О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 648./23.10.2018 г.

 

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                         РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д. Джамбазова ч.гр.д. № 518 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на С.К. Ч. от гр.Варна срещу определение № 1838/17.07.2018 г., с което е оставена без разглеждане молбата й по чл.64, ал.2 от ГПК за възстановяване на срока за отстраняване на нередовности на исковата молба по гр.д.№ 610/18 г. на Окръжен съд – Варна. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и твърдения, че исканото от съда удостоверение за данъчна оценка на процесния имот е представено с молбата за възстановяване на срока – вх.№ 18825/22.06.2018 г.

Становище по частната жалба не е изразено.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С определение № 707/20.03.2018 г. съдът е оставил без движение производството по гр.д.№ 610/18 г. с указания за отстраняване на нередовности на исковата молба, вкл. за представяне на удостоверение за данъчна оценка на процесния имот. След двукратно удължаване на срока за представянето му с по две седмици, производството по делото е прекратено с определение № 1430/7.06.2018 г., което не е влязло в сила и е предмет на в.ч.гр.д.№ 517/18 г. на Апелативен съд – Варна.

С молба вх.№ 18825/22.06.2018 г. по чл.64 от ГПК ищцата е поискала възстановяване на срока за отстраняване на нередовностите на исковата молба. С определение № 1652/27.06.2018 г. молбата е оставена без движение с конкретни указания за привеждането й в съответствие с чл.65 от ГПК, за което страната и пълномощникът й са уведомени на 6.07.2018 г. В указания срок като непредвидено обстоятелство е посочена невъзможност на страната да установи контакт с предишния си пълномощник по делото, в която връзка е приложена електронна кореспонденция.   

Въпреки изричните указания, отново не е представена данъчна оценка на имота, поради което правилно съдът с обжалваното определение е оставил молбата без разглеждане. Определението следва да бъде потвърдено, поради което съдът

 

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1838/17.07.2018 г. по гр.д.№ 610/18 г. на Окръжен съд – Варна.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                  2.