О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 699./11.11.2019 г.

 

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание в следния състав:

                                         

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д. № 521 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

         Производството е образувано по частна жалба, подадена от процесуалния представител на Б.Г.Б. от гр.Силистра против определение № 297/19.08.2019 г. по гр.д.№ 152/19 г. на Окръжен съд – Силистра, с което е отхвърлено искането му по чл. 83, ал. 2 ГПК за освобождаване от заплащане на такси и разноски по делото. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

           Производството по чл. 83, ал.2 ГПК е едностранно, но ответницата Д. Д. Й. е изразила писмено становище за неоснователност на подадената частна жалба.

         След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установено следното:

         Предявен е иск по чл.464 от ГПК от Б.Г.Б. против Д. Д.Й. и В.Е.Т.с искане да се приеме за установено в отношенията между страните, че в полза на първата ответницата не съществува вземане към втория ответник в размер на 208616.36 лева.

         В указания с разпореждане от 11.06.2019 г. срок за внасяне на държавна такса в размер на 27861,74 лв., е депозирана молба по чл. 83, ал.2 ГПК за освобождаване на ищеца от заплащане на ДТ и разноски по делото. Като доказателство са приложени: декларация за семейно и материално положение, удостоверение от НАП - Варна, нотариален акт за дарение на недвижим имот № 107, том ІІ, дело № 581/1986 г., справка по лице на СВп, гр. Варна. С молба вх.№ 2481/16.08.2019 г. пълномощникът на ищеца е направил изрично изявление, че не е заплащано адвокатско възнаграждение.

С оглед горното, Варненският апелативен съд приема, че изводът на първоинстанционният съд за липса на условията по чл.83, ал.2 от ГПК е неправилен.

Разпоредбата на чл. 83, ал. 2 ГПК предвижда право на освобождаване от такси и разноски за лицата, които нямат имущество и доходи. Преценката за това наличие се извършва от съда въз основа на представените доказателства за имущественото състояние на лицето, семейното му положение, здравословното състояние, трудова заетост, възраст и всички обстоятелства, относими към възможността за изпълнение на законоустановеното задължение за плащане на държавна такса по делото.

Макар и в трудоспособна възраст, подписаната от ищеца декларация установява, че той няма доходи от трудова дейност; притежаваната ид.ч. от дарен през 1986 г. недвижим имот не предполага възможност за реализиране на доходи; наличието на образувани по негово искане изпълнителни дела също не е доказателство за наличието им.

С оглед горното, Варненският апелативен приема, че държавна такса в размер на 27861,74 лв. е извън възможностите на ищеца и съставлява пречка за упражняване на процесуалните му правата, поради което обжалваното определение следва да бъде отменено, а вместо него – постановено друго, с което молбата по чл.83, ал.2 от ГПК бъде уважена, поради което

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

         ОТМЕНЯ определение № 297/19.08.2019 г. по гр.д.№ 152/19 г. на Окръжен съд – Силистра и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

         ОСВОБОЖДАВА Б.Г.Б. от гр.Силистра от заплащане на такси и разноски по гр.д.№ 152/19 г. на Окръжен съд – Силистра, образувано по иск по чл.464 от ГПК против Д.Д. Й. и В.Е. Т..

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                                     2.