ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№616

_30_.10.2017 г., гр. Варна

 

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _30_.10. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА.;

Като разгледа докладваното от съдия Х.

гр. д.52 по описа за 2015 година:

 

 

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.1 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Л.К.У. и Н.А.  У., и двамата граждани на Руската федерация, с постоянен адрес *** Петербург, срещу разпореждане № 8490/03.10.2014  год. по гр.д. 3687/2013 год. на ВОС, с което е върната като просрочена ЧЖ вх. № 27268/29.09.2014 год., подадена от адв. В., като пълномощник на същите лица срещу определение № 2459/22.08.2014 г. за прекратяване на същото дело поради отказ от иска.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и следва да бъде отменено, изложени са подробни съображения за това. Основният довод е, че е извършено нищожно вписване в търговския регистър на лицето А. К., като управляващо дружеството, представлявано от въззивниците – „А. – Ш. ЕНД Т.” ООД, КОЕТО Е АТАКУВАНО  ПРЕД ВОС по т.д. 1696/2014 год. Твърди се, че действията, извършени в настоящия процес от същото лице също са нищожни, поради което и не е следвало нито да се прекратява делото, нито да се съобщава определението за прекратяване на това лице и да се приема за просрочена ЧЖ срещу определението за прекратяване, подадена от Улибини.

Преписи от ЧЖ са връчени на новия представляващ на дружеството-ищец и на ответника в процеса „Е.В.” ООД, НО СТАНОВИЩА НЕ СА ИЗРАЗЕНИ.

Производството е било спряно до приключване на търговско дело № 1696/2014 год. на ВОС, за което на съда е служебно известно, че е приключило на 19.10.2017 год. с окончателен акт – определение на ВКС по т.д. 1405/2017 год. на ВКС, с което не е допуснато до касационно обжалване решение на ВАпС, т.о., с което е потвърдено решение от 09.12.2017 год. на ВОС, т.о. Следователно, пречките по хода на делото са отпаднали и производството следва да се възобнови, като съдът се произнесе по ЧЖ.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

Производството по гр.д. 3687/2013 год. на ВОС е образувано по установителен иск за собственост на недвижим имот на „А. – Ш. ЕНД Т.” ООД, представлявано към завеждане на делото от Л. и Н. Улибини, срещу М. И. Д., В. Б.Д., „Е. – Варна“ ООД, гр. Варна. Връчен е препис от ИМ, подаден е отговор от ответника, в който претенциите са оспорени, допуснато е обезпечение.

На 22.08.2014 год. е постъпила молба за отказ от иска, като ищцовото дружество е представлявано и подписано от А.К., управител, гражданин на Украйна, вписан в търговския регистър.

Съдът с определение № 2459/22.08.2014 год. е прекратил делото поради отказ от иска. Определението е съобщено на ищеца на новия му адрес в с. Приселци на 27.08.2014 год., като е приет и нов пълномощник – адв. А..

На 29.09.2014 год. Улибини, като представляващи ищеца са подали ЧЖ срещу определението за прекратяване, като са заявили, че вписването на новия управляващ е нищожно, съответно отказът от иска не следва да бъде зачетен по делото.

Съдът е върнал тази ЧЖ, като я е приел за просрочена.

Именно този акт е обжалван и предмет на настоящото производство.

С влязло в сила решение на ВОС, т.о. по т.д. 1696/2014 год. Р№954/09.12.2015 год. е прието за установено по отношение на ищеца ООД, че вписването на новия управител и на предхождащите го промени в ТР е вписване на несъществуващи обстоятелства.

Следователно, представляващите ищеца лица не са уведомени надлежно за прекратителното определение, а подадената от тях ЧЖ е подадена в срок. Същата не е просрочена и не е имало основание да бъде върната.

Обжалваният акт следва да бъде отменен, а делото върнато на ОС за администриране на жалбата.

Водим от горното, съдът

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ разпореждане № 8490/03.10.2014  год. по гр.д. 3687/2013 год. на ВОС, с което е върната като просрочена ЧЖ вх. № 27268/29.09.2014 год., подадена от адв. В., като пълномощник на същите лица срещу определение № 2459/22.08.2014 г. за прекратяване на същото дело поради отказ от иска, и ВРЪЩА делото на ОС за администриране на жалбата.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: