ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

718

Гр.Варна,24 ..10.2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 24…..октомври 2014 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Северина И.

     ЧЛЕНОВЕ:Маринела Дончева

          Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 519 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 519/2014 г. по описа на Апелативен съд - гр.Варна е по реда на чл. 274, ал.1 от ГПК и е образувано по частна жалба на Д.В.С., против определение № 534 от 12.08.2014 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е потвърдено разпореждане от 17.07.2014 г. за връщане на жалбата му с вх.№ 11010/02.07.2014 г., постановено от частния съдебен изпълнител Лучия Тасева по изп.дело № 2275/2012 г. и е осъден за разноските.

Жалбоподателят е навел следните оплаквания срещу обжалвания съдебен акт: окръжният съд не взел предвид изтъкнатите от него „основателни причини”, довели до неспазване на срока за внасяне на държавната такса, а именно влошеното му здравословно състояние, изискващо приемането му в болница и подготовка за операция. Молил е за отмяна на определението на окръжния съд и допускане до разглеждане по същество на жалбата му срещу действията на съдебния изпълнител. Молил е също така  на осн. чл.83 от ГПК да бъде „освободен” от заплащането на присъдените от окръжния съд разноски в размер на 1 000 лв. юрисконсултско възнаграждение, предвид тежкото му здравословно и финансово състояние, като е оспорил и размера му.

Насрещната страна „БЪЛГАРО –АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД е подала писмен отговор, с който е оспорила жалбата, настоявала е за потвърждаване на обжалвания съдебен акт и е молила за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в минимален размер от 1 000 лв.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване определението на окръжния съд, с което е потвърдено разпореждане на съдебния изпълнител за връщане на жалба срещу действията му, като неизгодно за него, редовна е и допустима. Разгледана по същество същата е частично основателна по следните съображения:

Оплакванията в настоящата жалба касаят несъобразяването на окръжния съд с влошеното здравословно състояние на жалбоподателя в определения от съдебния изпълнител срок за поправяне на нередовностите и именно по тях настоящата инстанция дължи произнасяне.

Жалбоподателят не е твърдял, а и липсват по делото доказателства да е поискал, в определения му от съдебния изпълнител срок за поправяне на недостатъците на жалбата или след изтичане на срока за това, че е молил съответно за продължаване на срока или за неговото възстановяване именно по изтъкнатите според него уважителни причини – влошено здравословно състояние. Затова, окръжният съд не е разглеждал по същество тези оплаквания, които имат отношение към посочените по-горе производства.

Независимо от горното, видно е от приложените документи, че жалбоподателят е имал пълномощник по изпълнителното дело, който е изпълнил частично разпореждането на съдебния изпълнител за отстраняване на нередовности в жалбата. Той е внесъл една част от дължимите такси - тези за съдебния изпълнител, лично в офиса на последния, като е останал задължен за внасянето на таксата по сметка на окръжния съд. Тези действия на жалбоподателя, извършени чрез пълномощник, опровергават твърденията му за обективна невъзможност да изпълни разпореждането на съдебния изпълнител.

Цитираното от жалбоподателя производство по чл. 83 от ГПК е неприложимо в случая, доколкото такова не е било инициирано от страната с изрична молба и не е било предмет на разглеждане от окръжния съд. По силата на посочената разпоредба не може да се отменя определението на окръжния съд за разноските.

Независимо от това, обаче и въпреки некоректната формулировка на искането по отношение на присъдените от окръжния съд разноски, предвид заявеното оспорване на размера на юрисконсултското възнаграждение, същото следва да се разбира като такова по чл. 78, ал.5 от ГПК. Доколкото искането за разноските е било направено с отговора на жалбата, препис от която не се връчва на жалбоподателя, а производството се развива в закрито заседание, жалбоподателят не е имал възможност да заяви възражението си по чл. 78, ал.5 от ГПК, поради което същото не е преклудирано и подлежи на разглеждане.

Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал.1, т.7 и чл. 11 от Наредба №1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, на ответника по частната жалба, предвид липсата на фактическа и правна сложност на производството, се дължи възнаграждение в минимален размер от 200 лв. Присъденото от окръжния съд възнаграждение за горницата над този размер до 1000 лв. следва да бъде отменено.

За настоящото производство, предвид направеното от ответника искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждание и с оглед оспорването на размера, по идентични с горните съображения, следва да се присъди сумата от 200 лв.  

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ  определение № 534 от 12.08.2014 г. по описа на Добричкия окръжен съд САМО В ЧАСТТА на осъждането за разноските ЗА ГОРНИЦАТА НАД  сумата от 200 лв. до 1000 лв., присъдени в полза на ответника „Българо америкаска кредитна банка” АД, като ПОТВЪРЖДАВА  определение № 534 от 12.08.2014 г. по описа на Добричкия окръжен съд в останалата му част.

ОСЪЖДА Д.В.С. с ЕГН **********, от гр.Добрич, пл. „Свобода” бл.9, вх.”В”, ап.4, да заплати на „Българо - американска кредитна банка” АД, ЕИК 121246419, със седалище и адрес на управление, гр.София, район Средец, ул.”Славянска” №2, представлявана от В.С. и Т.К., сумата от 200 лв. юрисконсултско възнаграждение за  производството пред настоящата инстанция.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: