ОПРЕДЕЛЕНИЕ 678

гр. Варна,   08.10.2015г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                            ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 519/15г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от „Халес” ЕООД, гр. Варна чрез представляващия го Г.Д.Т., против определение № 2768/29.07.15г. по в.гр.д. № 617/15г. на ВОС, с което е оставена без уважение искането на жалбоподателя за възстановяване на срок за обжалване действията на СИ по изп.д. № 20108070400402 по описа на ЧСИ Н. Денчева, рег. № 807, на осн. чл. 64 от ГПК. Посочва се, че няма законова пречка болничния лист да бъде издаден на следващия ден или след няколко дни. Претендира се жалбата му да бъде уважена.

В предвидения срок е депозиран отговор на частната жалба от насрещната страна /взискателя по изпълнителното дело/ „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, гр. София, с който същата е оспорена като неоснователна. Счита се, че обжалваното определение е постановено в унисон с нормата на чл. 64, ал. 2 от ГПК и мотивите на съда не са основани на тезата, че болничния лист е бил издаден незаконосъобразно. Споделят се изводите на съда, че заболяването на управителя на дружеството не го е лишила от възможността да депозира жалба до ЧСИ в съответния срок. На осн. чл. 78, ал. 8 от ГПК се претендира присъждането на юрисконсултско възнаграждение за настоящото производство в размер на 300лв.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

За да обоснове молбата си за възстановяване на срока за обжалване действията на съдебния изпълнител, молителят е посочил /в частната си жалба вх. рег. № 13333/29.04.15г. по вх. регистър на ВОС, приета от ВАпС по в.ч.гр.д. № 263/15г. като молба за възстановяване на срока/, че в последния ден от срока на 20.10.14г. управителят Т. на път за кантората на ЧСИ, носейки своята жалба, е получил стомашна криза със силно разстройство и се е наложило да потърси спешна медицинска помощ, която получил в АГППМП „Диана” ООД, гр. Варна, където са го прегледали и са му назначили лечение. На другия ден е подадена жалбата от управителя с молба до ЧСИ да я приеме като редовна. Към молбата е представен оригинал на БЛ № 0054611/21.10.14г., издаден от д-р Н. при АГППМП „Диана” ООД, гр. Варна. Разрешено е ползването на отпуск за временна неработоспособност за периода от 20.10.-21.10.14г. поради ОВИ с определен домашен стаен режим. В бележките няма отразени предписания. Представена е и рецепта за назначено медикаментозно лечение.

С оглед на горните обстоятелства следва да се приеме, че подадената в срок молба /поради липсата на нарочно уведомяване от ЧСИ за пропускане на срока за обжалване, което е станало едва с връчването на прекратителното определение на ВОС/ за възстановяване на срока за обжалване е неоснователна. Това е така, защото не са налице данни за внезапно тежко заболяване, което да е препятсвало подаването на жалбата на 20.10.14г. Самата диагноза е за остро вирусно заболяване при неяснота на засегнатите органи и функции на човешкото тяло. В болничния лист не е отразено в забележките някакви особености. Факт е, че въпреки определеният домашно-стаен режим за два дни, управителят Т. още на втория ден лично е депозирал жалбата си в кантората на ЧСИ. Не е налице непреодолимост на препятствието, тъй като депозирането на жалбата може стане освен в канцеларията на ЧСИ, но и по куриер и то не е необходимо да е лично от управителя.

По горните съображения обжалваното определение следва да се потвърди чрез оставяне без уважение на подадената против същото частна жалба.

Тъй като се иска възстановяването на срок за подаване на жалба против действията на СИ, то по арг. от т. 2 на ТР № 3/12.07.05г. по т.д. № 3/2005г. на ОСГТК на ВКС настоящото определение на апелативния съд е окончателно.

Насрещната страна е отправила искане за присъждане на разноски в размер на 300лв. за юрисконсултско възнаграждение, съизмерими с адвокатско възнаграждение за подобни случаи, поради което и на осн. чл. 78, ал. 8, вр. ал. 3 от ГПК посочената сума следва да й се присъди.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба, подадена от подадена от „Халес” ЕООД, гр. Варна чрез управителя му Г.Д.Т., против определение № 2768/29.07.15г. по в.гр.д. № 617/15г. на ВОС, с което е оставена без уважение искането на жалбоподателя за възстановяване на срок за обжалване действията на СИ по изп.д. № 20108070400402 по описа на ЧСИ Н. Денчева, рег. № 807, на осн. чл. 64 от ГПК.

ОСЪЖДА Халес” ЕООД, гр. Варна, ЕИК 103979626, ул. „Алеко Богориди” 5 да заплати в полза на „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, гр. София, ЕИК 831558413 сумата от 300 /триста/лв., на осн. чл. 78, ал. 8, вр. ал. 3 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: