -изводството е висящо/.Бездействието на адвоката, бил неин процесуален представи- тел до 20.06.2018г., обаче не води до извод, че неправилно при неизпълнение в да -дения преклузивен срок, изтичащ на 10.05.2018г., производството по делото е било прекратено на 07.06.2018г.С уточняваща молба към частната жалба от 13.07.2018г. е представено удостоверение за данъчна оценка.Действията, извършени след изтича -не на установения срок, не се вземат предвид от съда, като наред с горното и данъч - ната оценка е за реална част с площ от 900 кв.м. от процесния имот, а не за целия.       

По изложените съображения съдът приема, че подадената от страната частна жалба е неоснователна, съответно обжалваното определение следва да бъде пот -върдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №1430/07.06.2018г., постановено по гр.д.№610/18г. по описа на ВОС, гр.о.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховен касационен съд при условията на чл.280, ал.1 и ал.2 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: