Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 154/27.11.2018г.

 

гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд - гражданско отделение, в открито заседание на четиринадесети ноември, двехиляди и осемнадесета година, в състав:

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

          при участието на секретаря Ю.К.,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр.дело № 520/18 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от пълномощника на С.А.Д. *** против решение № 886/18.05.2018 г. по гр.д.№ 2509/17 г. на Окръжен съд - Варна, с което е осъдена да заплати на „СК-2008“ ООД – Варна сумата от 55070.00 лева, получена на отпаднало основание в резултат от развален договор за правна помощ, на основание чл.55, ал.1, предл.трето от ЗЗД, ведно със законната лихва, считано от предявяването на иска, до окончателното изплащане на сумата и разноските по делото. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на материалния и на процесуалния закон, с молба за отмяна и за отхвърляне на иска.

В подаден писмен отговор и в съдебно заседание пълномощникът на представляващите ищцовото дружество оспорва въззивната жалба и изразява становище за правилност на обжалваното решение.

          Въззивната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

Предявени са обективно кумулативно съединени искове от „СК-2008" ООД – Варна, представлявано от К.Л. и К.Р.П. с правно основание чл. 55, ал. 1, предл.3  от ЗЗД, вр. чл. 87, ал. 1 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД против С.А.Д. *** за сумата от  55070 лева, ведно със законната лихва, дължима на отпаднало основание по развален поради неизпълнение от довереника на договор за поръчка - възложено процесуално представителство по водено от ищците търговско дело; при условията на евентуалност - за заплащане на същата сума, на осн. чл. 55 ал. 1, предл.3 от ЗЗД, вр. с чл. 87, ал. 1 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД – получена на  неосъществено правно основание - невъзможност за изпълнение на договор за поръчка, сключен във връзка с възложено процесуално представителство за образуване на исково производство срещу „Евросилекс“ ООД поради пропуск на ответницата да предяви вземанията на ищеца в открито производство по несъстоятелност.

Оспорвайки исковете, ответницата отрича наличието на договор за правна помощ с представляващите ищцовото дружество; твърди, че при евентуалното им доказване, извършените преводи на суми по нейна сметка не са от дружеството и не дължи връщане; не признава факта на получаване на два банкови превода на 06.04.2011 г., но при доказаност на този факт, прави възражение за изтекла погасителна давност.

Като доказателство по настоящото дело е приложено т.д. № 3179/11 г. на ВОС, от които се установа следното: на л.4 се съдържа пълномощно, установяващо, че адвокат С.Д. и адв. В.И. са представлявали „СК-2008“ ООД с уговорена цена на договора за правна помощ в размер на 3000 лева. Предвид извършено оспорване на представителната власт, с молба от 2.04.2011 г., адвокат Д. е представила по делото две пълномощни с текст на български и на английски език, подписани от представляващите дружеството-ищец с дата на съставяне 10.11.2010 г. във вид на копия, заверени за вярност с оригиналите. Представено е и пълномощно с нотариална заверка на подписа на К.Р.П. лично и като управител на „СК-2008“ ООД за упълномощаване на Ш.К.К. с описаните в него права. Предвид ново оспорване на представителната власт, с молба от 10.05.2012 г. адв. С.Д. е представила пълномощно в оригинал, съставено на 19.03.2011 г. от Ш.К.К. и съдържащо подписите на упълномощителя и на упълномощената адв.Д.. На стр.145 от търговското дело е приложен договор за правна помощ, представен на 29.10.2012 г., с уговорена цена на правната помощ 3000 лева, подписан от упълномощителя К.Л., адв.С.Д. и адв.В.И. С решение № 1685/30.11.2012 г. „Евросилекс“ ООД е осъдено да заплати на „СК–2008“ ООД, представлявано от К.Л. сумата от 30000 лева, представляваща частичен иск от 456984 евро, недължимо платени при отпаднало основание, ведно със законната лихва и сумата от 4515 лева - разноски по делото. За получените с разписка от 08.01.2018 г. документи по делото, адв.Д. е подписана като „адвокат–пълномощник по т.д.№ 3179/2011 г. ВОС“.

С решение № 1192/18.12.2013 г. по т.д.№ 814/13 г. на ВОС осъденото дружество „Евросилекс“ООД е обявено в неплатежоспособност, считано от 30.04.2010 г.

С нотариална покана, връчена на 11.10.2017 г., ответницата е поканена от представител на съдружниците да се яви на 26.10.2017 г. за връщане на общо 30465.80 евро. В последвал писмен отговор С.Д. е оспорила твърдяните в поканата факти и е отказала плащане.  

Страните не спорят, че на 6.04.2011 г. по сметката на С.Д. в Банка ДСК са постъпили две суми от 15 232.90 евро. С молба от 12.04.2012 г. по т.д.№ 3179/11 г. тя е уведомила съда за получаването на дължимата сума за държавна такса с уверения, че превода е от името на представляваното от нея дружество, а в с.з. не оспорва получаването на банковите преводи в посочените размери, декларирането им в НАП и плащането на дължимия данък и социални осигуровки.

Безспорен е факта, че по фактура № 28/25.03.2011 г. ответницата е описана като доставчик на услуга в размер на 91949.98 лева, от които договорено адвокатско възнаграждение 38000 лева; от тях за плащане 19000 лева и 72949.98 лева /37 603 евро/ за държавна такса.

Ответницата не оспорва авторството на ръкописния текст върху три документа, представени от ищеца с уточнения относно цената на исковете и дължимите държавни такси. От текста се установява, че е проектирано предявяването на частичен иск за сумата от 30000 евро, а не за 30000 лева. Следователно, адв.С.Д. е работила по договор за поръчка с дружеството за вземане в размер на 456984 евро, от които е предявила частичен иск 30000 лева, въпреки, че е получила парични преводи в общ размер на 30232.90 евро.

По делото са събрани гласни доказателства:

Показанията на свидетелката Хр.К. са кредитирани от съда като кореспондиращи с изявленията на ответницата в отговора на нотариалната покана и съответстващи на представените писмени доказателства.

Свидетелката, присъствала на преговорите, установява, че разговорите между адвокат С.Д., свид. Ш.К. и един от съдружниците първоначално се водили във връзка с иск за цялата сума с лихвите, но предвид размера на държавната такса и адвокатския хонорар, взели решение искът да се заведе само за главницата. Извършените  изчисления ответницата предала на свидетелката, според които сумата за такси и хонорар възлизала на около „тридесет и две хиляди и двеста и няколко евро“, като всеки от съдружниците поотделно и по равно превели дължимите суми по сметката на адв. Д..

Ответницата изпратила на свидетелката извлечение от сметката си като доказателство за получаването на преведените суми. При разговор през 2012 г. свидетелката разбрала, че искът е предявен като частичен за 30000 евро, но от съдебното решение установила, че е за сумата от 30000 лева. Свидетелката, посредничила между съдружниците и ответницата, установява очакванията им да предяви иск за разликата над 30000 лева, за която предварително й били преведени такси и разноски. След време адв.Д. обяснила, че предявяването на иск е безпредметно, тъй като длъжникът е „в ликвидация, има много кредитори“, поради което ще върне разликата от неизразходените суми; тъй като парите били изхарчени, а ответницата очаквала други плащания, обещала да ги възстанови на вноски; впоследствие прекъснала комуникацията.

Показанията на свид. Ш.К. - съпруг на първата свидетелка са подробни, последователни и установяват сходна фактическа обстановка. Различията с показанията на свид. Хр.К. са относно на авторството на ръкописния текст върху пълномощните на л.26 и л.27. Свидетелката твърди, че те са съставени от нея, а според съпруга й - от адв. Д. няколко месеца преди да бъде извършен превода на сумите по нейната сметка.

Свид. В.И. установява воденето на разговори за предявяване на иск срещу „Евросилекс“ за голяма сума пари, за което е съставил пълномощно; сумата от 19000 лева представлявала целия хонорар за дейности във връзка ООД „СК 2008“. Неговият хонорар от 9500 лева бил заплатен от ответницата по банков път от суми, преведени й от съдружниците за воденето на дело против „Евросилекс" за цялата сума, като иска бил предявен като частичен за 30000 лева. 

По делото е представен заверен превод на документи, установяващи, че на 6.04.2011 г. адвокат С.Д. е получила по сметката си в Банка ДСК два парични превода от по 15232.90 евро, наредени от сметката на Л.К. - като едноличен акционер на „Клеоошън“ и от сметката на К.Р П.  - съдружник в ООД „СК 2008“.

Правилен е извода на съда, че наличието на упълномощаване за процесуално представителство пред съд установява, че адвокат С.Д. е действала като страна по договор за поръчка, сключен с ООД „СК – 2008“. Съобразно чл. 280 и сл. ЗЗД довереникът се е задължил да извърши за сметка на доверителя възложените му действия срещу заплащане на уговореното възнаграждение в определен срок. Събраните доказателства установяват, че страните са провели разговори и са съставили документи за процесуално представителство на ищцовото дружество от адв.С.Д. и адв.В.И. в съдебно производство за връщане на сумата от 456 984.00  евро. В рамките на образувано т.д.№ 3179/2011 г. на ВОС е постановено решение за уважаване на частично предявен осъдителен иск от цялото установено вземане, а по сметката на ответницата на 06.04.2011г. е постъпила сума в общ размер от 30463.80 евро с наредители на сумите двамата съдружници на ООД „СК 2008“, като единният е превел сумата от лична своя сметка, а другият - от сметка на фирма, чийто едноличен собственик на капитала е. Основанията за извършените преводи се отнасят до ООД „СК 2008“,  представлявано от ответницата. Тя е съставила документи във връзка с цената на иска, държавните такси и адвокатски хонорар, както за цялата сума по претенцията на ООД „СК 2008“ против „Евросилекс“ ООД в размер на 456984.00 евро, така и относно частично предявяване на иска  за 30000 евро. В качеството си на пълномощник на дружеството тя е кореспондирала с него чрез свид. Хр. К., като от писмата по електронна поща се установява, че предмета на договора не се ограничава само с предявения иск за сумата от 30000 лева. Извършените преводи по сметката на ответницата имат основание договор за правна помощ и съдействие за връщане на главницата по претенцията на дружеството срещу „Евросилекс“ ООД.  Не се твърди и не е спорно, че адв.С.Д. не е предявила иск за разликата над присъдените 30000 лева до 456984 евро. Липсват твърдения тя да е имала други облигационни връзки със съдружниците на ОДД „СК 2008“ или с други техни фирми. Правилен е извода на съда, че внесените суми по сметката на С. Д. са в изпълнение на уговорки между страните за осъществяване на правна помощ и съдействие.

От решението по т.д.№ 3179/2011 г. се установява размера на разноските, присъдени в полза на ООД „СК 2008“ -  4515 лева, от които 1200 лева държавна такса, за която има изявление в молба до съда от ответницата, че платената от нейна сметка с получена от банков превод сума от ООД „СК 2008“. За разликата над присъдените с решението разноски, до размера на  получения превод в размер на 30463. 80 евро, адв. С. Д. дължи отчет на ищцовото дружество. 

Бездействието на ответницата да предяви иск за цялото вземане представлява неизпълнение на договора за поръчка независимо от това дали се дължи на забава от нейна страна или на преценката й за неоснователност на претенцията поради липса на субект или на актив, върху който да бъде насочена изпълнителната сила на евентуалното осъдително решение в полза на ООД „СК 2008“. И в двата случая, се дължи отчет  и връщане на неразходените суми, като е без значение факта дали към датата на образуване на настоящото производство ответницата е упражнявала професията адвокат – като пълномощник на дружеството тя се е легитимирала пред ВОС при подаване на молба с искане за издаване на незаверени копия от търговското дело на 15.11.2017 г.; в това качество е получила исканите копия на 08.01.2018 г.

От влизане в сила на решението по търговското дело, ответницата е в забава относно изпълнението на договореното – да предяви иск за разликата над 30000 лева до 456984 евро. Възражението за изтекла погасителна давност е неоснователно, тъй като началният момент, от който започва да тече давността е датата на влизане в сила на съдебното решение за присъдените 30000 лева – 30.11.2012 г. Ищцовото дружество е доказало, че няма интерес от изпълнение предвид факта, че длъжникът е в производство по несъстоятелност, поради което има право да развали договора без да дава срок за изпълнение.

Изявлението на ответницата, че получените суми са надлежно декларирани пред НАП, платени са данъци и социални осигуровки  и случаят е „приключен“, не освобождава адвоката от задължението да се грижи за интереса на доверителя. При обективна невъзможност или друга причина поради, която не могат да изпълнят тези задължения, следва да уведоми доверителя и да пази имуществото, което получава във връзка с изпълнение на поръчката.

Правилно съдът е определил размера на сумата, за която искът е основателен. Постъпилата по сметката на ответницата сума е в размер на  30465.80 евро, а извършените разноски по т.д.№3179/2011г. на ВОС са в размер на 4515 лева. Правилно съдът е приел, че искът е основателен за сумата от 55070 лева, на основание чл. 55, ал.1 предл. трето от ЗЗД, със законна лихва от датата на предявяване на иска, до окончателното изплащане на задължението.  

Обжалваното решение следва да бъде потвърдено. С оглед изхода от спора, въззивницата следва да заплати направените разноски пред настоящата инстанция в размер на 960 лева, съобразно представения списък.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                             Р       Е       Ш      И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 886/18.05.2018 г. по гр.д.№ 2509/17 г. на Окръжен съд – Варна.

ОСЪЖДА С.А.Д., ЕГН **********, с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ  на „СК-2008" ООД, ЕИК 200059958, с адрес гр. Варна, Бул. „Осми приморски полк" №128, ап. 81,  представлявано от К.Л. и К.Р.П., сумата от 960.00 /деветстотин и шестдесет/ лева, представляваща направените по делото съдебно деловодни разноски, на основание чл. 78 от ЗЗД.

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

 

                                                                   2.