ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

80

 

гр.Варна,28.01.2016 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на двадесет и осми януари  2016 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

        ЧЛЕНОВЕ:  Петя Петрова

                            Юлия Бажлекова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 52 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 52/2016 г. по описа на Варненския апелативен съд е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на В.А.Б., подадена чрез адв. Б.З., против определение № 3452/05.10.2015 г., постановено по в.гр.д. № 2747/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата му с вх. № 4021/10.08.2015 г. срещу действията на ЧСИ Н. Г. с рег.№ 716 с район на действие ВОС по изп.д. № 20127160401160, изразяващи се в изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот от 27.10.2014 г.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на определението, като постановено в нарушение на процесуалния закон, при нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост, молил е за отмяната му и връщане на делото на окръжния съд за произнасяне по същество на жалбата му срещу постановлението за възлагане на имота.

Взисктелят „Уникредит Булбанк” АД не е подал отговор на жалбата.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд като неизгодно за него, редовна е и допустима, а разгледана по същество – неоснователна по следните съображения:

Жалбата на солидарния длъжник пред окръжния съд е била подадена против постановление за възлагане на недвижимия имот от 27.10.2014 г. при наведени оплаквания за незаконосъобразно определяне на първоначалната тръжна цена, занижаването на същата и допуснати нарушения във връзка с разгласяването на публичната продан.

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 3 ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

Съгласно задължителните указания, дадени в т.8 на Тълкувателно решение 2/2013 г. от 26.07.2015 г. на Върховния касационен съд на Република България, ОСГТК, действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка са част от наддаването и надлежното им извършване подлежи на проверка по жалба срещу постановлението за възлагане. Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от надаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане.

В настоящия казус, оплакванията в жалбата пред окръжния съд не попадат в обхвата на проверката при обжалване на постановлението за възлагане, защото имат отношение към разгласяване на проданта и процеса на изготвяне на оценките и са подготвящи публичната продан. Те не съставляват действия по наддаването нито касаят възлагането по най-високата цена, поради което и не покриват хипотезата на чл. 435, ал.3 от ГПК, за да бъдат разгледани по същество. В този смисъл оплакванията в настоящата жалба за превратно тълкуване на закона от окръжния съд, в разрез с всякаква логика и трайно установена съдебна практика и теория, са несъстоятелни. Определението на окръжния съд е съобразено и е постановено в съответствие с цитираното по-горе Тълкувателно решение, което е задължително за съдилищата. Затова, подадената пред окръжния съд жалба е била недопустима и  правилно не е била разгледана от окръжния съд.

Оплакванията на жалбоподателя за нарушаване от окръжния съд на процесуалните правила, чрез лишаване на друг солидарен длъжник от подаване на отговор по жалбата му, също са неоснователни, доколкото той не може да защитава чужди права, а освен това жалбата му не е била разглеждана по същество от окръжния съд. Пак, защото жалбата му е била недопустима, няма основание тя да бъде внесена за разглеждана от окръжния съд в открито съдебно заседание, а и жалбоподателят не е трето лице, а длъжник по изпълнението, поради което и тези възражения са неоснователни.

С оглед изложените съображения, постановеното от окръжния съд определение е правилно и не страда от визираните в жалбата пред настоящата инстанция пороци, поради което то следва да бъде потвърдено.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд.

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3452/05.10.2015 г., постановено по в.гр.д. № 2747/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: