ОПРЕДЕЛЕНИЕ

714

_23_.10.2014 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _23_.10. през две хиляди и четиринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д.518 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от В.Д.В., ЕГН ********** и Г.Г.Б. ЕГН **********, и двамата от гр. Добрич, срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 532/11.08.2014 год. на ОС Добрич по гр.д. 533/2014 год., с което е оставена без разглеждане и е прекратено производството по подадената от тях в качеството им на длъжник за В.В. и трето лице за Г.Б. жалба по изп. № 2834/2012 по описа на ЧСИ Л. Тасева с район на действие ДОС, вписан под № 737 на КЧСИ, против действията на съдебния изпълнител, изразяващи се в опис на недвижим имот, извършен на 03.06.2014 год.

В жалбата се излага, че изводът на съда за липса на предпоставките за допустимост на жалбата в някоя от хипотезите на чл. 435 ГПК е неправилен, тъй като за всеки въззивник са налице основанията за подаване на жалба. За г-н В. се твърди, че не е уведомен надлежно за изпълнението и тъй като е длъжник, има право на жалба. За г-н Б. се твърди, че е придобил имота в СИО със съпругата си и чрез нея е владял имота към момента на описа. Изложени са и съображения по същество.

Насрещните страни и взискатели «Райфайзенбанк» ЕАД, гр. София, и ОТП Факторинг България ЕАД, гр. София, не са изразили становище по ЧЖ.

За да се произнесе по жалбата, съдът взе предвид сленото:

Пред ОС производството е образувано по жалби на въззивниците срещу действията на ЧСИ Тасева по цитираното изп. д., изразяващи се в извършен опис на недвижим имот. Г-н В. е твърдял, че е длъжник, че задължението му е погасено и че не е уведомен за извършване на изпълнителното действие. Г-н Б. е твърдял, че е трето за процеса лице, което владее имота и е собственик заедно със съпругата си. Твърдял е, че е закупил имота, знаейки за наложена върху него възбрана и поемайки задължението да погаси вземането, за което е наложена възбраната – 2247,83 лв., за което е издадено удостоверение от ЧСИ Тасева. Твърди се, че впоследствие едва е вписана нова възбрана за вземане на присъединен взискател. Като основание за обжалването е посочена хипотезата на чл. 435, ал.4 ГПК.

От насрещните страни – взискателите – Райфайзенбанк и ОТП, становище е изразил само вторият, който е оспорил допустимостта и основателността на жалбата.

ЧСИ е изложил писмени мотиви, че липсват нарушения в действията му по изпълнителното дело.

Съставът на ВАпС намира жалбите срещу действията на ЧСИ за недопустими.

По отношение на длъжника В. не е налице нито една от конкретните хипотези на чл. 435  ГПК, която да прави жалбата му допустима. Той може да навежда довод, че не е надлежно уведомен за изпълнението само, ако обжалва отстраняване от недвижим имот, а в случая се атакува опис на имот. Не се твърди и нито една от другите възможни хипотези, даващи право на жалба на длъжника.

В случая не е налице и хипотезата на чл. 435, ал.4 ГПК по отношение на другия жалбоподател – г-н Б.. Легитимирано да обжалва действията на ЧСИ по опис на недвижим имот, съобразно разпоредбата на чл. 435, ал.4 ГПК е само онова трето лице, което в деня на възбраната или описа е било във владение на вещта. Владението е фактическо състояние и може да се докаже с всякакви средства. В случая не се твърди в самата жалба към деня на налагане на възбраната върху имота той да е бил във владение на г-н Б., по отношение на първата възбрана от 15.01.2013 г., наложена преди закупуване на имота на 23.10.2013 год.. При това положение жалбоподателят има друг път за защита, не и този по чл. 435, ал.4 ГПК.

Щом попадената жалба не съдържа твърдения за изчерпателно изброените от законодателя хипотези, в които обжалването е процесуално допустимо, то тази жалба не подлежи на разглеждане, а производството по делото пред ОС следва да бъде прекратено.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 532/11.08.2014 год. на ОС Добрич по гр.д. 533/2014 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: