О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

690

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 06.11.2018г., в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                          МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№523/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.248 от ГПК.Образувано по подадена от „Енерго-Про Продажби”АД, гр.Варна, чрез процесуалния му представител адв.Н.Б., молба за изменение на определение №635/18.10.2018г., постановено по в.ч.гр.д. №523/18г. по описа на ВАпС, гр.о. в частта му относно разноските, с която „Енерго-Про Продажби”АД е осъдено да заплати на „КНМ Груп”ЕООД сумата от 200лв., представляваща съдебно-деловодни разноски на осн. чл.78, ал.3 от ГПК.В молбата се твърди, че неправилно са били присъдени посочените разноски на въззиваемо -то дружество, т.к. разноски в производство по чл.248 от ГПК не следва да се присъждат.Това производство има несамостоятелен характер и представлява продължение на делото по повод дължимостта и размера на направените от страните разноски в съответната инстанция.Необосновано е кумулирането на нови задължения за разноски в „процеса относно разноските”, за който процес нормата на чл.81 от ГПК не се отнася.Претендира определението в частта за разноските да бъде изменено като на насрещната страна не се присъждат претендираните от нея разноски.   

Въззиваемата страна „КНМ Груп”ЕООД в депозирания отговор по молбата в срока по чл.248, ал.2 от ГПК чрез процесуалния представител адв.Д.Я. поддържа становище за нейната неоснователност и моли да бъде оставена без уважение.

С определение №635/18.10.2018г., постановено по в.ч.гр.д.№523/18г. по описа на ВАпС, гр.о., съдът, след като е потвърдил обжалваното от „Енерго-Про Продаж -би”АД, гр.Варна разпореждане №5563/15.08.2018г., постановено по в.гр.д.№1046/ 18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е върната подадената от „Енерго-Про Продаж- би”АД частна жалба против определение №2045/09.08.2018г., постановено по в.гр.д.№1046/18г. по описа на ВОС, гр.о., е присъдил на насрещната страна сторе -ните от нея разноски в частното производство.Частната жалба, която е била върна - та с потвърденото разпореждане, е била против определение на ВОС по чл.248 от ГПК.

Действително в производството по чл.248, ал.1 от ГПК, развиващо се пред съда, постановил съдебния акт, чието изменение или допълване в частта за разноските се претендира, разноски не се дължат.Така предвид несамостоятелния характер на това производство, явяващо се продължение на основното производство с дадена възможност за ревизия становището на същия съд относно дължимите от страните разноски при подадени от тях молби по реда на чл.248 от ГПК.В настоящия случай, обаче разноски не са присъдени в такова производство, а по повод образувано пред ВАпС частно производство по обжалване разпореждане на ОС като въззивен съд, с който е била върната подадената от „Енерго-Про Продажби”АД частна жалба против определение на този съд по чл.248 от ГПК, т.е. касае се за самостоятелно производство по повод инстанционен контрол на преграждащ акт на ОС като въз -зивен съд.Наред с горното и основното производство между страните е приключило с влязло в сила решение, т.е. не би могло да има последващо произнасяне по тези разноски с оглед крайния изход на спора, доколкото същият вече е приключил. Предвид горното и въпросът относно дължимостта на сторените от насрещната страна разноски по подадената от въззивната страна частна жалба пред ВАпС следва да бъде разрешен при постановяване на неговия акт.Присъдени са разнос -ки на поискалата ги в срок въззиваема страна, представляващи адв.възнагражде - ние/с представени доказателства за извършването им/ по частна жалба на въззив -ната страна, намерена за неоснователна от съда.Тези разноски са дължими на осн. чл.78, ал.3 от ГПК, поради което и молбата за изменение на определението му в частта относно разноските, съдът приема за неоснователна.              

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадена от „Енерго-Про Продажби”АД, гр.Варна, чрез процесуалния му представител адв.Н.Б., молба вх.№6199/22.10.2018г. за изменение по реда на чл.248 от ГПК на определение №635/18.10.2018г., постано - вено по в.ч.гр.д.№523/18г. по описа на ВАпС, гр.о. в частта му относно разноските

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                       ЧЛЕНОВЕ: