О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

732/30.10.2015.Г.

     Варненският Апелативен съд, гражданско отделение в закрито заседание на 30.10.2015г. в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                        ЧЛЕНОВЕ:    ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                    ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

 

     като разгледа докладваното от съдия Бажлекова ч.гр.д. № 523 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

     Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

     Образувано е по частна жалба на Община Варна срещу разпореждането на Окръжен съд – Варна № 9405/03.09.2015г., постановено по гр.д. № 1337/2010г., с което е оставено  без уважение искането на жалбоподателя за издаване на обратен изпълнителен лист срещу И.К.П. за сумата от 5722,40лв., представляваща съдебни разноски по издаден изпълнителен лист въз основа на отменено съдебно решение и разноски в по предварителното изпълнение на отмененото решение, заплатени от Община Варна.

     Жалбоподателят излага доводи за неправилност на разпореждането. Излага, че поради солидарното осъждане на ответниците по делото да заплатят разноски на ищеца, последният е образувал изпълнително дело само срещу един от ответниците – Община Варна и тя е заплатила сума в размер на 5722,40лв., включваща сумата по изпълнителния лист и разноските по изпълнителното производство. Твърди, че поради това, че решението, с което са присъдени разноските е отменено, са налице предпоставките по чл.245, ал.2 ГПК за издаване на обратен изпълнителен лист в полза на Община Варна

Частанта жалба е депозирана в срока по чл.275, ал.1 ГПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С решение № 1268/12.06.2013г., постановено по гр.д. № 1337/2010г., ВОС е уважил предявени в условията на обективно и субективно съединяване искове срещу Община Варна и други ответници, като е осъдил Община Варна, солидарно с другите ответници да заплатят на ищеца И.К.П. 4550лв., представляващи разноски на основание чл.78, ал.1 ГПК. Решението, в частта,  която е уважен иска с правно основание чл.26 ЗЗД, предявен срещу Община Варна и „Зузи-69”ЕООД за прогласяване на нищожност на договор №555/04.02.2003г., с който Община Варна е прехвърлила собствеността върху идеална част от недвижим имот, както и в частта за разноските не е обжалвано пред ВАпС. С постановените от ВАпС по в. гр.д.№ 161/2014г. и от ВКС по гр.д.№ 142/2015г. по описа на ВКС решения, не е отменено решението на ВОС, в частите, с които е уважен предявения срещу община Варна иск и предявеният иск не  е бил отхвърлен. Решението не  е отменено или изменено и в частта за разноските, като изпълнителната му сила не се засяга от отмяната на решението срещу солидарните длъжници по присъдената сума за разноски.

Водим от гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 9405/03.09.2015г. по гр.д. № 1337/2010г. на Окръжен съд -Варна, с което е оставено без уважение искането на Община Варна за издаване на обратен изпълнителен лист за разноски, дължими от Община Варна и присъдени с решение № 1268/12.06.2013г. по гр.д.1337/2010г. на ВОС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в двуседмичен срок от съобщението до страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:           ЧЛЕНОВЕ: