Р Е Ш Е Н И Е

214

гр. Варна, 20.12.2013 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, на четвърти декември през две хиляди и тринадесетата година в публично съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;      

ЧЛЕНОВЕ : ПЕНКА ХРИСТОВА;

ИВАН ЛЕЩЕВ;

секретар В.Т.,

 като разгледа докладваното от съдията Христова

гр. д. № 523 по описа за 2013 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 258 ГПК, ПО ВЪЗЗИВНА ЖАЛБА, подадена от В.Л.А. ***, СРЕЩУ решение № 1808/22.08.2013 год. по гр.д. 2721/2012 год. по описа на ВОС, с което са отхвърлени исковете, предявени от В.Л.А. срещу Н.К.Н. *** за приемане за установено вземане на г-н А. срещу г-н Н. в размер на 31164 лв., основан на твърдения за придобиване чрез договор за заем, обезпечен с договорна ипотека, учредена с нотариален акт № 78/2007 год., за което са издадени заповеди за незабавно изпълнение №1837/16.03.2012 г. по ч.гр.д. 3430/2012 год. на ВРС, ХХХІV с-в и изпълнителен лист по същото ч.гр.д., на осн. чл. 422 ГПК и за заплащане на сумата 17561,51 лв., представляваща лихва по същия договор за периода 11.08.2007 – 13.03.2012 г., на осн. чл. 240 ЗЗД, ведно със законната лихва от 13.03.2012 г. до окончателното изплащане на задълженията.

В жалбата се твърди, че решението на ОС е постановено без мотиви, при нарушение на съдопроизводствените правила – съставът на тройната СГЕ е определен чрез посочване по едно вещо лице от всяка от страните, което внасяло субективен елемент в заключението. Направено е искане за провеждане на нова тройна СГЕ, чийто състав да бъде определен от съда.

Насрещната страна Н.К.Н. не е подал писмен отговор в законовия срок, депозирал е писмено становище чрез процесуален представител преди с.з., с което оспорва въззивната жалба.

ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО СПОРА, СЪДЪТ ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

Производството пред ОС е образувано по искове от В.Л.А. срещу Н.К.Н. за приемане за установено вземане на ищеца срещу ответника в размер 31 164 лв., основан на твърдение за придобиване чрез договор за заем, обезпечен с договорна ипотека, учредена с нотариален акт № 78, том VI, рег. № 8458, нот. дело № 1056 по описа за 2007 г. на ВН, рег. № 147 на НК, за което са издадени заповед за незабавно изпълнение № 1837 от 16.03.2012 г. по ч. гр. д. № 3430 по описа за 2012 г на ВРС, ХХХІV-ти състав и изпълнителен лист по същото ч. гр. дело, по чл. 422 ГПК и за заплащане сумата 17 561.51 лв., представляваща лихва по същия договор за периода от 11.08.2007 г. до 13.03.2012 г., по чл. 240 ЗЗД, ведно с законната лихва от 13.03.2012 г. до окончателното изплащане на задълженията, с присъждане на разноски.

Пред ОС ответникът е оспорил исковете по съображения, че задължението е погасено чрез плащане, за което е представил разписки.

В частната жалба си срещу определение от 26.07.2012 г. ищецът и въззивник в процеса е оспорил автентичността на разписката.

По ч. гр. д. № 3430 по описа за 2012 г на ВРС, ХХХІV-ти състав е представен в заверен препис договор за ипотека с нотариален акт № 78, том VI, рег. № 8458, нот. дело № 1056 по описа за 2007 г. на ВН, рег. № 147 на НК за обезпечаване вземането на ищеца-заемодател по договор за заем, сключен с ответника за сумата 31 164 лв. с падеж 10.08.2007 г.

Съществуването на договора за заем не е било спорно по делото.

Спорно е погасено ли е вземането, предмет на заповедта за изпълнение.

От представения заверен препис на л. 23 от делото на ОС се установява, че на падежа 10.08.2007 г. е съставена разписка, в която ищецът и въззивник в процеса е заявил, че е получил обратно спорната сума от заемополучателя.

По делото са проведени единична и тройна СГЕ, чиито заключения са еднозначни – разписките са с автентичния подпис на въззивника. Оспорването на авторството не е доказано, следователно разписката доказва извършеното от заемополучателя плащане на дълга.

По отношение на твърдението за съществено процесуално нарушение при определяне на състава на тройната СГЕ, съдът намира, че такова не е извършено – законът дава право на съда да определи състава на тройната СЕ по избран от него способ, който не противоречи на закона, включително като даде възможност на страните да посочят по едно вещо лице.

При положение, че е доказано погасяване на задължението към момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, исковете са неоснователни и следва да бъдат отхвърлени.

При съвпадане изводите на ОС с тези на въззивната инстанция, решението в обжалваната част следва да бъде ПОТВЪРДЕНО.

Предвид горното , съдът

                                     РЕШИ :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1808/22.08.2013 год. по гр.д. 2721/2012 год. по описа на ВОС.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ :