Р Е Ш Е Н И Е

4

гр. Варна, 11.01.2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на четиринадесети декември през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Секретар Ю.К.,

като разгледа докладваното от съдията П. Христова

въззивно гражданско дело № 522 по описа за 2016-та година:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по две въззивни жалби срещу решение № 1076/08.08.2016 год. по гр.д. 364/2016 год. на ОС Варна, с което: е ОСЪДЕН Н.П.Г., действащ като Частен съдебен изпълнител с рег. № 716 и район на действие Варненски окръжен съд, гр.Варна, ул. „Цар Асен I“, вх. А, ет.1, офис 1, при участието на третото лице помагач ЗАД „Алианц България“ – гр.София ДА ЗАПЛАТИ на Е.К.Г. и Г.К.Г.,***, следните суми: 1.Сумата от 24375 лева, претендирана като част от обезщетение за нанесени имуществени вреди, установени в общ размер на 54 375 лева, ведно със законна  лихва върху присъдената сума считано от 18.02.2016 г. до окончателното изплащане, на основание чл. 45 от ЗЗД и чл. 86 от ЗДД.; 2. Сумата от 7436,60 лева, претендирана като част от обезщетение за нанесени имуществени вреди, установени в общ размер на 16 589.33 лева, на основание чл. 45 от ЗЗД; 3. Сумата от 3742.17 лева, претендирана като част от обезщетение за нанесени имуществени вреди установени в  общ размер на 6910 лева, на основание чл. 45 от ЗЗД; 4. сумата от 3028,85 лева, представляващи направените по делото разноски съобразно уважената част от исковете, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК.

Подадена е жалба от Н.П.Г., действащ като ЧСИ рег.№ 716, срещу решението в цялост. В жалбата се твърди, че решението на ОС е неправилно, че е постановено при нарушение на съществени процесуални правила, при неправилна ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ. Оспорва се наличието на неправомерно поведения у ЧСИ, твърди се, че той е действал като трето, държащо запорирана сума лице, а не като орган на съдебно изпълнение при предаване на исковата сума. Оспорва се наличието на причинно-следствена връзка между твърдяното като незаканосъобразно действие на ЧСИ и вредите за ищците, както и правните изводи на съда в същия смисъл. Иска се отмяна на първоинстанционното решение и отхвърляне на исковете.

Срещу тази жалба не е постъпил писмен отговор от насрещните страни Е.К.Г. и Г.К.Г.,***. Жалбата се оспорва в с.з. от процесуален представител.

Третото лице-помагач „Алианц България“ АД не е взело участие във въззивното производство.

Съдът, предвид събраните по делото доказателства и доводите на страните, по вътрешно убеждение и въз основа на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Пред ОС са предявени искове с правно основание чл. 74 от ЗЧСИ и чл. 86 от ЗЗД, от Е. и Г. Г. срещу ЧСИ Николай Георгиев с рег. № 716 и район на действие Варненски окръжен съд, при участието на трето лице помагач на ответника ЕООД „ДЗИ Общо застраховане“ – гр.София, впоследствие заменен с „Алианц България“ АД, гр. София, кумулативно съединени осъдителни искове всички с правно основание чл. 45 от ЗЗД, за заплащане на обезщетение в размер на 24375 лева, претендирани като част от обезщетение за нанесени имуществени вреди в общ размер на 54375 лева,  за сумата 7436.60 лева /част от 16 589.33 лева / представляващи законна лихва върху главницата, разноски в размер на 3742.17 лева /част от 6910 лева/. Претендира се законна лихва върху общия размер на претендираните суми, т.е. върху сумата от 35 553.77 лева, считано от датата на предявяване на иска 18.02.2016 г. да окончателното изплащане, на основание чл. 86 от ЗЗД и разноски в производството , на основание чл. 78, ал.1 от ГПК.

Твърди се, че имуществената вреда е следствие на невъзможността да бъдат събрани горепосочените суми, присъдени като главница, законна лихва и разноски в исково производство в тежест на „Търговска къща Европа“, в исково производство, по което е издаден изпълнителен лист на 18.12.2013 г., независимо, че са били обезпечени със запор върху вземане, тъй като в нарушение на императивни правила в изпълнителния процес, вземането е било изплатено на кредитора преди да е връчена покана за доброволно изпълнение и преди да е започнал, съответно изтекъл срок за доброволно изпълнение.

Ответникът пред ОС е оспорил фактическите твърдения на ищците. Твърденията му са, че през 1999 г. бащата на ищците, а именно Ж.З.Г. е апортирал ид. част от свой недвижим имот в капитала на „Търговски център Галактика“ АД, което от своя страна през 2002 г е апортирало същия имот в капитала на „Търговска къща Европа“ АД. След съдебен спор между търговската къща и Ж. Г., сумата от  180 267.34 лева е останала в държане на ЧСИ от момента на допускане на обезпечението на иска до издаване на изпълнителния лист, а след неговото предявяване е образувано изпълнително дело № 43/2011 г. и сумата е преведена на кредитора – търговската къща. Изразява се становището, че за тази сума ЧСИ не е бил длъжен да изчаква срок за доброволно изпълнение, тъй като не е действал в качеството си на съдебен изпълнител, извършващ действия по принудително изпълнение, а е следвал указанието на кое лице да изплати сумата, събрана от публичната  продан. Плащането е извършено на 18.02.2011 г. преди възникване на основанието от 18.03.2011 г./обезпечителната заповед/, за което се твърди, че е осуетено и на основата на този факт се възразява срещу елемент от ФС на претенцията за непозволено увреждане - причинна връзка между деянието и вредата. Възразява се и срещу друг факт от фактическия състав вината като се акцентира на обстоятелството, че сумата е преведена един месец преди да е била предявена обезпечителната заповед и той няма как да е предполагал намеренията на ищците да обезпечават и да предявят иска.

Третото лице помагач ЕООД „ДЗИ Общо застраховане“ – гр.София е възразило срещу конституирането му като страна в процеса. С протоколно определение от съдебно заседание, проведено на 07.07.2016 г.,  е отменено определението за конституиране на ЕООД „ДЗИ Общо застраховане“ – гр.София в качеството на трето лице помагач по искане на ищеца, поради непредставяне на доказателства за наличие на правен интерес.

Третото лице помагач ЗАД „Алианц Блгария“ не е взело участие и в първоинстанционното производство.

Производството пред ОС е образувано по искове, предявени от Е. Костов Г. и Г.К.Г. против Николай Петров Георгиев, в качеството му на Частен съдебен изпълнител с рег. № 716 и район на действие Варненски окръжен съд, при участието на трето лице помагач и ответник „Алианц България“ ЕАД – гр.София кумулативно съединени осъдителни искове всички с правно основание чл. 74 ЗЧСИ вр чл. 45 от ЗЗД, за заплащане на обезщетения за нанесени имуществени вреди в размер на 24375 лв. като част от общия размер на вредите от 54375 лв., ведно със законната лихва, считано от 18.02.2016 год. до окончателното изплащане на главницата, вследствие от незаконни действия на ЧСИ. В исковата молба се излага, че вследствие на закононарушения на ЧСИ ищците не са успели да съберат горепосочените суми, присъдени като главница, законна лихва и разноски, от длъжника „Търговска къща Европа“, в исково производство, по което е издаден изпълнителен лист на 18.12.2013 г., независимо, че са били обезпечени със запор върху вземане. Твърди се, че в нарушение на императивни правила в изпълнителния процес, вземането е било изплатено на кредитора преди да е връчена покана за доброволно изпълнение и преди да е започнал, съответно изтекъл срок за доброволно изпълнение.

Ответникът Г. пред ОС е оспорил своевремнно исковете с твърдения, че не е извършил незаконни действия, както и че плащането е било извършено месец преди налагане на обезпечението.

Третото лице помагач ЗАД „Алианц България“ – гр.София не е взело участие в процеса.

По делото се установява, че въз основа на изпълнителен лист от 22.11.2007 г., издаден след влязло в законна сила Решение № 1708 от 12.06.2006 г. по гр.д. № 1198 по опис на ВРС за 1999 г.,  е образувано изпълнително дело № 380/2007 г. по опис на ЧСИ № 716 с район на действие ВРС. Видно е от изпълнителния лист, че делото е за делба на недвижим имот, изнесен на публична продан при общо 10 съделители, като ищците са съответно съделител  № 2 и съделител № 3, а съделител № 10 е Ж.З.Г., който е бил подпомаган в процеса от трето лице помагач „Търговски център Галактика“ АД.

В сметката на ЧСИ е постъпила сумата от 1 974 420 лева, представляваща разликата между предложената цена от 2 350 500 лева и полагащата се по квота на съделител № 5.

ЧСИ Георгиев е съставил разпределителен протокол на 18.07.2008 г., от съдържанието на който се установява, че  съделител  № 10 Ж.Г.Ж.  е следвало да получи 8/100, при участието на трето лице помагач „Търговска къща Европа“ правоприемник на „Търговски център Галактика“.

 Две години по-късно, на 15.02.2010 г. „Търговска къща Европа“ с молба с вх. Рег. № 475 е представила на ЧСИ Георгиев изпълнителен лист, издаден по гр.д.№ 424 по опис на ВОС за 2010 г., за сумата от 180 267.34 лева. Образувано е изпълнително дело, съответно на 16.02.2011г. е изпратена покана за доброволно изпълнение на длъжника Ж.З. Г. за изплащане на сумата от 225 521.28 лева. Два дни по-късно, на 18.02.2011 г. е наредена сумата по сметката на кредитора на Ж. З.Г., а именно „Търговска къща Европа“ АД. Поканата е връчена на 07.03.2011 г. от Огнян Георгиев, сътрудник по призоваване към ЧСИ, и е получена З.Г. със задължение да я предаде на Ж.З.Г.. Срокът за доброволно изпълнение е изтекъл на 22.03.2011 г.

В срока за доброволно изпълнение, съдия при ВОС е издал обезпечителна заповед въз основа на определение № 873 от 17.03.2011 г.  по ч. гр.д. № 472/2011 г., с което е допуснато е обезпечение на бъдещите искове на Е. и Г. Г. срещу „Търговска къща Европа“ АД  общо за сумата от 90 000 лева, чрез запор върху вземането на „Търговска къща Европа“ АД,  което има към Ж. З. Г..

Обезпечителната заповед е от 18.03.2011 г.  и на същата дата е представена на ЧСИ Георгиев. Придружаващата молба е с рег. № 746 от 18.03.2011 г. и с нея е поискано да се наложи запор върху вземането на „Търговска къща Европа“ до размера на обезпечената претенция от 90 000 лева.

Запорно съобщение е издадено от ЧСИ на 22.03.2011 г. под изходящ номер 1142, от което е видно, че сумата вече е била получена от „Търговска къща Европа“ АД  с платежно нареждане от 18.02.2011 г. и че ЧСИ е изискал незабавно нейното връщане. Запорното  съобщение е получено от адв. К.К. на 22.03.2011 г.

Обезпечените искове на ищците срещу „Търговска къща Европа“ АД са уважени както следва – за Е.Г. – 15 000 лева и разноски в размер на 2345 лева, за Г.Г. - 39 375 лева и разноски в размер на 2350 лева и общо за двамата разноски в касационното производство в размер на 1500 лева.

Установява се от писмените доказателства, че Ж.З.Г. е бил задължен към „Търговска къща Европа“ със сумата от  225 512.28 лева към датата 16.02.2011 г., „Търговска къща Европа“  е била задължена към  Е. и Г. Г. със сумата от 88 209.06 лева към дата 17.09.2014 г.

Обезпечението на второто вземане е допуснато на 18.03.2011 г.  и е наложено, след като е изплатено задължението по вземането на „Търговска къща Европа“. Изплащането е извършено на 18.02.2011 г.  и не се спори, че това плащане е извършено с нареждане на ЧСИ по сметката на „Търговска къща Европа“ АД, без да е отправена покана за доброволно изпълнение към длъжника Ж.З.Г..

С определение № 1396 от 09.04.2011 г. е отменено обезпечението, допуснато с определение № 837 от 17.03.2011 г. по ч. гр.д. № 472/2011 г. и след влизане в законна сила на това определение е постъпила молба от „Търговска къща Европа“ АД  до ЧСИ за вдигане на наложените запори. С уведомление от 01.10.2011 г. са вдигнати запорите върху всички сметки на „Търговска къща Европа“ АД. На 28.10.2011 г., след сключване на договор за цесия между „Търговска къща Европа“ АД  и ООД “Кирови инвест“, последният е конституиран като взискател по изпълнително дело № 43/2011 г.  Към настоящия момент делото е висящо пред ЧСИ Станимира Данова с рег. № 718.

Ищците Г. са представили нотариална покана, връчена на ЧСИ на 28.04.2015 г., от съдържанието на която е видно,  че се претендира сумата от 99 503.50 лева, като обезщетение за непозволено увреждане по изпълнително дело № 43/2011 г.  и в размер на 9 437.50 лева по изпълнително дело № 628/2010 г.

         Предявените искове пред ОС са по чл. 74 ЗЧСИ, специален състав по отношение на непозволеното увреждане по чл. 45 ЗЗД, чиято особеност е качеството на автора на противоправното поведение, на ЧСИ. Останалите елементи на фактическия състав са същите: противоправно поведение, вреда, пряка причинно-следствена връзка между вредите и поведението, вина, или причини за поведението, за които ЧСИ отговаря. ОС е разгледал същите предпоставки за уважаване на исковете, поради което и обжалваното решение е допустимо.

В случая не са налице най-малко два от елементите на фактическия състав на исковете: противоправно поведение на ЧСИ и пряка причинно-следствена връзка между поведението и настъпилите вреди за ищците в процеса.

         Връчването на призовка за доброволно изпълнение в изпълнителния процес обезпечава правата на длъжника в изпълнителния процес, а не правата на кредиторите на взикателя. Ето защо, освен длъжникът, и то при защита на неговите права като длъжник, друг не може да се позовава на нарушения във връзка с връчване на ПДИ и изчакване на срока за доброволно изпълнение, още по-малко такива права имат ищците в настоящия процес. Не е налице противоправност в поведението на ЧСИ в конкретния случай, който е следвало да предаде постъпилата от проданта сума. Връчването на ПДИ при евентуално атакуване на действията на ЧСИ, освен това, се приема за подготвително по отношение на същинските изпълнителни действия. В конкретния случай спазването на срока за доброволно изпълнение не би могло да има за последица каквато и да е защита на правата на трети за конкретния изпълнителен процес лица, но това не касае настоящите ищци, които не са били страни в този процес и чиито права са били заявени пред ЧСИ месец по-късно от плащането. Освен това, обезпечителната заповед, от която се черпят права за Г. е издадена също месец след плащането, на 17.03., което означава, че и правата им по нея са възникнали след извършеното плащане.

Отделно от тези доводи, невъзможността на кредиторите на взискателя да реализират обезпечение, допуснато месец след извършване на плащането, по никакъв начин не може да се причини пряко от действие /връчване на ПДИ/, чиито срокове на извършване не са точно предвидими във времето, а последиците не са насочени пряко към целите на обезпечението. Самото връчване на ПДИ би могло да се забави, обективно или по субективни причини на връчителя или на длъжника в изпълнителния процес. Цялата конструкция на причинно-следствената връзка между поведението на ЧСИ и твърдяните вреди е изградена не върху дължимо поведение на ЧСИ към тях самите с конкретни параметри във времето към момента на плащането, а на предположения и неточни несбъднати прогнози в минало време.

Не се доказва и настъпилата невъзможност за осъществяване на обезпечението да е по причини, за които ЧСИ Георгиев отговаря.

Исковете са изцяло неоснователни и подлежат на отхвърляне.

При несъвпадане изводите на ОС с тези на въззивната инстанция, решението следва да бъде ОТМЕНЕНО и вместо него да се постанови друго, с което исковете да бъдат отхвърлени.

На Н. Георгиев следва да се присъдят разноски и за въззивната инстанция в размер на 3113,50 лв. за въззивната инстанция и 2400 лв. за първата инстанция за адвокатски хонорар. Общата сума е 5513,50 лв.

Предвид горното , съдът

                                    РЕШИ :

ОТМЕНЯ решение № 1076/08.08.2016 год. по гр.д. 364/2016 год. на ОС Варна,  И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ исковете, предявени от Е.К.Г. и Г.К.Г. срещу Н. П. Г., действащ като Частен съдебен изпълнител с рег. № 716 и район на действие Варненски окръжен съд, гр.Варна, ул. „Цар Асен I“, вх. А, ет.1, офис 1, при участието на третото лице помагач ЗАД „Алианц България” – гр. София” за заплащане на обезщетения за имуществени вреди, вследствие на незаконно действие на ЧСИ Н. П.Г. по изп.д. 43/2011 год., на осн. чл. 74 ЗЧСИ, препятствало събирането на тяхно законно установено съдебно вземане, в следните размери: 1.Сумата от 24375 лева, претендирана като част от обезщетение за нанесени имуществени вреди, установени в общ размер на 54 375 лева, ведно със законна  лихва върху присъдената сума считано от 18.02.2016 г. до окончателното изплащане, на основание чл. 74 от ЗЧСИ и чл. 86 от ЗДД.; 2. Сумата от 7436,60 лева, претендирана като част от обезщетение за нанесени имуществени вреди, установени в общ размер на 16 589.33 лева,; 3. Сумата от 3742.17 лева, претендирана като част от обезщетение за нанесени имуществени вреди установени в  общ размер на 6910 лева;.

ОСЪЖДА Е.К.Г., ЕГН **********, и Г.К.Г., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ на Н.П.Г., ЕГН **********, в качеството му на ЧСИ №716 на НК и район на действие ВОС, при участието на ЗАД “Алианц България” АД, в качеството на трето лице – помагач, сумата от 5513,50 лв., поравно, за разноски за ДВЕТЕ ИНСТАЦИИ, на осн. чл. 78, ал.3 ГПК.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ :