Р Е Ш Е Н И Е

175

гр. Варна,08.11.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Варненският апелативен съд - ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, на осми ноември през две хиляди и тринадесетата година в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

 ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

като разгледа докладваното от съдията ХРИСТОВА

ЧАСТНО въззивно гр. д. № 519 по описа за 2013 година:

Производството е ПО РЕДА НА ЧЛ. 538 ГПК, образувано по въззивна жалба на П.Я.В., от гр. ШУМЕН, срещу решение №223/12.09.2013 год. по гр.д. 412/2013 година на ОС Шумен, с което е оставена без уважение молбата му за предоставяне на информация относно произхода му /копие от документа за осиновяването/.

Въззивникът иска отмяна на решението и уважаване на молбата по мотиви, че това не би навредило на никого, а преценката на важните обстоятелства по чл. 105 СК е субективна. Твърди, че иска да узнае потеклото си, корените си, а тайната на осиновяването е дискриминационна.

Заинтересованата страна Окръжна Прокуратура  Шумен е изразила становище за неоснователността на жалбата.

За да се произнесе по молбата, въззивният съд съобрази следното:

Производството пред РС е образувано по молба с правно основание чл. 105 СК, за предоставяне на информация относно осиновяване, подадена от самия пълнолетен осиновен. В молбата се излага, че осиновителите са починали и осиновеният желае да установи връзка с биологичните си родители.

Биологичните родители на молителя са починали, поради което и не са конституирани заинтересовани страни.

Представител на ОП Шумен е изразил становище за неоснователност на жалбата.

За да бъде предоставена на молителя информация за осиновяването му чрез предоставяне на копие от акта за осиновяване, следва преди всичко той да твърди и да докаже, че важни обстоятелства налагат това.

В случая причина за подаване на молба е желанието на молителя да узнае подробности за своя произход.

Това е важна човешка причина, но за съжаление тя не представлява правно основание за уважаване на молбата по чл. 105 СК.

Законодателството, уреждащо осиновяването в България, е установило тайна на осиновяването като основен негов принцип, от една страна. От друга страна, разкриване на лични данни на биологичните родители може да бъде допуснато само на законово основание.

Важни обстоятелства могат да бъдат такива, свързани с живота и здравето на осиновения или други негови основни човешки права. Такива обстоятелства в настоящото производство не се сочат.

Съдът е ограничен в правомощията си от закона, поради което и не може да се позовава емоции и принципи извън закона.

Молбата е неоснователна и подлежи на отхвърляне.

Изводите на настоящата инстанция съвпадат с тези на окръжния съд, поради което атакуваното решение следва да бъде потвърдено.

ВОДИМ от горното, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И:

      

ПОТВЪРЖДАВА решение №223/12.09.2013 год. по гр.д. 412/2013 година на ОС Шумен.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН съд в ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ОТ ВРЪЧВАНЕТО МУ НА МОЛИТЕЛЯ с частна жалба в приложното поле на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: